ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                   

Гр. Сливен, 07.12.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд. в закрито заседание на седми декември през две хиляди и девета в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА;

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА

 

като се запозна с докладваното от съдията ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д.№ 616 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е въззивно и е образувано по частна жалба, подадена от Р.С.Т. в качеството й на синдик на „Технол Пе” ООД в несъстоятелност – гр. София, обявено в несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността – 13.09.2005г.

На 09.10.2009г.  е уведомено писмено от кредитор с прието вземане в производството по несъстоятелност – „Унилиз” АД, че в полза на „Технол Пе” в несъстоятелност е издаден изпълнителен лист по гр.д. № 443\05г. на РС – гр. Нова Загора. След издаването му изпълнителният лист е бил предаден на трето лице въз основа на договор за продажба на вземане от 2008г. При ЧСИ Ивелина Биволова с рег. № 869 при КЧСИ, с район на действие ОС – гр. Стара Загора е образувано и.д. № 20098690400170 с длъжник „Унилиз” АД – гр. София. Представена й е била и покана за доброволно изпълнение, от която се оказало, че взискател не е „технол Пе” ООД в несъстоятелност, а физическо лице И.П.И., който се легитимирал като взискател с издадения в поза на „Технол Пе” ООД в несъстоятелност изпълнителен лист.

Посочва, че като синдик на „Технол Пе” в несъстоятелност само тя представлява този търговец и никой друг няма право да извършва, каквито и да било действия от името на дружеството.

Тъй като в счетоводните книги на дружеството няма данни за продажба на вземането след извършената проверка по гр.д. № 443\05г. на РС – гр. Нова Загора установила, че изпълнителният лист е издаден по молба на лице, представило се за процесуален представител на дружеството – адв. С.А.Г.от АК – гр. Стара Загора. Приложеното по делото пълномощно за адв. Г. е било подписано на 22.01.2007г. от отстранения управител на дружеството, с което адв. Г. е бил упълномощен изрично да представлява дружеството само по гр.д. № 411\06г. на ОС – гр. Сливен, като след приключване на посоченото дело действията извършени от адв. Г. са без представителна власт.

Счита, че срокът по чл. 407, ал. 1 от ГПК за обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист тече от 12.10.2009г., когато е узнала за издадения изпълнителен лист.

Въз основа на гореизложеното се иска отмяна на разпореждането за издаване на изпълнителен лист и обезсилването на същия.

Частната жалба е допустима съгласно чл. 274, ал. ,, т. 2 от ГПК. Подадена е срещу разпореждане, за което изрично в чл. 407, ал. 1 от ГПК е предвидено, че подлежи на обжалване. Поради липсата на други данни относно момента на уведомяването на Р. Т. в качеството й на синдик на „Технол Пе” ООД в несъстоятелност за издадения изпълнителен лист, съдът намира, че е спазен преклузивния двуседмичен срок за обжалване на разпореждането.

От данните по приложеното гр.д. № 443\05г. на РС – гр. Нова Загора, заедно с в.гр.д. № 411\06г. по описа на ОС – гр. Сливен образувано по въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 443\05г. на РС – гр. Нова Загора, както и от приложенията към частната жалба и справките в ТР се установява следното:

С решение № 225\17.01.2008г. по в.гр.д. № 411\06г. по описа на ОС – гр. Сливен е отменено решението по гр.д. № 443\05г. на РС – гр. Нова Загора, като предявения от „Унилиз” АД – гр. София против „Технол Пе” ООД – гр. София иск с правно основание по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД е бил отхвърлен като неоснователен и недоказан. Със същото решение „Унилиз” АД – гр. София е осъдено да заплати на „Технол Пе” ООД – гр. София деловодни разноски в размер на 2100лв.

С определение № 371\02.10.2008г. по същото дело на основание чл. 192, ал.4 от ГПК по молба на „Технол Пе” ООД, „Унили” АД – гр. София е осъдено да заплати допълнително деловодни разноски в размер на 540лв., като над този размер молбата е била отхвърлена. С определение № 130\11.03.2009г. по ч.т. д. № 13\09г. на състав на І-во т. отд. на ВКС на РБ, частната жалба на „Технол Пе” ООД – гр. София срещу определението за разноските постановено от въззивния съд в отхвърлителната му част е оставена без разглеждане.

На 13.05.2009г. адв. Ст. А. в качеството му на пълномощник на „Технол Пе” ООД е подал молба за издаването на изпълнителен лист за присъдените в полза на дружеството деловодни разноски, вкл. адв. възнаграждение и такъв е бил издаден на 14.05.2009г., получен на 16.06.2009г. от адв. Ст. А., за сумата от 2100 лв. и допълнителни разноски в размер на 540 лв.

Процесуалното представителство за „Технол Пе” ООД в производството по гр.д. № 443\05г. на РС – гр. Нова Загора е било осъществявано както следва:

От адв. И.Л.Б.от АК – гр. Стара Загора въз основа на пълномощно, подписано от управителя на дружеството – Х.Г.Х., на 13.12.2005г.;

От адв. С.А.Г.от АК – гр. Стара Загора въз основа на блА.о пълномощно от 22.01.2007г., подписано от управителя Х. Г. Х. за осъществяване на процесуално представителство и защита по в.гр.д. № 411\06г. на ОС – гр. Сливен, като правомощията на пълномощника са определени посредством бланкетния текст, в който се упоменават  правомощията на пълномощника, произтичащи от разпоредбата на чл. 22, ал.1 от ГПК (отм.) – сега чл. 34, ал.1 от ГПК „… до окончателното му свършване във всички инстанции, както в и в производства за отмяна.”

С решение № 85\30.12.2008г. на СГС, т. отд., VІ-3 с-в по гр.д. № 488\08г. на основание чл. 630, ал.2 от ТЗ е обявена неплатежоспособността „Технол Пе” ООД – гр. София, с начална дата – 13.09.2005г.; дружеството е обявено в несъстоятелност и е прекратена дейността му, като за временен синдик е назначена Р.С. Томовор. С определение  от 27.02.2009г. по същото дело Р. Ст. Т. на основание чл. 655, ал. 1 от ТЗ е назначена за постоянен синдик.

С писмо изх. № 49\09.10.2009г. „Унилиз” АД – гр. София (приложено към частната жалба) като кредитор на „Технол Пе” ООД в несъстоятелност с прието в производството по несъстоятелност вземане в размер на 1233323, 65 до синдика на „Технол Пе” ООД в несъстоятелност е извършено уведомяване за извършено на 01.12.2008г. прихващане с насрещно задължение на „Унилиз” АД до размера от 2650 лв. за разноски по гр.д. № 411\06г. на ОС – гр. Сливен.

Като приложение към частната жалба е представен също договор от 10.02.2008г. сключен между „Технол ПЕ” ООД, представлявано от Х.Г.Х. - управител на дружеството, от една страна като цедент и от друга - И.П.И. като цесионер за продажба на вземане в размер на 3500лв. възникнало за деловодни разноски по гр.д. № 411\06г. на ОС – гр. Сливен с длъжник „Унилиз” АД.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, от правна страна съдът намира, че частната жалба е неоснователна.

Предмет на настоящото производство по подадената на основание чл. 407, ал.1 от ГПК частна жалба е разпореждането за издаване на изпълнителен лист. Изложените в нея аргументи за незаконосъобразност касаят въпроса, дали действията по снабдяване на страната с изпълнителен лист от пълномощник въз основа на пълномощно от управителния орган на обявеното в несъстоятелност дружество – „Технол Пе” ООД – гр. София са извършени при наличието на надлежна представителна власт или същите действия, с оглед момента на извършването им – след обявяване на дружеството в несъстоятелност, е могло да бъдат извършени само от назначения синдик или след надлежно негово одобрение за това.

Разрешаването на въпроса е обусловено непосредствено от изясняването на последиците и обема на правомощията на синдика по чл. 658, ал.1, т. 7 от ТЗ, във връзка с което като краен резултат съдът намира, че частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Съгласно чл. 658, ал.1, т. 7 от ТЗ правомощие на синдика е да участва в производствата по делата на предприятието на длъжника и да завежда от негово име дела.

От самостоятелното граматическо тълкуване и семантика на текста на разпоредбата не би могло да се направи извод, че с избирането и назначаването на синдика на основание чл. 656, ал.1 от ТЗ автоматично се прекратяват пълномощията на процесуалните представители на дружеството дадени по надлежния ред от управителния орган на длъжника преди датата на обявяване на неговата неплатежоспособност и\или несъстоятелност. В чл. 658, ал. 1, т. 7 от ТЗ е посочено само, че синдикът участва в производствата по делата, което по аргумент от разпоредбата на чл. 635, ал.1, т. 3 от ТЗ означава, че в изпълнение на задълженията и правомощията си по упражняване на надзор върху дейността на длъжника синдикът упражнява само контрол при воденето на процеса. Следователно представителната власт на пълномощниците по делата въз основа на издадените преди откриването на производството по несъстоятелност пълномощия по чл. 34, ал.1 от ГПК (чл. 22, ал.1 от ГПК отм.) се запазва до изричното прекратяване на договорите за правна помощ и оттегляне на пълномощните от страна на синдика съобразно правомощието му по чл. 658, ал. 1, т. 6 от ТЗ. При липсата на изрично волеизявление от страна на синдика в упражняване на това правомощие действията на процесуалните представители по чл. 32, т.1 и т. 3 от ГПК са валидни с изключение на тези по чл. 34, ал.3 от ГПК, чиято валидност е обусловена от одобряването им от страна на синдика.

Снабдяването на страната с изпълнителен лист в хипотезите на чл. 404, т. 1 от ГПК, включително за деловодни разноски и дори получаването им, е действие на процесуално представителство от кръга на тези посочени в разпоредбата на чл. 34, ал.1 от ГПК (съответно чл. 22, ал. 1 от ГПК отм.), които не представляват действия на разпореждане с предмета на делото и надлежното им извършване е обусловено единствено от наличието на издадено по надлежния ред от законен представител на страната общо пълномощно.

В случая изпълнителният лист за дължимите от „Унилиз” АД към „Технол Пе” ООД в несъстоятелност деловодни разноски, съгласно решението по в.гр.д. № 411\06г. е издаден по молбата на адв. С.А.Г.от АК – гр. Стара Загора, който е надлежен пълномощник съгласно пълномощно от 22.01.2007г., подписано от управителя на „Технол Пе” ООД преди постановяването на решение № 85\30.12.2008г. на СГС, т. отд., VІ-3 с-в по гр.д. № 488\08г., с което на основание чл. 620, ал.2 от ТЗ е обявена неплатежоспособността на дружеството и то е обявено в несъстоятелност, като за временен синдик е била назначена Р. Т., избрана и назначена в последствие с определение от 27.02.2009г. по същото дело за постоянен синдик. Следователно и съобразно изложеното по-горе извършените от адв. Ст. А. действия по снабдяването на дружеството с изпълнителен лист на основание чл. 404, т. 1 от ГПК за присъдените с решение № 225\17.01.2008г. по в.гр.д. № 411\06г. и определение № 371\02.10.2008г. по същото дело деловодни разноски са валидни, а разпореждането е правилно и законосъобразно.

Доколко и дали с приложения договор за цесия от 10.02.2008г. сключен преди решението за откриване на производство по несъстоятелност, но след посочената в същото решение дата на неплатежоспособност се пораждат валидно предвидените в него правни последици, както и въпросът, касаещ извършеното по чл. 645, ал.1 от ТЗ прихващане от страна на кредитор с прието в производството по несъстоятелност вземане с вземането по изпълнителния лист, са въпроси, които не подлежат на разглеждане в настоящото производство. При спор във връзка с тези въпроси синдикът разполага с възможностите по чл. 645, ал.3 и чл. 647 от ТЗ, каквито искове няма данни да са предявени и уважени към настоящия момент.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от Р.С.Т. ЕГН ********** в качеството й на синдик на „ТЕХНОЛ ПЕ” ООД в несъстоятелност, със съдебен адрес: гр. С., бул. „Ц. Б. ІІІ” № *, вх. *, ет. *, ап. * против разпореждане по гр.д. № 443\05г. на РС – гр. Нова Загора за издаване на изпълнителен лист за присъдени в същото производство деловодни разноски като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА „ТЕХНОЛ ПЕ” ООД в несъстоятелност със седалище и адрес на управление област София, общ. Столична, гр. София 1504 р-н „Оборище, ул. „Анджело Ронкали” 7 ет.1 ап.1, ЕИК *****, представлявано от синдика Р.С.Т. да заплати по сметка на ОС – гр. Сливен д.т. в размер на 15 лв., която сума на основание чл. 620, ал.3 от ТЗ подлежи на събиране от масата на несъстоятелността.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ..

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                   2.