О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 05.11.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение – първи състав, в закрито заседание на пети ноември, през две хиляди и девета  година,

в състав:                             

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

     ЧЛЕНОВЕ:            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

         МАРТИН САНДУЛОВ                                                               

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. №619       по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

                Производството е по обжалване на разпореждане и се движи по реда на чл. 213 и сл. от ГПК /отм./.

          Обжалвано е Разпореждане № 121/14.03.2009 г. на районен съд, гр. Котел постановено по гр.д. № 196/2007 г., с което е разпоредено връщане на въззивната жалба на процесуалния представител на “А.Р.” ООД гр. Котел –  адв. Р. Г. ***/12.01.2009 г. по гр.д. № 196/2007 г. на КРС, като просрочена.

Жалбоподателят, чрез пълномощника си –адв. Р. Г. в частната жалба твърди, че въззивната жалба е подадена в срок, макар да е допусната грешка и е подадена не в КРС, а в СлРС. Позовава се на разпоредбата на чл. 34, ал.2 от ГПК /отм./. Моли обжалваното разпореждане да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Ответникът по жалбата, чрез пълномощника си адв. Е.Ч., от САК с писмено становище по частната жалба заявява, че я намира за неоснователна. Намира я за просрочена, тъй като е получена по пощата от СлОС с дата на плика на 06.04.2009 г. Справка във входящата регистратура показала, че под този номер има записан друг документ. Очевидно не се касае за процесната частна жалба за връщане на въззивната жалба, а за частната жалба против разпореждането за връщане на частната жалба.

Сливенският окръжен съд намира частната жалба за допустима, като подадена в законния срок от страна имаща правен интерес от обжалването, като съобрази влязлото в сила определение № 246/19.06.2009 г. по в.ч.гр.д. № 349/2009 г. на СлОС, потвърдено с определение № 394/29.09.2009 г. по ч. гр.д. № 389/2009 г. на ВКС на РБ-второ гр.отделение.

Разгледана по същество частната жалба е основателна:

Видно от разписката- съобщение за изготвено решение по гр.д. № 196/2007 г. на КРС, същото е получено от съпругата на управителя М. на 22.01.2009 г.- л.190. Въззивната жалба против решението вместо в КРС била изпратена и получена в СлРС до 05.02.2009 г., без да бъде входирана в канцеларията на съда и положен номер. На 5.02.2009 г. СлРС изпратил с плик 2 броя въззивни жалби по гр.д. № 196/2007 г. на РС Котел, адресирани от КРС до ОС Сливен. Този факт се удостоверява от докладчика по делото съдията И.Ч.от КРС в писменото запитване до председателя на СлРС- л. 191 получавана ли е такава жалба, заведена ли е  и кога е получена,  като посочва, че жалбата, изпратена с плика от СлРС е входирана в канцеларията на КРС под № 210/10.02.2009 г. /писмо от 17.02.2009 г./.  

На л. 194 е приложен плика, с изх. № 150 с изпращач РС Сливен и получател РС, Котел, с отбелязана дата на изпращане- 05.02.2009 г. и получаване в гр. Котел на 09.02.2009 г.

 Съдът не следва да съобрази отговора на съдебния администратор на СлРС, че писмо изх. № 150 /2009 г. е за изискване на административно- наказателна преписка, след като изрично отразява, че от разпечатката на деловодната програма САС “Съдебно деловодство” същото е с дата 16.01.2009 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал.2 от ГПК /отм./, срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата /вкл. жалбата/ е станало по пощата или когато тя е подадена в друг съд, в прокуратурата или в друга юрисдикция в срока. От пощенското клеймо е видно, че е изпратена на 05.02.09 г.

          При получаване съобщението за изготвено решение на 22.01.2009 г. и законен четиринадесет дневен срок за обжалване с въззивна жалба, срокът изтича на 5.02.2009 г. Този срок е спазен и съдът е бил длъжен да проведе процедурата по обжалване- връчване на преписи и т.н.

Въобще не е било необходимо запитване. Доказан е факта, че към 05.02.2009 г. въззивникът, в настоящото производство жалбоподател е подал жалба против решението по гр.д. № 196/2007 г. на КРС в друг съд- СлРС. Очевиден е и факта, че СлРС не я е входирал в деловодството, но я изпратил с фиктивен номер на КРС. 

          Съдът намира за доказан факта, че жалбоподателят своевременно

обжалвал решението на КРС. Обжалваното разпореждане се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а районен съд гр. Котел задължен да продължи движението по  процедурата по обжалване .

По тези съображения ,

 

                                      О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОТМЕНЯ  Разпореждане № 121/14.03.2009 г. на районен съд, гр. Котел постановено по гр.д. № 196/2007 г.,  като незаконосъобразно.

Връща делото на Районен съд гр. Котел за продължаване движението по процедурата за обжалване.      

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване .         

 

                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: