О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.С., 10.12.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на десети декември през две хиляди и девета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 МАРИЯ ХРИСТОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 628 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на „Динамо – Сливен” АД със седалище гр. С., ул. „С.Ш.” №* , трето неучастващо в изпълнителното производство лице против действията на ЧСИ П.Р. по налагане на запор върху притежаваните от „Динамо” АД – Стара Загора акции от капитала на „Динамо – Сливен” АД по изп.д. №20098350400748 обективирани в запорно съобщениие изх. №8518 от 28.09.09 г.  В жалбата се сочи, че наложеният запор на акции притежавани от „Динамо” АД – Стара Загора като част от актива на „Динамо” Сливен АД е незаконосъобразно, тъй като ЧСИ е основал своите действия на обезпечителна заповед от 17.09.2009г. по т.д. №530/2009 г. на Старозагорски окръжен съд по която адресат е „Динамо” АД Стара Загора, а не „Динамо Сливен” ЕАД. Освен това е посочено, че с цитираната по-горе обезпечителна мярка съдът не е допуснал като обезпечение „предоставянето на книгата на акционерите на „Динамо Сливен” АД на съдебния изпълнител каквото задължение е  посочено от ЧСИ в обжалваното разпореждане за налагане на запор.

         Жалбоподателят е посочил, че не е в състояние да предостави на ЧСИ наличните поименни акции, тъй като такива по начало не са били издавани, а са били издавани временни удостоверения, които се намират у съответния акционер – собственик на акции. Изрично е посочено, че „Динамо Сливен” АД не държи при себе си акции или удостоверения, които макар и да се отнасят до неговия капитал са собственост на трети лица – акционери.  Моли се разпореждането на ЧСИ, с което е задължил жалбоподателят да представи наличните поименни акции и книги на акционерите на „Динамо Сливен” АД в  седмодневен срок да бъде отменено.

         Взискателят по изп.д. „АСТ Терминал” ООД със седалище Р. Ф. , 127015, гр. М., ул.”Б.”, Д.*,стр.1 чрез процесуалния си представител адв. Е.П. е депозирал отговор на частната жалба, в който е посочил, че същата е недопустима, тъй като жалбоподателят не може съгласно разпоредбата на ГПК да обжалва процесните действия, а по същество разгледана същата е неоснователна .

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ЧСИ не е изложил съображения за основателност и допустимост на жалбата.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         На 17.09.2009 г. била издадена обезпечителна заповед по т.д. №530/2009 г. по описа на Старозагорския окръжен съд, с която било допуснато предварително обезпечение срещу „Динамо” АД гр. Стара Загора, като бил наложен запор на притежаваните от дружеството налични поименни акции от капитала на „Динамо Сливен” ЕАД гр. Сливен включително върху издадените за тях временни удостоверения и книга на акционерите.

         На 17.09.2009 г. била депозирана молба вх. №05802 при ЧСИ П.Р., с която било поискано образуването на изп. дело на основание издадената обезпечителна заповед. Във връзка с депозираната молба било образувано изп.дело №20098350400748 по което на 28.09.2009 г. било изпратено запорно съобщение изх. №8518 до „Динамо Сливен” ЕАД. В запорното съобщение било посочено, че се налага запор на притежаваните от „Динамо „ АД гр. Стара Загора налични поименни акции от капитала на „Динамо Сливен” ЕАД, включително върху издадените временни удостоверения и книга на акционерите. Със запорното съобщение „Динамо Сливен” ЕАД бил задължен да предостави наличните поименни акции и книга на акционерите в кантората на ЧСИ в 7 – дневен срок. Запорното съобщение било получено на 12.10.09 г. На длъжника по изпълнителното производство „Динамо АД” Стара Загора било изпратено съобщение за това, че  е образувано изпълнително производство по издадената обезпечителна заповед.

         На 19.10.2009 г. – пет дни след получаване на запорното съобщение  била депозирана процесната жалба . 

         Частната жалба е процесуално недопустима . Същата е подадена в срок, но са обжалвани действия от трето лице , които не подлежат на обжалване .

         В разпоредбата на чл. 435 ал. 4 от ГПК изрично са изброени действията извършвани от СИ , които могат да бъдат обжалвани от трето лице по изпълнителното производство . Действията на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани тогава, когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването се намират във владение на това лице. Това са изрично посочените случаи и те са единствени хипотези, при които трето-лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител. В частната жалба изрично е посочено, че „Динамо Сливен” АД не притежава акции, собственост на „Динамо” АД гр. Стара Загора, както и че към деня на налагане на запора у жалбоподателя не са се намирали временни удостоверения за собственост на акции. В конкретния случай не е изпълнена нито една от хипотезите посочени в чл. 435 ал. 4 от ГПК, жалбоподателят не разполага с правна възможност да обжалва действията на ЧСИ по налагане на запор, поради което жалбата му следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима`.

По тези съображения, съдът  

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Динамо – Сливен” АД със седалище гр. С., ул. „С.Ш.” №* трето задължено  лице по  изп.д. № 20098350400748 по описа на ЧСИ  П.Р. против запорно съобщение от 28.09.2009 г., с което е бил наложен запор на притежаваните от „Динамо” АД гр. Стара Загора налични поименни акции от капитала на „Динамо Сливен” ЕАД, включително върху издадените временни удостоверения и книга на акционерите.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 628 по описа на Сливенския окръжен съд за 2009 г. поради недопустимост на жалбата.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен дневен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ :