О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 18.12.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 МАРИЯ ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 633 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

          Образувано е по частна жалба на юриск. Костова в качеството й на процесуален представител на ЗАД „Армеец” АД – гр. София, район „С.”, ул. „С.К.” № *против Определение № 2792/03.08.2009 г. по гр. д. № 3269/2009 г. на Сливенски районен съд, с което е била отхвърлена молбата на жалбоподателя за допускане на обезпечение на предявения от него против И.Б.И. иск чрез налагане на запор върху вземането му срещу Д.Д.Д. по изп.д. №  20082230400129 на ДСИ при Сливенски районен съд.  В жалбата се твърди, че е налице обезпечителна нужда, тъй като е необходимо да бъде предотвратено неоправдано разместване на блага, което би се получило в случай, че  ответникът И.И. би реализирал вземането си срещу Д.Д., който от своя страна би имал вземане против жалбоподателя ЗАД „Армеец” АД на основание уважен обратен иск по гр. д. №110/2007 г.  Моли се да бъде допуснато обезпечение по предявения иск като се наложи запор върху вземането на И.Б.И.  по изп. д. № 20082230400129 на ДСИ при Сливенски районен съд или на основание чл. 397 ал. 1 т. 3 от ГПК по преценка на съда да бъде спряно изпълнението по изпълнителното дело.

Ответната страна – И.Б.И. не изразява становище по частната жалба.

          От събраните по делото доказателства , преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

          На 21.06.2005 г.  на пътен възел „Детелина”   настъпило ПТП, при което управляваният от Д.Д.Д. автомобил „Мерцедес” с Рег. № СН69-68 НС, движейки се с превишена скорост от 122 км./ч. убил две крави, собственост на И.Б.И.. За настъпване на ПТП допринесъл и пастирът нает от И.И. – Х.В., който  не направлявал непрекъснато животните и ги оставил без необходимия надзор на пътя.

          Между жалбоподателя и  собственикът на автомобил „Мерцедес” – Д.Д., бил сключен договор за застраховка на МПС – „автокаско”, с период на действие от 01.02.2005 г. до 31.01.2006 г., във връзка с което на собственика на автомобила било изплатено обезщетение в размер на 8 184 лв.

          На 12.01.2007 г. собственикът на убитите крави И.И. предявил срещу собственика на МПС – Д.Д.  иск с правно основание  чл. 45 ал. 1 от ЗЗД за заплащане на вредите, настъпили като следствие от ПТП, а именно умъртвяването на две крави.  Във връзка с предявения иск било постановено решение на СлРС по гр. д. № 110/2007 г.  от 14.02.2008 г., по силата на което Д.Д. бил осъден да заплати на И.И. сумата от 1 575 лв. обезщетение за имуществени вреди за погиналите крави, ведно със законната лихва за забава. Решението било влязло в сила на 17.05.2008 г. и по него бил издаден изпълнителен лист от 17.05.2008 г.  С решението на СлРС бил уважен и предявеният обратен иск против ЗАД „Армеец”АД като същият  бил осъден да заплати на Д.Д. сумата от 1575 лв. , ведно със законната лихва.  В мотивите на решението било посочено, че ПТП е настъпило при съпричиняване, като съпричинените щети от страна на И.И. са били преценени в размер на 25%.

По издадения на 17.05.2008 г. изпълнителен лист в полза на Д.Д. против И.И. било образувано изп. дело № 20082230400129 на ДСИ при Сливенски районен съд. По изпълнителното дело било изпратена покана за доброволно изпълнение до И.И..

Обжалваното определение било съобщено на жалбоподателя на 12.10.2009 г. в рамките на законоустановения едноседмичен срок – на 15.10.2009 г. била депозирана процесната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, но разгледана по същество се явява неоснователна.

Следва да се отбележи,че с исковата молба е направено искане за допускане на обезпечение на предявения иск единствено  чрез налагане на обезпечителна мярка „запор върху вземането на И.И. срещу Д.Д. по изп. дело № 20082230400129 на ДСИ при Сливенски районен съд”. С исковата молба не е направено искане за допускане на обезпечение на предявения иск чрез „спиране на изпълнителното производство”. Такова искане е направено едва с частната жалба. По него не се е произнесъл районен съд – Сливен и не се дължи произнасяне от Окръжен съд – Сливен.

Съгласно разпоредбата на чл. 391 ал. 1 от ГП обезпечение на предявен иск се допуска, тогава когато без обезпечението за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението и ако искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства или бъде представена гаранция в определения от съда размер, съгласно чл. 180 и 181 от ЗЗД. Задължителна предпоставка за допускане на иска е  да се установи от данните по делото и да се твърди от ищеца, че без допускане на обезпечение ще му бъде невъзможно да реализира правата си, които ще получи с евентуалното уважаване на предявения иск или това реализиране ще бъде съществено затруднено. В настоящия случай липсва твърдение от страна на жалбоподателя, че няма да може да реализира вземането си против И.Б.И. или че същото ще бъде затруднено да се събере. Доводите за неправомерно разместване на блага не представляват твърдения за наличието на обезпечителна нужда и не са основание за допускане на обезпечение на предявения иск. С оглед изложеното макар само по себе си да е възможно допускане на обезпечение чрез налагане на запор по сметка по изпълнително дело /чл. 397 ал. 1 т. 3 – други подходящи мерки/, поради липсата на доказана обезпечителна нужда обезпечение не следва да бъде наложено и определението на Сливенски районен съд , с което е отхвърлена молбата на жалбоподателя за допускане на обезпечение следва да бъде потвърдено.

          Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

                ПОТВЪРЖДАВА Определение № 2792/03.08.2009 г. по гр. д. № 3269/2009 г. по описа на Сливенския районен съд.

           

Определението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред ВКС на РБългария.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.