ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

27.11.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и седми  ноември……..…………………….

през две хиляди и дeвета година в състав:

Председател: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                                                              Членове: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ХРИСТИНА МАРЕВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  636 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на К.И.Д., чрез пълномощника й Ю.К.А. против Определение № 402 от 18.08.2009г., постановено по гр.д. № 402/2009 г. по описа на НзРС. В жалбата се твърди, че постановеното определение, с което е прекратено производството е неправилно и незаконосъобразно. Счита че са отстранени всички нередности на въззивната й жалба в срок, включително и чрез внасяне на държавна такса.  Моли съда да постанови определение, с което отмени атакуваното от него определение на НзРС.

          Частната жалба  е допустима и подадена в срок. Разгледана по съществото си е неоснователна.

          Жалбоподателката К.И.Д. ***/2007г. по описа на Районен съд – Нова Загора. Срещу решението по това дело № 119, постановено на 30.07.2007г. тя е подала въззивна жалба на 14.08.2007г. По подадената жалба е образувано производство по въззивно гр.д.№ 536/07 на Окръжен съд – Сливен. С Решение № 73/24.03.2008г. по възз. гр.д.№ 57/2008г. на СлОС е оставено в сила решение № 119/30.07.2007г. по гр.д.№ 23/07 на НзРС.  Решението е влязло в сила тъй като касационната жалба срещу него е била върната като нередовна.

          На 07.05.2009г. до Районен съд Нова Загора, К.И.Д. отново е подала жалба против Решение по гр.д.№ 23/2007г. на НзРС. С Разпореждане от 08.05.2009г., НзРС е оставил жалбата без движение като е указал на жалбоподателката да внесе д.т. в размер на 25 лв. Разпореждането й е съобщено на 19.05.2009г. В з.з. на 15.06.2009г., НзРС е върнал жалбата, тъй като не е внесена д.т.  Разпореждането за връщане на жалбата е съобщено на жалбоподателката на 26.06.2009г. С резолюция на Председателя на НзРС по подадената жалба е образувано гр.д.№ 436/09 по описа на НзРС. Тъй като в дадения срок срещу разпореждането за връщане на въззивната жалба не е постъпила частна жалба, образуваното гр.д.№ 436/09 е прекратено.  Приложено е б.б. за сумата 25 лв., внесена по сметка на НзРС.

Настоящата частна жалба е подадена срещу определението за прекратяване на производството по гр.д.№ 43/09 на НзрС, но видно от изложеното в нея се сочат аргументи за неправилно връщане на въззивната жалба против решението по гр.д.№ 23/2007г. на НзРС.

Настоящата инстанция приема, че подадената частна жалба е против разпореждането, с което е върната въззивна жалба против решението по гр.д.№ 23/20007г. на НзРС, тъй като неправилно Районен съд – Нова Загора е образувал производство пред себе си по подадената въззивна жалба и в последствие го е прекратил, а е следвало да придвижва книжата по подадената въззивна жалба по гр.д. № 23/2007г.

Разпореждането за връщане на въззивната жалба е правилно и законосъобразно. На първо място въззивната жалба е просрочена, тъй като решение № 119/30.07.2007г. по гр.д.№ 23/07 на НзРС е съобщено на К.И.Д. на 03.08.2007г., а жалбата е подадена на 07.05.2009г. Жалбата е недопустима, тъй като посоченото като предмет на въззивно обжалване решение е влязло в сила, тъй като първоинстанционното решение е било обжалвано от К.Д. и оставено в сила от въззивната инстанция, а касационната жалба срещу въззивното решение е била върната.  На въззивно обжалване подлежат невлезлите в сила решения на районните съдилища. След като са налице условия за връщане на въззивната жалба, като недопустима без значение е внасянето на д.т. Следва само да се отбележи за прецизност, че д.т. е бил внесена по сметка на НзРС, а не на СлОС, но в разпореждането на съда за внасянето й не е било указано на страната по коя сметка следва да се внесе държавната такса.

          С оглед изложените съображения следва да бъде оставена без уважение частната жалба, тъй като постановеното разпореждане за връщане на въззивната жалба на К.Д. против решение № 119/30.07.2007г. по гр.д.№ 23/07 на НзРС е нередовна, макар и не на посоченото в обжалваното определение основание, а на основание чл.  262 ал. 2 т.1 от ГПК.

          Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                     

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на К.И.Д. ЕГН ********** ***, чрез пълномощника й Ю.К.А. ЕГН ********** ***., против Определение за прекратяване на производството от 18.08.2009г., постановено по гр. д. №436/2009 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му  на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: