ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 10.12.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на десети декември през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 640 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от д-р М.П.П. в качеството му на попечител на Е.А.И. срещу Е.А.И., с която се иска отмяна на ограниченото запрещение на ответника.

С разпореждане от 23.11.2009г. на молителя са дадени конкретни указания за отстраняване нередовности на молбата, като в едноседмичен срок от съобщаването следва да се представи искова молба, в която като ответник да се посочи лицето, по чието искане (посоченият неправилно като ответник) ищецът Е.А.И. е бил поставен под ограничено запрещение; да се представят необходимия брой преписи от поправената искова молба и приложенията към нея за надлежния ответник и за ОП – Сливен; да се представи документ, удостоверяващ заплащането на д.т. в размер на 30 лв.; да се представи препис от акта по чл. 112 във вр. с чл. 109, ал. 2 от СК (отм.) за назначаването на попечител, съответно за извършена промяна в учреденото попечителство по чл. 113, ал.1 от СК (отм.) или да се представи удостоверение, в което същият акт (актове) да бъдат индивидуализирани с номер и дата на издаването им от органа по чл. 110 от СК (отм.).

Съобщението е връчено на 30.11.2009г. като до момента нито едно от дадените указания не е изпълнено и не е поискано своевременно продължаване на срока за изпълнение на указанията.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 и ал.4 от ГПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 640\09г. на ОС – Сливен поради неотстраняване в срок на нередовностите на исковата молба!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: