О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

                                      гр. Сливен, 22.02.2010 г.

 

      В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание проведено на   двадесети и втори февруари, две хиляди и десета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ГИНА ДРАГАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:     СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                           МАРИЯ Х.

 

         Като разгледа докладваното от мл. съдия МАРИЯ Х. *** по описа за 2009 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на  чл. 274 и следващите  от ГПК  в сила от 01.03.2008 г.

         Образувано е по частна жалба на „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД със седалище и адрес на управление гр. С., район „Л.” ж.к. „Л.” №*, представлявано от изпълнителния директор Н.Й.С., чрез пълномощника З.В.И. против Разпореждане от 01.06.2009г. по ч.гр.д.№ 4032 по описа на СлРС за 2008 г., с което  обезсилва издадените заповед за незабавно изпълнение №1277 от 14.11.2008 г. и изпълнителен лист по ч.гр.д. №4032/08 г. поради непредявяване на иска в указания едномесечен срок и прекратява ч.гр.д. №4032/2008 г. В жалбата се навеждат доводи за неправилност  на разпореждането, тъй като на 06.04.2009 г. в указания срок представител на жалбоподателя е входирал искова молба в Районен съд – Сливен с вх. №7670 от 2009 г., по която е образувано гр.д. №1487 от 2009 г. по описа на СлРС. В жалбата се сочи, че преди да е изтекъл едноседмичния срок за отстраняване на допуснати нередовности по новообразуваното дело са уведомени на 09.06.2009 г. за разпореждането на съда, с което се обезсилват издадените в полза на „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Излага твърдение, че законоустановеният едномесечен срок за подаване на искова молба е спазен, правото на иск е упражнено и доказателство за това е именно исковата молба въз основа на която е образувано гр.д. №1487/2009 г. Молят да се отмени определението на СлРС по ч.гр.д. №4032/2008 г. като неправилно и се оставят в сила заповедта за изпълнение и издадения изпълнителен лист по ч.гр.д. №4032/2008 г. Прилагат заверено копие от удостоверение за актуално състояние на „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, заверено копие от искова молба с вх. №7670 от 06.04.2009 г. – което липсва по делото, пълномощно от 20.05.09 г., копие на молба от 15.04.09 г. и копие от молба от 08.06.09 г.

         Жалбата е допустима и е подадена в срок от лице, което  е процесуално легитимирано и има правен интерес да обжалва разпореждането.

         По делото е приложено гр.д. № 4032/2008 г. на РС – Сливен.

         Като обсъди данните и доказателствата по делото във връзка с изложените в жалбата възражения и доводи съдът приема за установено следното:

         На основание чл. 417 от ГПК е издадена Заповед  № 1277/ 14.11.2008г. за изпълнение на  парично задължение, с която е осъдена А.Х.А. с ЕГН ********** *** да заплати на „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД гр. С., представлявано от Н.Й.С. сумата от 1352.64 лв.,  представляваща задължение по запис на заповед издадена на 06.06.07 г. и предявен за плащане на 14.05.2008 г., както и сумата от 28.55 лв. разноски по делото, от които 27.05 лв. заплатена държавна такса и 1.50 лв. такса на банката за превода. Главницата от 1352.64 лв. се присъжда заедно със законната лихва от 12.11.08 г. без плащане на вземането.  В заповедта е посочено, че вземането произтича от задължени по запис на заповед издаден на 06.06.07 г., предявен за плащане на 14.05.08 г.

В законоустановения срок е постъпило възражение от длъжника против заповедта, в което сочи, че не дължи изпълнение на вземането по издадената Заповед за изпълнение №1277/14.11.2008 г. по ч.гр.д. №4032 от 2008 г. на РС – Сливен.

         С разпореждане от 18.03.2009г. по ч.гр.д. № 4032  по описа за 2008г. на СлРС съдът на основание чл. 415 от ГПК е указал на заявителя, че в  едномесечен срок от получаване на съобщението може да предяви иск относно вземането си, като довнесе дължимата държавна такса от 27.05 лв. и го предупреждава, че ако в указания срок не стори това издадената заповед за изпълнение №1277/14.11.08 г. ще бъде обезсилена.

         По делото липсва посочената за приложена с частната жалба заверено копие от искова молба с вх. №7670/06.04.2009 г. на СлРС и съдът е изискал и направил служебна справка в деловодството на СлРС. Видно от направената справка  гр.д. №1487/2009 г. на СлРС е образувано по искова молба  с вх. №7670 от 06.04.2009 г. на основание чл. 222 ал. 1 от ГПК с ищец жалбоподателят „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и ответник длъжника А.Х.А..

        

         С разпореждане №6410 от 01.06.2009г.  по ч.гр.д.№ 4032/2008г. на РС – Сливен ХVІ гр. състав е обезсилена издадената в полза на „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД със седалище гр. С. на основание чл. 417 от ГПК Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение от 14.11.08 г. и изпълнителен лист от същата дата срещу А.Х.А., поради това че не е предявен иск относно вземането в едномесечния срок и не са представени доказателства за това.

         Тези констатации от фактическа страна мотивират следните правни изводи:

         Съгласно разпоредбата на чл. 415 ал.1 от ГПК когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса. Съгласно ал. 2 на чл. 415 от ГПК, когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, съдът обезсилва Заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист издаден по чл. 418 от ГПК.

         Видно от разпореждането на съда от 18.03.2009г. по ч.гр.д.№ 4032/2008 г. на СлРС, съдът е указал на заявителя, че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок от получаване на съобщението, като довнесе дължимата държавна такса от 27.05 лв., като е предупредил заявителя, че ако в указания срок не представи доказателства, че е предявил иска съда ще обезсили Заповедта за незабавно изпълнение. Разпореждането е връчено на 27.03.2009г.  и едномесечният срок е изтекъл  на 27.04.2009 г. Действително видно от представената по делото справка от деловодството на Районен съд – Сливен кредиторът е спазил срока за предявяване на исковата си  претенция в съда, като е депозирал исковата молба  на 06.04.2009г. с вх. №7670 на СлРС, като изрично е посочено в нея, че е на основание чл. 422 ал.1 от ГПК между страните „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД  гр. С. и А.Х.А., във връзка с възражение срещу издадена Заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д.№ 4032/2008г. по описа на РС – гр.Сливен.

         Обстоятелството, че такъв иск е предявен е безспорно.

         След като е спазен срокът по чл. 415 ал.1 от ГПК съдът намира, че разпореждането за обезсилване Заповедта за незабавно изпълнение на парично задължение № 1277/14.11.2008 г., издадена по ч.гр.д.№ 4032/2008 г. на СлРС следва да бъде отменено като неправилно.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

        

ОТМЕНЯ  Разпореждане  № 6410 от 01.06.2009 г.  по ч.гр.д.№ 4032/2008 г. на РС – Сливен, с което е обезсилена изцяло издадената в полза на „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, със седалище гр. С. Заповед за незабавно изпълнение на парично задължение № 1277/14.11.2008г, издадена по ч.гр.д.№ 4032/2008 г. на СлРС и изпълнителен лист от същата дата срещу А.Х.А. ***.

         Определението  подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: