О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 23.11.2008 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                         МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 648  по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу определение № 3115 от 22.10.2009г. по гр. дело № 4326/2009г. ,с което е оставено без уважението искането на представителя по пълномощие на ищцата в производството за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба, като подадено след срока по чл.63 ал.1 от ГПК и е върната исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите. Със същото определение е прекратено производството по делото.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. В законния срок е била подадена молба по пощата, в която се е сочело какво е било извършено до момента в изпълнение на дадените указания, както и затрудненията свързани с изпълнението им. Поискано е удължаване на срока. Съдът обаче е отхвърлил това искане като подадено след срока. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Исковата молба вх.№20570/ 02.10.2009г. е била оставена без движение с разпореждане от 06.10.2009г. Съдът е дал указания да бъдат отстранени нередовностите и съобщението е връчено на страната на 12.10.2009г. Срокът е изтекъл на 19.10.2009г. Страната е депозирала молба, постъпила в съда на 21.10.2009г., която е подадена по пощата. Действително от пощенското клеймо е видно, че молбата е изпратена на 20.10.2009г., но пред настоящата инстанция се депозират доказателства, от които може да се направи извод, че е била изпратена на 19.10.2009г. В молбата са наведени доводи за затруднения, които страната е срещнала във връзка с изпълнение на дадените й от съда указания и на основание на чл.63 ал.1 от ГПК е поискала удължаване на срока. Твърденията са за наличието на затруднения, свързани с установяването на страни по договора, чието прогласяване за нищожен се иска. Още в исковата молба страната е поискала от съда да се снабди с удостоверения, въз основа на които да получи преписи от писмени доказателствени средства, относими към спора. Съдът не се е произнесъл по това искане, а е оставил исковата молба без движение като указанията му са свързани с посочване на страни, които могат да бъдат установени от документите, за които страната е поискала съдебно удостоверение. Съдът е следвало да се съобрази с тези обстоятелства, които подробно са изложени в молбата за удължаване на срока и е следвало да я уважи. Неизпълнението на дадените задължителни указания в законовия срок е поради наличието на уважителни причини, а молбата следва да се счита за подадена в срока. Поради това така подадената срещу определението частна жалба се явява основателна и следва да бъде уважена. Атакуваният съдебен акт следва да бъде отменен, делото върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия, включително и тези свързани с издаването на исканите съдебни удостоверения.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 3115 от 22.10.2009г. по гр. дело № 4326/2009г. на Сливенския районен съд.

 

Връща делото на същия съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: