ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 10.12.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на осми декември 2009 г. в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                          МИРА МИРЧЕВА

разгледа докладваното от младши съдия Мирчева ч. гр. дело № 649 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 279 във връзка с чл. 274 – 278 от ГПК.

            Постъпила е частна жалба от „Ромпетрол България” АД – гр. Р. срещу разпореждане от 06.11.2009 г. на Сливенския районен съд по ч. гр. дело 4772/2009 г., с което е отхвър­лено заявлението на дружеството от 05.11.2009 г. за издаване на заповед за незабавно изпълнение на осно­вание чл. 417, т. 9 от ГПК срещу издателя на запис на заповед „В и В” ООД – гр. Сливен и авалистите В.Г. В. и В.И.Д.. Съдът е счел, че записът на заповед, чийто падеж е в зависи­мост от предявяването, не е бил надлежно предявен за плащане – върху него липсва удостоверяване на предявяването, не е връчена и нотариална покана, а нотариу­сът е отбелязал: „уведомление”.

            В частната жалба се заявява, че съдът неправилно е приел, че липсва предявя­ване – в действителност записът на заповед, тъй като е с уговорка „без протест”, може да се предяви на издателя с нотариална покана и такава е била изпратена и получена от управителя на „В и В” ООД. Жалбоподателят добавя, че не се изисква отделно предявяване на авалистите, както според него неправилно е приел съдът, а е достатъч­но записът на заповед да е предявен на издателя. Към жалбата е приложено копие от документ, наречен „уведомление за получена нотариална покана”, в който управителят на „В и В” ООД с подписа си е удостоверил, че му е връчена нотариална покана от „Ромпетрол България” АД.

            Частната жалба е подадена в срок от лице, което има интерес от обжалването.

            Подадено е на 05.11.2009 г. заявление до Сливенския районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл. 417, т. 9 от ГПК за сумата 8873,36 лв. ведно със законната лихва от деня на подаване на заявле­нието и разноските срещу „В и В” ООД с управител В.Г. В. и солидарно задължените като авалисти В.Г. В. и В.И.Д..

            От фактическа страна по делото се установява следното:

            Записът на заповед е издаден от „В и В” ООД – гр. Сливен, представлявано от управителя В. В., в полза на „Ромпетрол България” АД за сумата 10 000 лв., платима без разноски и без протест, в тридневен срок от предявяването на записа. Задължението е авалирано при условията, при които е поето, от В. В. и В.Д..

            На 25.08.2009 г. на В. в качеството му на представител на „В и В” ООД е връчена нотариална покана от кредитора „Ромпетрол България” АД, в която кредито­рът заявява, че след като длъжникът е отказал да оформи предявяването с всички изискващи се от закона атрибути, той му предявява записа на заповед, прилага към поканата копие от него и кани длъжника да заплати сумата 8 873,36 лв. в тридневен срок от получаването на поканата. На 26.08.2009 г. нотариусът е отбелязал върху поканата: „удостоверявам връчването на екземпляр от тази нотариална покана на адресата ... на 25.08.2009 г. с уведомление”.

            От правна страна съдът намира следното:

            Записът на заповед, представен със заявлението, е редовен от външна страна, но не може да се приеме, че удостоверява подлежащо на изпълнение вземане.

Падежът на задължението е поставен в зависимост от деня на предявяването на записа на заповед за плащане. Твърди се, че издателят е отказал да удостовери предя­вяването. В такъв случай, тъй като записът на заповед съдържа уговорка „без протест”, отказът за удостоверяване на предявяването, съгласно т. 3 от ТР 1/28.12.2005 г. на ОСТК на ВКС, следва да се извърши чрез нотариална покана.

В случаите на освободен от протест запис на заповед тази нотариална покана замества протеста, затова тя следва да съдържа реквизитите на протеста, посочени в чл. 502, ал. 1 от ТЗ, и нейното връчване да бъде отбелязано върху документа от нотариуса, както съгласно чл. 502, ал. 2 от ТЗ това се прави за протеста. Подобно отбелязване замества удостоверяването на предявяването от издателя на записа на заповед върху документа. Законът изисква фактите, имащи значение за пораждането или изискуемостта на задължението по запис на заповед, да са отразени в самия документ – такава е целта на чл. 502, ал. 2 и чл. 538, ал. 2 от ТЗ, такова следва да е разрешението и за случаите, когато издателят отказва да удостовери предявяването на запис на заповед, освободен от протест. Отбелязване върху документа обаче липсва.

Отделно от това, както нотариалната покана, така и протестът имат за цел да установят един направен вече от издателя отказ за удостоверяване на предявяването, т.е. те не са начин за първоначално предявяване, без вече да е имало отказ. За тази цел, както изисква чл. 502, ал. 1, т. 3 от ТЗ, протестът следва да съдържа запитване към лицето, срещу което се извършва, и дадения отговор или забележката, че то не е отго­ворило. Съответно – подобно съдържание следва да има и нотариалната покана в случаите на уговорка „без протест”. В настоящия случай нотариална покана е връчена, но не е установено дали преди това издателят е отказал да удостовери предявяването – в поканата се съдържа изявление на кредитора в този смисъл, но не и отговорът на издателя.

Поради изложеното следва да се приеме, че надлежно предявяване не е имало и следователно – че падежът на задължението не е настъпил и то не подлежи на изпъл­нение, т.е. не е налице второто условие на чл. 418, ал. 2 от ГПК.

По горните съображения и на основание чл. 278 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Потвърждава разпореждане от 06.11.2009 г. по гр. дело № 4772/2009 г. на Сливенския районен съд, с което е отхвърлено заявлението на „Ромпетрол България” АД – гр. Р. за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за задължение по запис на заповед за сумата 8873,36 лв. срещу солидарните длъжници „В и В” ООД – гр. Сливен, В.Г. В. и В. И.Д. ведно със законната лихва от датата на заявлението.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 274, ал. 3 от ГПК от  в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.