О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 28.12.2009г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми декември, през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                          ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                  ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

като разгледа докладваното от В. Николова въззивно ч. гр. дело № 651 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл.ХХІ от ГПК във връзка с чл. 418, ал.4 от ГПК.

          Образувано е по частната жалба на “ХАТЕКС” ООД – Сливен, представлявано от управителя С. Г. Г., против Разпореждане от 13.11.2009г., постановено по ч.гр.д. № 4844/2009г. на СлРС, с което е отхвърлено заявлението вх. № 23766/12.11.2009г. на “ХАТЕКС” ООД – Сливен за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение на основание чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист срещу И.К.Ц. въз основа на запис на заповед от 13.06.2008г. за сумата от 110 000лв.

          Жалбоподателят твърди, че разпореждането е неправилно и моли да бъде отменено, а заявлението за издаване на заповед за изпълнение - уважено като се присъдят и разноските за тази инстанция. Оспорва изводите на районния съд за изчерпване на възможността за осъществяване на правата на кредитора по реда на заповедното производство и за възможната им защита единствено по общия исков ред. Сочи аргументи за липса на сила на пресъдено нещо на актовете по чл.417 от ГПК, за обезсилване на предходно издадените такива, за наличие на достатъчно доказателства, сочещи на извода за наличието на неудовлетворени и непогасени права на заявителя.

          Въззиваемата страна не изпраща отговор по частната жалба.

          От събраните по делото доказателствата, съдът прие за установено от от фактическа страна следното:  

Сливенският районен съд е сезиран със заявление от „ХАТЕКС” ООД – Сливен, представлявано от управителя С. Г. Г., за издаване на заповед за изпълнение на основание чл. 417 т.9 от ГПК против длъжника И.К.Ц. *** за сумата 110 000лв., представляваща парично вземане, основаващо се на запис на заповед от 13.06.2008г. и 2 200лв. заплатена държавна такса по делото.

 Приложени са удостоверение за актуално състояние на заявителя, запис на заповед от 13.06.2008г., издадена на 24.06.2008г. от СРС заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и разпореждане за издаване на изпълнителен лист, изпълнителен лист, както и разпореждане от 02.10.2008г. на същия съд за обезсилване на заповедта и изпълнителния лист.

Сливенският районен съд отхвърля искането с мотива, че с оглед предходно издаване на заповед по чл.417 от ГПК, макар и впоследствие обезсилена, правата на  заявителя за защита по реда на чл.417 и чл.418 ал.1 от ГПК са преклудирани и единствената му правна възможност да претендира удовлетворяване на паричното вземане остава общия исков ред.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

          Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването на съдебния акт, поради което е допустима.

          Разгледана по същество жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

          Районният съд отказва да издаде заповед за незабавно изпълнение като приема, че правото на заявителя „ХАТЕКС” ООД да търси удовлетворяване на паричното си вземане срещу длъжницата Ц. по реда на чл.417 от ГПК е преклудирано, тъй като срещу нея в друг съд в полза на заявителя е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, които впоследствие поради наличие на възражение на длъжника и пропуснат срок за завеждане на иска по чл.420 от ГПК са обезсилени.

Въззивният съд намира атакуваното разпореждане за незаконосъобразно и неправилно.

Макар и да възприема правилно сочените по делото факти и  обстоятелства, районният съд достига до незаконосъобразния и неправилен извод, че заявителят не разполага с право да претендира удовлетворяване на правата  си на кредитор по записа на заповед от 13.06.2008г. отново по реда на чл.417 от ГПК, тъй като за същото вземане в полза на дружеството в друг съд вече са издадени актовете по чл.417 от ГПК, макар и впоследствие обезсилени поради непроведена процедура за установяване на вземането по реда на чл.422 от ГПК.

Макар и действително да е налице издадена в по-ранен момент от Софийски РС на 24.06.2008г. заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на същия запис на заповед от 13.06.2008г. срещу длъжника И. К. Ц. и въз основа на нея – издаден изпълнителен лист, впоследствие с обезсилването им е възпрепятствано реализирането на правата на кредитора „ХАТЕКС” ООД по тях и удовлетворяване на паричното му вземане, произтичащо от визирания запис на заповед. От  друга страна, издадените по реда  чл.417 от ГПК актове на съда не се ползват със сила на присъдено нещо по отношение на страните, поради което не съществува процесуална пречка за повторно образуване на заповедно производство между същите страни на същото основание.

Следователно, от гореизложеното и от проверката на събраните доказателства по делото правилният и законосъобразен извод, който следва да бъде изведен е, че правата на кредитора „ХАТЕКС” ООД по записа на заповед от 13.06.2008г. не са удовлетворени и не са погасени, противно на констатациите на първоинстанционния съд в атакувания съдебен акт.

Тъй като в производството по жалба по чл. 418, ал.4 от ГПК   въззивната инстанция следва да се произнесе по съществото на спора, нейно задължение е да извърши отново проверката, която върши сезираният районен съд  във връзка с молбата да се издаде заповед за незабавно изпълнение. Това е проверката на несъдебното изпълнително основание по чл. 418, ал.2 от ГПК – предвидено ли е от закона и редовно ли е от външна страна, удостоверява ли подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, против което се иска издаване на изпълнителен лист.

Настоящата инстанция извърши проверка и констатира, че несъмнено соченото изпълнително основание е предвидено в закона- чл. 417 т.9 от ГПК, че представеният документ съдържа формалните реквизити на записа на заповед съгласно изискванията на чл.535 от ТЗ и не страда от непълнотите на съдържанието по смисъла на чл.536 от ТЗ, поради което е редовен от външна страна.

С оглед изложеното  е налице абсолютната, кумулативно предвидена в чл.418, ал.2 от ГПК предпоставка за издаване на изпълнителен лист на  представеното изпълнително основание, поради което неправилно и незаконосъобразно не е уважена молбата за издаване на заповед за незабавно изпълнение за претендираната главница и разноски.

При този изход на производството на жалбоподателя се дължат направените разноски за  тази инстанция в размер на 1 100 лв.

Предвид изложените съображения за незаконосъобразност на  обжалвания съдебен акт, на основание чл. 278, ал.4 от ГПК, във връзка с чл. 271, ал.1 от ГПК съдът

         

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОТМЕНЯ Разпореждане от 13.11.2009г., постановено по ч.гр.д. №4844/2009г. на СлРС, като неправилно и незаконосъобразно, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ИЗДАДЕ  от Сливенския районен съд заповед за незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист, на основание чл. 418, ал.1 от ГПК в полза на „ХАТЕКС” ООД- гр.Сливен, ЕИК ***, представлявано от управителя С. Г. Г., против И.К.Ц. ЕГН ********** ***-Д-4-14 за задължение, произтичащо от запис на заповед от 13.06.2008г., представляващ главница в размер на 110 000лв. и разноски по делото в размер на платена държавна такса от 2 200лв.

          ОСЪЖДА И.К.Ц. *** да заплати на „ХАТЕКС” ООД- гр.Сливен направените разноски за тази инстанция в размер на 1 100лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на страните пред ВКС .

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: