О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 03.12.2008 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                         МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 665  по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу определение № 3470 от 16.11.2009г. по гр. дело № 4566/2009г. , с което е върната искова молба вх.№21926/20.10.2009г. по описа на СлРС и е прекратено производството по гр. дело №4566/2009г. по описа на съда.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Сочи се, че правната квалификация, посочена в исковата молба, не е задължителна за съда. Освен това за да бъде законосъобразно прекратяването, свързано с отстраняване в срок на нередовностите на исковата молба, е необходимо съдът да е дал правилни и ясни указания в какво точно се състои констатираната нередовност. Сочи се още, че са внесени държавни такси и по двата предявени иска и ако са неправилно изчислени съдът е следвало да даде указания за внасяне на разликата. С допълнителната молба и доказателства към нея е възможно да се определят дължимите такси. С оглед на това се иска отмяна на определението и връщане на делото на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Исковата молба вх.№ 21926/ 20.10.2009г. е била оставена без движение с разпореждане от 23.10.2009г. Съдът е дал указания да бъдат отстранени нередовностите като посочи цена на иска за първата от исковите претенции, в писмена форма с препис за ответника да конкретизира обстоятелствената част на исковата молба /като премахне противоречията/ по начин, че да е ясно на какви факти се позовава, за да мотивира правния си интерес от търсената защита по всяка една от заявените искови претенции, след отстраняване на нередовностите по пункт втори, отново да изпише искането си по начин, че да е ясно колко и какви претенции се предявяват, което е необходимо с оглед определянето на правната квалификация, да посочи всички доказателства и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях и да представи всички писмени доказателства, да представи данъчна оценка на имота, да представи схема на имота, да впише исковата молба и да внесе държавните такси.

В изпълнение на тези указания страната е представила молба вх.№ 23440/9.11.2009г. в която е посочила действията си, предприети във връзка с отстраняване на нередовностите и е депозирала писмени доказателства.

С обжалваното определение обаче съдът е приел, че не са отстранени нередовностите по първия пункт, тъй като не е посочена цена на иска. Прието е, че същото е допуснато и по отношение на втория пункт от разпореждането, тъй като били преповторени фактите и правната квалификация, която не отговаряла на изписания петитум. Съдът е приел, че неяснотата и противоречивостта на изтъкнатите от страната факти и обстоятелства и липсата на ясен петитум за всяка една от претенциите по указания в пункт трети от разпореждането начин, правело невъзможно правилното квалифициране на спорното право, очертано с исковата молба.

Частната жалба е допустима, а разгледана по същество и основателна.

Съгласно чл. 127, ал. 1 т.4 и 5 ГПК исковата молба трябва да съдържа изложение на обстоятелствата, на които се основава искът и в какво се състои искането. В процесния случай ищецът претендира предаването на владение на имот, описан в исковата молба. Съдът счита, че описан по този начин иска е достатъчно индивидуализиран, поради което не е налице нередовност на исковата молба в тази част. Настоящата инстанция намира, че първоинстанционният съд е бил дей ствително сезиран с нередовна искова молба . Същата не е съобразена с разпоредбата на чл. 127 ал. 1 ГПК, тъй като в обстоятелствената част ищецът не е конкретизирал обстоятелствата, на които основава претенциите си. Съобразно разпоредбата на чл. 129 ал.2 от ГПК, съдът следва да укаже на ищеца всяка една констатирана нередовност на исковата молба, начинът, по който тя може да бъде отстранена и последиците от неотстраняването й в срок. С разпореждането от 23.10.2009г. първоинстанционният съд законосъобразно е оставил исковата молба без движение, но не е дал изчерпателни указания във връзка с констатираните нередовности на исковата молба. Съдът е следвало да даде конкретни указания за всяка една от тях, като не е достатъчно посочването на съответната правна норма, с която следва да се съобрази обстоятелствената част от исковата молба. Законодателят е предвидил задължението за съда да следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия и да указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката чл.101 от ГПК. Указанията на първоинстанционния съд за отстраняване на констатираната нередовност на исковата молба не са изчерпателни и точни. Подходът на съда не е удачен, тъй като в действителност указанията са неясни, защото указанието „по начин да стане ясно” е само субективно както за съда така и за страната и не съдържа критерий, който да посочва какъв е този начин. Не е достатъчно да се посочи съответният законов текст, с който следва да се съобрази исковата молба, а следва да се укаже на ищеца констатираната нередовност на исковата молба, начинът, по който тя може да бъде отстранена и последиците от неотстраняването й в срок. При това е без значение обстоятелството, че пълномощникът на страната е юрист и не са му били „нужни допълнителни указания в повече от дадените”.  

Определението за прекратяване на производството на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК се намира във функционална връзка и обусловеност с определението по чл. 129, ал. 2 от ГПК вр. с чл. 127 ал. 1 от ГПК. Ето защо допуснатите нарушения в разпореждането за оставяне на исковата молба без движение рефлектират върху определението за прекратяване на производството.

Така подадената срещу определението частна жалба се явява основателна и следва да бъде уважена.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 3470 от 16.11.2009г. по гр. дело № 4566/2009г. , с което е върната искова молба вх.№21926/20.10.2009г. по описа на СлРС и е прекратено производството по гр. дело №4566/2009г. по описа на съда.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: