О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 09.12.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на девети декември през две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: М.Я БЛЕЦОВА

 М.Я ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 666 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

          Образувано е по частна жалба на адв. Б., в качеството й на пълномощник на А.Ю.Й. против Определение от 07.10.2009 г. по гр.д. № 3229/2008 г. на СлРС, с което е билопрекратено производството по делото, поради неявяване на жалбоподателката по уважителни причини на първото по делото „помирително” заседание. В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и необосновано. Посочено е, че с представените с исковата молба писмени доказателства се установявало, че жалбоподателката пребивава трайно в САЩ, където работи и живее, което обосновава извода, че пътуването й до България във връзка с делото, е затруднено значително и обосновава наличието на основателна причина за неявяването й в т.нар. „помирително заседание”. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и да бъдат продължени съдопроизводствените действия по гр.д. № 3229/2008 г. на СлРС.

          Ответната страна не изразява становище по частната жалба.

          Пред въззивната инстанция се събраха допълнителни писмени доказателства.

          От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следното от фактическа страна:

          На 14.08.2008 г. била депозирана искова молба от жалбоподателката Й. против Д.Д.Н. от САЩ с правно основание чл.99, ал.1 от СК – за прекратяване на брака им, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.  Исковата молба била депозирана от името на жалбоподателката.

          По делото е представено пълномощно от 23.07.2008 г., с което жалбоподателката Й. упълномощила адв. Ц.Б. да завежда и води делото й против Д.Д.Н..

          От представените по делото удостоверения за сключен граждански брак № 060344/09.08.2006 г. и удостоверение за раждане № 050867/17.05.2005 г. се установи, че жалбоподателката и ответника по иска са сключили граждански брак в щата М. на 21.08.2002 г. и са родители на малолетната П. М. Н., родена на *** г. Двамата съпрузи са се намирали във фактическа раздяла, като детето е било отглеждано от майката А.Й..

          С разпореждане № 5054/07.10.2008 г. исковата молба е била оставена без движение за посочване на точен и пълен адрес за призоваване на ответника. В молба вх. № 18187/24.11.2008 г. жалбоподателката посочила, че последния й известен адрес на ответника е САЩ, щат А., Д., ул.****.

          С разпореждане от 15.01.2009 г. докладчикът по делото се разпоредил по отношение на ответника Н. с неизвестен адрес за призоваване да се извърши връчване на документите по делото при условията на чл. 48, ал.1 от ГПК – чрез публикация в неофициалния раздел на Държавен вестник. Съобщаването било извършено, като в него било отразено, че ответникът следва да се яви в съда на 19.03.2009 г. в 9.00 часа. За съдебното заседание, проведено на 19.03.2009 г. жалбоподателката не се явила и не била представлявана.

С определение  № 1387/13.05.2009 г. докладчикът по делото насрочил открито съдебно заседание на 05.06.2009 г. от 11.30 часа. Призовката за съдебно заседание била връчена на жалбоподателката чрез процесуалния й представител на посочения от нея съдебен адрес на 18.05.2009 г.

В проведеното съдебно заседание на 05.06.2009 г. жалбоподателката не се явила, а била представлявана от адв. Д., преупълномощена от адв.Б..***. били представени оригинали и преводи от Удостоверение от 26.08.2008 г. на Университета в Североизточна А. и задграничен паспорт на жалбоподателката, от които се установило, че жалбоподателката е назначена на работа в университета от 25.08.2008 г. до 08.05.2009 г., като асистент във факултета по индустриални технологии, както и че същата е записана като кандидат за докторска степен с пълна заетост в университета и се очаква да завърши курсовата си работа през м.май 2009 г. От тези доказателства се установи също така, че жалбоподателката е с входяща виза за САЩ от 01.01.2009 г. В удостоверението било посочено, че същото се издава от Директор Финанси в Университета североизточна А. - Л.Г.. Докладчикът по делото с протоколно определение от 05.06.2009 г. посочил, че ищцовата страна следва да представи други доказателства, от които да е видно, че ищцата отсъства по уважителни причини, защото представеното удостоверение и препис от паспорт сочат единствено за това, че тя е напуснала Р България през м. януари 2005 г., но не и че е назначена на работа в университет в Щатите и има основателна причина за неявяване в съдебно заседание.

В с.з., проведено на 01.10.2009 г. ищцата, жалбоподателка в настоящото производство не се явила. Била представлявана от пълномощника си адв.Б., която поддържала исковата молба и посочила, че към момента на провеждане на съдебното заседание, Й. не е в състояние да се яви в съда, тъй като работи в САЩ и няма разрешение от бащата за извеждане извън страната на малолетното дете П., за което тя като майка полага грижи.

На 07.10.2009 г. било постановено обжалваното определение, с което съдът приел, че производството за прекратяване на брака между Й. и ответника Н., следва да бъде прекратено, тъй като жалбоподателката не се е явила в първото съдебно заседание и не е представила доказателства, че неявяването й е по уважителна причина.

Определението било съобщено на жалбоподателката на 15.10.2009 г. и в рамките на законоустановения едноседмичен срок – на 22.10.2009 г. била депозирана процесната частна жалба.

          Частната жалба е процесуално допустима като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, а разгледана по същество същата се явява основателна.

          Действително в разпоредбата на чл. 321, ал.1 от ГПК е посочено, че за първото заседание за разглеждане на дело по иск за развод, страните следва да се явят лично, като при неявяване на ищеца без уважителни причини, производството се прекратява. Трайната съдебна практика приема, че явяването за първото съдебно заседание на ищеца е от изключително значение за правилното развитие на производството, поради което, ако бракът бъде прекратен поради дълбоко и непоправимо разстройство, без да е проведено помирително заседание, решението ще е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Все пак законодателят е допуснал възможност, при която производството за прекратяване на брака поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на същия, да е възможно да се извърши законосъобразно дори без ищеца да се яви и това е тогава, когато за него е съществувала уважителна причина, която го е препятствала да вземе участие по делото изр.2 чл. 321, ал.1 от ГПК.

          В настоящия случай по делото са представени писмени доказателства, включително пред настоящата инстанция, които съдът следва да вземе предвид при постановяване на решението си, от които може да се направи извод, че за жалбоподателката е съществувала уважителна причина, която й е попречила да вземе лично участие в проведеното съдебно заседание на 01.10.2009 г. По делото не се спори, че ищцата се е намирала и се намира извън пределите на страната, че работи в университет в САЩ и че отглежда малолетното си дете там. От представените удостоверения, издадени от университета на Северна А., е видно, че жалбоподателката е работила  и работи като преподавател в катедрата по промишлена технология за периода от 28.08.2008 г. до 08.05.2009 г. и от 24.08.2009 г. до 18.12.2009 г. Съдът намира, че представените удостоверения следва да бъдат зачетени, тъй като те посочват органа, който ги е издал, преведени са легално и съответстват на останалите данни по делото, а именно задграничния паспорт и карта за постоянно пребиваване на жалбоподателката. Очевидно е, че за жалбоподателката би представлявала изключителна трудност напускането на САЩ в хода на семестриалната година, както и организацията по отглеждане на малолетното дете П. в нейно отсъствие, за да организира тя връщането си в Р България и личното си участие в първото по делото съдебно заседание единствено, за да заяви, че поддържа иска си за развод. Това нейно становище е било изразено от пълномощника й адв. Б., която била надлежно упълномощена от нея.

          Поради изложено обжалваното определение следва да бъде отменено и делото следва да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Ръководен от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

                ОТМЕНЯ определение от 07.10.2009 г. по гр.д. № 3229/2009 г. по описа на Сливенския районен съд.

          ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.