О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

  Гр. Сливен, 21.01.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав, в съдебно заседание на  двадесети януари  през две хиляди и десета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА  

ЧЛЕНОВЕ:            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

      МАРТИН САНДУЛОВ

При секретаря Е.Х. и в присъствието на Прокурора…………………..като разгледа докладваното от                М. ДРУМЕВА в.гр.д.№ 673  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 315 и сл. от ГПК.

ЧАСТИЧНО е обжалвано Решение № 760/12.10.2009 г. по гр.д.№ 2004/2009 г. на Районен съд гр. Сливен в отхвърлителната му част.

          Съдът констатира, че пред СлРС е депозирана и разгледана искова молба с иск по чл. 86 от СК /отм./ за изменение- увеличаване на издръжка на непълнолетно лице. Съгласно разпоредбата на чл. 310 от ГПК исковете за издръжка се разглеждат по реда на БЪРЗОТО ПРОИЗВОДСТВО. В с.з. на 29.09.2009 г. СлРС обявил, че ще се произнесе с решение на 12.10.2009 г. В същото с.з. са присъствали майката на ищеца и пълномощника- адв. П. К. ***. Съдът постановил решението си, което частично се обжалва на обявената дата- 12.10.09 г.  

Срокът за обжалване изтича на 26.10.2009 г.- понеделник- работен ден, а въззивната жалба е подадена в канцеларията на СлРС 27.10.2009 г. Следва, че е просрочена с един ден.  

В проверката по реда на чл. 267, ал.1 от ГПК в с.з. настоящата инстанция се позовал на разпоредбата на чл. 259, ал.1 от ГПК- обжалване в двуседмичен срок от връчване на решението на страните. Не отчел, че  при бързото производство, съгласно разпоредбата на чл. 315, ал.2 законодателят е определил, че срокът за обжалване започва да тече от посочената в с.з. дата на която ще бъде обявено решението.

Определението “ДАВА ХОД” не е от тези с които се слага край на делото и могат да бъдат отменяни, оттегляни от съда, постановил ги. Съдът като отчита допуснатото опущение ще отмени определението за даване “ход на делото” и на основание чл. 253 от ГПК

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТМЕНЯ протоколно определение        от двадесети  януари 2010г., постановено по в.гр.д. № 673/2009 г. на Сливенски окръжен съд с което е даден “ХОД НА ДЕЛОТО”.

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. №673/2009 г. на Сливенски окръжен съд, поради недопустимост на въззивната жалба на П.П.Н., действащ със съгласието на майка си П.П.Н.,***004/2009 г. на Районен съд гр. Сливен, като просрочена.

          Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: