О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 10.12.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение – първи състав, в закрито заседание на десети декември, през две хиляди и девета  година,

в състав:                             

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

     ЧЛЕНОВЕ:            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

         МАРТИН САНДУЛОВ                                                               

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. №676       по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

                Производството е по обжалване на определение и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Обжалвано е протоколно Определение  от 13.10.2009 г.,   постановено по гр.д. № 2054/2009 г. на районен съд, гр. Сливен, с което е прекратено производството по делото, поради неизпълнение на указанието за представяне препис от писменото изявление за привеждане на петитума на исковата молба в съответствие с разпоредбата на чл. 415, ал.1 от ГПК /като исковата претенция е установителна, а не осъдителна/.

Жалбоподателят “Мобилтел” ЕАД, София, чрез пълномощника си ю.к. С. Ив. А.  в частната жалба твърди, че е изпълнил указанието за привеждане на исковата молба в съответствие с разпоредбата на чл. 415, ал.1 от ГПК с молба, входирана в СлРС на 30.09.2009 г. Непредставянето на препис от молбата за връчване на противната страна по никакъв начин не накърнявал интересите й, тъй като с първоначалната искова молба са посочени конкретните обстоятелства и размер на нейните задължения, поради което е предявена исковата претенция. Сочи алтернативно, в случай преценката на съда за необходимост от задължително представяне на препис и е налице неизпълнение на указанията, съдът да отчете, че нередовността е констатирана в по- късен етап  в с.з. от 13.10.2009 г. и не е предоставена възможност за нейното отстраняване.

Моли обжалваното определение да бъде отменено, като неправилно  и делото върнато на СлРС за продължаване на процесуалните действия.

Ответницата по жалбата, в срока по чл. 276, ал.1 от ГПК не е представила отговор. 

Сливенският окръжен съд намира частната жалба за допустима, като подадена в законния срок от страна имаща правен интерес от обжалването.  

Разгледана по същество частната жалба е основателна:

На 16.05.2009 г. в СлРС е предявен иск за присъждане на сумата 800.18 лв. Искът е заведен във връзка с направено в заповедно производство възражение за недължимост на сумата- чл. 415, ал.1 от ГПК. Към момента на завеждане на иска и образуване на гражданското производство пред СлРС законът изисквал само предявяване на иск “относно вземането…”, С изменението на чл. 415, ал.1 и чл. 416 от ГПК се изисква предявяване на иск за “установяване на вземането”, като по този начин искът вече може да бъде само установителен.  Изменението на ГПК е публикувано в ДВ бр. 42 от 05.06.2009 г. Законодателят не е дал обратна сила на промените в ГПК, от което следва и законовия извод, че изменението влиза в сила три дни след публикуването му. Това е станало след подаването на исковата молба и не може да се изисква от ищеца да коригира петитума си.

По принцип непредставянето на препис от коригирана искова молба е неизпълнение на указания на съда и води да прекратяване на съдебното производство, но в конкретния случай настоящата инстанция намира за неправилно обжалваното определение, тъй като съдът не е следвало да указва коригиране на петитума и от там и не следва да се представя препис от коригираната искова молба /молба/.

Обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а районен съд гр. Сливен задължен да продължи процесуалните действия.

По тези съображения ,

О П Р Е Д Е Л И  :

ОТМЕНЯ протоколно Определение  от 13.10.2009 г.,   постановено по гр.д. № 2054/2009 г. на районен съд, гр. Сливен,  като неправилно.

Връща делото на Районен съд гр. Сливен за продължаване процесуалните действия.         

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

ЧЛЕНОВЕ: