ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 08.01.2010

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на осми януари през две хиляди и десета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 678 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частната жалба подадена на основание чл. 413, ал. 2 от ГПК и подлежи на разглеждане по реда на чл. 278 от ГПК.

Образувано е по частната жалба подадена от „Вини” АД – гр. Сливен чрез законните представители В.Ч. и К.К. против разпореждане от 12.10.2009г. по ч.гр.д. № 4411\09г. по описа на РС – гр. Сливен, с което е отказано издаването на заповед за изпълнение по заявление № 21123\09.102009г. с основание по чл. 410, ал. 1, т. 2 от ГПК за предаване на движими вещи – 38 броя шарапани.

В жалбата се поддържа, че разпореждането, с което е отказано издаването на заповед за изпълнение поради нередовност на подаденото заявление, като не е посочена в съответната графа сума.

Считат, че изводите на районния съд са неправилни. Сумата не е посочена, т.к. не се касае за заповед за изпълнение на задължение за заплащане на определена сума, а за предаване на движими вещи, които са посочени в заявлението и приложения към него договор. От друга страна, ако е налице порок в заявлението съдът е следвало преди да откаже издаването на заповед, да даде указания и възможност на заявителя за отстраняване на констатираната нередовност.

Иска се съдът да отмени разпореждането и вместо това да постанови издаването на заповед за изпълнение по заявление № 21123\09.102009г.

Жалбата е просрочена.

Съгласно чл. 413, ал. 2 от ГПК разпореждането, с което се отхвърля заявлението може да се обжалва с частна жалба, а съгласно чл. 275, ал.1 от ГПК частната жалба се подава в едноседмичен срок от съобщаване на определението, съответно – разпореждането, съгласно чл. 279 от ГПК.

Препис от разпореждането е бил връчен заявителя чрез юрисконсулт И.В. на 22.10.2009г., като в съобщението е посочено, че разпореждането подлежи на обжалване така, както е посочено в него.

Изрично в разпореждането съдът е посочил, че то подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на заявителя. Така посоченият срок е изтекъл на 29.10.2009г., докато частната жалба е подадена на 02.11.2009г.

Липсват данни срокът за обжалване да е бил спазен чрез подаване на частната жалба по пощата, като от друга страна, видно от приложеното към нея бордеро, държавната такса по обжалването е била внесена също на 02.11.2009г.

Независимо от това съдът намира за необходимо да посочи, че заявлението действително е нередовно съгласно разпоредбата на чл. 410, ал. 2 от ГПК, която препраща към изискванията на чл. 127, ал. 1 и ал. 3 от ГПК. В разпоредбата на чл. 127, ал. 1, т. 3 от ГПК е поставено изискване за посочване цена на предявения иск, когато той е оценяем. Безусловно искането за предаване на посочените в заявлението вещи е оценяемо, а заявлението не отговаря на посоченото изискване.

Неоснователно е и становището, че съдът е следвало да процедила по реда на чл. 129, ал. 2 от ГПК. Подобно препращане не е предвидено в заповедното производство и посочената норма от общото исково производство не намира приложение в заповедното производство по гл. ХХХVІІ от ГПК .

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена на 02.11.2009г. от „ВИНИ” АД със седалище и адрес на управление: гр. С., ел. „Ц. С.” № *, ЕИК ***** чрез законните представители В. Г. Ч. ЕГН ********** и К. К. К. ЕГН ********** против разпореждане от 12.10.2009г. по ч.гр.д. № 4411\09г. на РС – гр. Сливен, с което по заявление № 21123\09.102009г. е постановен отказ за издаване на заповед за изпълнение.

 

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.