ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

22.01.2010 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…двадесет и втори януари………… през

две хиляди и десета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……гр.дело № …687…….по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е писмена молба от И.Г.Б. и Е.Й.К. в качеството им на ищци по делото, с която молят производството по делото да бъде прекратено, тъй като оттеглят предявения иск.           Молбата за прекратяване на производството е допустима и своевременно подадена и следва да бъде уважена.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 687/09 г. по описа на Окръжен съд гр. Сливен, поради оттегляне на иска.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: