ОПРЕДЕЛЕНИЕ№

гр. Сливен, 10.03.2010 г. В   ИМЕТО    НА    НАРОДА

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на десети март, две хиляди и десета година в състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                        МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч.гр.д. № 688 по описа за 2009 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

Образувано е по частна жалба от ТД „БРИТИШ БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ЕООД с. Ж., обл. Сливен, представлявано от управителя К.С. против определение от 05.10.2009 г. по гр.д. № 60/2008 г. на РС - Котел, с което е върната като просрочена жалбата им срещу Определение № 64/08.07.2009 г. постановено от съда по същото дело. В жалбата се сочи, че за определението на РС - Котел жалбоподателя бил информиран по телефона от Кметството на с. Ж. на 12.10.09г., където било изпратено съобщението макар, че посочил изрично съдебен адрес ф. Б.. Счита, че съдът неправилно е приел, че жалбата е просрочена с един ден и разпоредил връщането й на основание чл. 279 от ГПК. Съображенията, които сочи са, че: съобщението за определение № 64/08.07.09 г. му било връчено в гр.Б. на 23.09.09г. и законовия срок изтичал на 30.09.2009 г. На същата дата 30.09.2009 г. от пощенската станция в кв. „Д.Е." на гр.Б. с обратна разписка с баркодР880190000ЬО8, лично изпратил частната жалба до РС - гр.Котел и описал на обратната разписка съдържанието на пратката „чж по гр.№ 60/08г. на КРС - опр. № 65/09 г.". Посочва, че от пощенската станция му е издадена разписка за платена сума 1.80 лв. със сериен № Е-048637К, в която е описан баркода на обратната разписка, с печат и дата на подаване 30.09.2009 г. Поради изложените обстоятелства счита, че подадената частна жалба против Определение № 64/08.07.09 г. на РС - Котел не е просрочена и моли постановеното определение за връщането й да бъде отменено. Като доказателства към жалбата са приложени: разписка серия Е № 048637/30.09.2009г., обратна разписка за изпратената частна жалба до РС - Котел, която е с баркод № Р580190000Ш8 и призовка от 20.07.09 г., от която да е видно, че до сега книжата му са изпращани на посочения съдебен адрес в гр. Б.. По делото е приложена и служебна бележка от РПС - Б. в уверение на това, че на 30.09.2009 г. фирма „БРИТИШ БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ЕООД с адрес гр.Б. кв. „Д.Е.", ул. „К." № * е пуснала в станция Б. клон 19 препоръчано писмо № Р880190000Ш8 с получател РС -- Котел. Бележката е подпечатана и подписана от Началника на РПС - Б. М.Б..

По делото е постъпило възражение от С.И.Н. чрез адв. М.Г. от Б.ка АК против частната жалба, в което се сочи, че счита същата за неоснователна и моли да се остави без уважение. Сочи се, че пощенския плик, с който жалбата е била изпратена до съда в гр. Котел е с дата 01.10.2009 г. откогато е печата на пощенската станция в гр. Б.. Счита, че печата положен върху пощенския плик има официално удостоверителна сила, която не би могла да бъде оборена с издадената служебна бележка. Посочва, че от служебната бележка не става ясно, че касае пратка с подадената частна жалба. Моли да се остави без уважение частната жалба срещу определението на Котелския районен съд за връщане на частна жалба срещу определение № 64/08.07.2009г. на РС -Котел за замяна на допусната обезпечителна мярка.

Жалбата е допустима. Подадена е в законоустановения срок, съгласно чл. 275 ал.1 от ГПК и от процесуално легитимирана страна, която има интерес от обжалването.

По делото е приложено копие от гр.д. № 60/2008 г. на РС - Котел.

От представените по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

С определение № 64/08.07.09 г. на РС - гр.Котел по гр.д. № 60/2008 г. е заменено допуснато с определение № 137/14.07.2008 г. обезпечение на предявените от дружеството-жалбоподател „БРИТИШ БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ЕООД с. Ж., общ. Котел, представлявано от управителя К.С. против С.И.Н. с ЕГН ********** ***, дружество „Б.ка солна компания" ООД гр.Б., представлявано от управителя К.С. и К.С.С. с ЕГН ********** ***, четири иска с правно основание чл. 254 във вр. чл. 97 от ГПК/отм./.

Препис от определение № 64/08.07.09 г., постановено от РС - Котел по гр.д. № 60/2008 г. е връчено на управителя на „БРИТИШ БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ЕООД К.С. лично на 23.09.2009 г.

На 30.09.09г. с разписка серия Е № 048637К и обратна разписка с баркод № Р880190000108 дружеството „БРИТИШ БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ЕООД е подало частна жалба по гр.д. № 60/08г. на Котелския районен съд против Определение № 64/09 г., което е изписано на обратната разписка. От представената по делото служебна бележка от РПС Б. се установява, че именно на 30.09.2009 г. фирма „БРИТИШ БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ЕООД е подала в станция гр. Б., клон 19

цитираното препоръчано писмо № Р880190000Ш8 с получател РС - Котел с подпис и печат на началника на РПС - Б. М.Б.. По делото е приложен плик с баркод № Р880190000Ш8 с подател „БРИТИШ БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ЕООД до РС - Котел, върху печата на който е отразена дата 01.10.09 от пощенска станция Б. с печат върху лицето на плика. На обратната страна на плика има печат от дата 2.Х.09 на пощенски клон в гр.Котел.

Съдът приема за установено, че датата на подаване на частната жалба по гр.д. № 60/08г. на Котелския районен съд против Определение № 64/09 г. е 30.09.2009 г., както е отразено на разписката с № 048637К и обратната разписка от същата дата.

От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 275 ал.1 от ГПК частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. Ако се обжалва определение постановено в съдебно заседание за страната, която е присъствала този срок тече от деня на заседанието.

Съгласно чл. 60 ал.5 от ГПК срокът, който се брои на дни се изчислява от деня, следващ този от който започва да тече срокът и изтича в края на последния ден.

В случая преписа от определение № 64/08.07.09 г., постановено от РС - Котел по гр.д. № 60/2008 г. е връчен на управителя на „БРИТИШ БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ЕООД К.С. лично на 23.09.2009 г. Срокът съгласно чл. 60 ал. 5 от ГПК започва да тече на следващия ден 24.09.2009г. и изтича на 30.09.2009 г. На 30.09.09г. с разписка серия Е № 048637К и обратна разписка с баркод № Р880190000ЕО8 в законния едноседмичен срок дружеството „БРИТИШ БЪЛГЕРИАН КЪМПАНИ" ЕООД е подало частна жалба по гр.д. № 60/08г. на Котелския районен съд против Определение № 64/09 г., което е изписано на обратната разписка.

Съдът констатира, че баркода от разписката за събрана такса 1.80 лв. е един и същ с този от обратната разписка за получената пратка и от плика, а именно: Р880190000ГО8, при което очевидно се касае за една и съща пратка и съответно техническа грешка при отразяване върху датника на печата на плика, което е удостоверено и със служебната бележка издадена от РПС-Б., с която изрично се декларира, че писмото е изпратено на 30.09.2009г. Служебната бележка е официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред, с подпис и печат от лицето /началник на РПС-Б. М.Б./, и съгласно чл. 179 ал. 1 от ГПК съставлява доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред него действия. Същата не е оспорена по реда на чл. 193 от ГПК, каквато възможност е имала заинтересованата страна най-късно с отговора.

По изложените съображения и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

ОТМЕНЯ определение от 05.10.2009 г. по гр.д. № 60 по описа на Районен съд Котел за 2008 г., с което връща на осн. чл. 279 ал. 1 вр. ал. 2 вр. чл. 262 ал. 2 т. 1 от ГПК частната жалба подадена от „Бритиш-Бългериан къмпани" ООД против определение № 64/08.07.09 г.

ВРЪЩА делото на РС гр. Котел за продължаване на процесуалните действия.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването на страните пред ВКС на РБ по реда на чл. 280 от ГПК.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   

                                                    ЧЛЕНОВЕ: