О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 13.01.2010 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на  тринадесети януари, през две хиляди и десета година,

в състав:                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:       НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                             МАРТИН САНДУЛОВ

                                                       

При секретаря       и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 692/2009 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателите Д.Д.С. и Х. С. Ц. ***. Загора обжалват приемането на молби на съпругата на длъжника по изп.д. № 738/2009 г. на ЧСИ П. Г. за възлагане на ½ ид.ч. на недвижим имот на нея. Посочват, че задължението е по присъдено обезщетение за причинена смърт на детето им и молят съдът да възложи идеалната част от имота на тях.

Жалбата е входирана при ЧСИ на 14.02.2009 г., видно от щемпъла, положен върху нея.

Ответната страна не е изготвила писмено възражение.

В писмените си обяснения ЧСИ П. И. Г., с рег. № 837 в КЧСИ, с район на действие ОС- Сливен посочва, че изпълнителното производство е образувано по искане на взискателя Х.С.Ц. ***, след като е прехвърлено изп.д. на ЧСИ М.М.за продължаване на съд. действия против длъжника К.В.Г..   По делото постъпили молби от съпругата на длъжника- С. Д. Г. от 09.11.09г. и от 17.11.09 г. с искане за възлагане с постановление на ½ ид.ч. на недвижим имот, представляващ СИО, находящ се в с. А., общ. Н. Загора, с построените в дворното място жилищни и  стопански постройки. С платежно нареждане от 11.06.2009 г. С. Г. внесла по сметка на изпълнителното дело, водено при ЧСИ М.М.сумата 10250 лв./стр. 46 по делото/. С разпореждане от 19.11.2009 г. отказал да възложи на молителката съпруга ½ ид.ч. от имота, който отказ последната обжалвала и щяло да последва администриране по нея. Посочва и мотива за отказа си- чл. 505, ал.1 от ГПК, както и чл.389 от ГПК отм. не посочвали какви действия следва да предприеме съдебния изпълнител в случай, че съпругът недлъжник иска изкупуване на частта на съпруга длъжник от имот СИО. Счита, че ОС следва да даде указания за това какви действия трябва да се предприемат от съдебния изпълнител при подобни случаи. Намира че жалбата е недопустима и че не следва да се разглежда, тъй като няма постановен акт, който да се обжалва.

 Съдът намира жалбата за недопустима, поради необжалваемост на действието “приемане на молба” на съпругата недлъжник за изкупуване на ид.ч. от имот в СИО, подлежащ на публична продан.  Няма постановен акт от съдебния изпълнител, който да се обжалва и който да попада в изрично посочените в чл. 435, ал. 1 и 3 случаи. 

Съдът ще остави без разглеждане жалбата, като недопустима и ще прекрати производството по делото.

Поради това, че жалбата на съпругата недлъжник против отказа на ЧСИ за възлагане на имота ще се разглежда в друго производство, настоящият състав не може да предрешава спора и вземе становище по искането на ЧСИ за даване на указания какви действия следва да се предприемат при такива случаи.

Въз основа на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.С. и Х. С. Ц. ***. Загора против приемането на молбите на съпругата на длъжника по изп.д. № 738/2009 г. на ЧСИ П. Г. за възлагане на ½ ид.ч. на недвижим имот на нея, като недопустима.

Прекратява производството по ч.гр.д. № 692/2009 г. на СлОС.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

ЧЛЕНОВЕ: