О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 26.01.2010г.

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести януари, през две хиляди и осма година в състав:

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

     ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                          ХРИСТИНА МАРЕВА

 

 

като разгледа докладваното от В. Николова  въззивно ч. гр. дело № 698 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

  Производството се движи по чл.274 и следващите от ГПК.

          Образувано по частна жалба против определение на СлРС от 30.10.2009г. по гр.д. № 3456/2009г. на Сливенския районен съд за прекратяване на производството.

          Жалбоподателят “Топлофикация – Сливен” ЕАД- Сливен обжалва посоченото определение, с което е прекратено производството по гр.д. № 3456/2009г. на СлОС, образувано по иск срещу И.Г.Д. *** по чл.422 от ГПК на основание чл.238 ал.2 изр.1 от ГПК. Твърди, че не се е дезинтересирала от делото и е закъсняла за заседанието по него поради явяване по няколко дела в същия час в различни зали на Съдебната палата. Твърди, че е помолила пълномощника на насрещната страна и съдията-докладчик по делото да бъде изчакана. Моли за отмяна на атакувания акт като основното й съображение е за допуснато грубо нарушение на правото на представляваното от нея дружество на защита както и на   колегиалните отношения.

          Въззиваемият чрез пълномощника си е депозирал отговор, с който оспорва жалбата.

          След преценка на доказателствата по делото и съображенията на частния жалбоподател, Сливенският окръжен съд направи следните фактически констатации:

          С искова молба от 23.07.2009г. “Топлофикация – Сливен” ЕАД - Сливен предявило иск за доказване съществуването на вземането си срещу длъжника по издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК  И.Г.Д. *** с правно основание чл.422 от ГПК.

          Поради явяване по голям брой дела в различни зали на СлРС в близки по време часове, с молба до съдията – докладчик и представителя на насрещната страна пълномощникът на ищеца поискал изчакването му за кратко време. Писмена молба с подобно съдържание не била представена по делото. От страна на ищеца по делото нямало изразено становище по отговора на исковата молба, както и молба с искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие.

          Поради неявяване на пълномощника на ищеца адв. П. Георгиева в първо о.с.з. на 30.10.2009г. по гр.д. № 3456/2009г.на СлРС, по искане на представителя на ответника съдът приложил разпоредбата на чл.238 ал.2 изр.1 от ГПК и прекратил производството по делото като осъдил ищеца да заплати на ответника разноските по делото.       

          Фактическите констатации мотивират следните правни изводи:

          Частната жалба е своевременно предявена от надлежна страна, поради което е допустима. Преценена по същество, същата е недоказана и поради това – неоснователна.

Съгласно нормата на чл.238 ал.2 изр.1 от ГПК, ответникът може да предяви искане до съда и последният може да го уважи, за прекратяване на производството по делото в случай, че ищецът не се яви /не изпрати представител/ в първото заседание по делото, не е взел становище по отговора на ответника и не е поискал разглеждане в негово отсъствие.

В конкретния случай тези предпоставки за уважаване на искането на насрещната страна в изложената насока са налице. С намерението да се яви за разглеждането на делото, пълномощникът на ищеца е поискала да бъде изчакана и това твърдение не се оспорва от насрещната страна. По делото обаче няма писмено доказателство за установяване на този факт, не се сочат и гласни такива.

Предвид изложените съображения за наличие на всички изискуеми от закона /чл.238 ал.2 изр.1 от ГПК/ предпоставки за прекратяване на производството по делото, съдът уважил искането на ответника. С постановяване на този акт съдът не е нарушил законови разпоредби. Възможно е да са били нарушени колегиални и етични норми, за които обаче съдебното производство не държи сметка.

При прекратяване на делото ответникът има право на разноски. Поради това като е отчел, че вина за прекратяване на делото има ищецът, съдът му ги е присъдил в понесения и претендиран размер.

Предвид изложените съображения, Сливенският окръжен съд следва да потвърди обжалваното определение и да отхвърли жалбата против него като неоснователна.

          Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

                ОТХВЪРЛЯ частната жалба на “Топлофикация – Сливен” ЕАД – Сливен, представлявано от изпълнителния директор Р. А. и пълномощника адв. П. Г., против Определение от 30.10.2009г. по гр.д. № 3456/2009г. на Сливенския районен съд за прекратяване на производството по делото на основание чл.238 ал.2 изр.1 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на страните пред ВКС.

               

               

                                                                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                         2.