О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.С., 11.01.2010 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          С.ският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав, в закрито заседание на единадесети януари, през две хиляди и десета година в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:     НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                 МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от М.ДРУМЕВА въззивно ч. гр. дело № 700 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл.ХХІ- чл. 274 и сл. от ГПК във връзка с чл. 418, ал.4 от ГПК.

          Образувано е по частна жалба на “ЕМ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. П., представлявано от управителя А.А.Ч. ***, с представителство и адрес за кореспонденция гр.  С., ул. “Г.Д.” № *, ет. * против Разпореждане от 04.11.2009 г., постановено по ч. гр.д. № 4428/2009 г. на СлРС, с което е отхвърлено заявлението на “ЕМ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. П. /грешно изписано гр. София/, за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изп. лист по чл. 417 от ГПК.  

          В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и моли да бъде отменено, а заявлението за издаване на заповед за изпълнение уважено. Оспорва изводите на районния съд за липса на доказателства за наличие на пълномощно за подаване на заявлението по чл. 417 от ГПК, като посочва, че заявлението е изготвено и подписано от управителя, а упълномощеното лице Д.М.Х.има за задача само да входира в РС С. окомплектованите документи и получи входящ номер с дата- т.е. да предава и получава книжата на дружеството. Представянето на незаверено ксерокопие от пълномощното не можело да доведе до отказ от издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

          Въззиваемата страна не е подала отговор и не е изразила  становище по частната жалба.

          Частната жалба е подадена в срока по чл. 418, ал.4 от ГПК и като процесуално допустима следва да бъде разгледана по същество.

          От събраните по делото доказателствата, съдът прие за установено от фактическа страна следното:  

С.ският районен съд е сезиран със заявление от А.А.Ч.- т. 3 от заявлението и с отразяване името на пълномощник /т.4/ Д.М.Х.за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК против длъжници И. Д. Д., в качеството си на поръчител № 1 и Д. Д.Д., в качеството си на поръчител № 2- двамата от гр. С. за сумата 919 евро главница, представляваща неизплатено задължение по Запис на заповед, издаден на 01.07.2008 г. от Й.Г.Д., с падеж 01.09.2008 г. ; за законната лихва върху главницата, считано от 13.10.2009 г. до изплащане на вземането и разноски в размер на 36 лв., представляващи заплатена ДТ по заповедното производство.

Приложен е в оригинал запис на заповед от 01.07.2008 г., издаден от длъжник Й.Г.Д. с ЕГН ********** и съдлъжник- съпруг Д. И.ов Д., с ЕГН- **********,*** в полза на заявителя “ЕМ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕООД, гр. П. за сумата 1500 евро, с падеж 01.09.2008 г. без протест и без разноски, с имената, ЕГН и подписа на двама поръчители- И. Д. И.ов и Д. Д.Д., против които е насочена претенцията. Място на издаването е гр. С.. Записът на заповед е предявен на 01.09.2008 г. на издателя. Приложено е удостоверение за актуално състояние на дружеството взискател, от което е видно, че към 10.09.2009 г. заявителката А. А. Ч. *** е управител на същото. След оставянето на заявлението без движение за представяне на пълномощно за Д.М.Х.или заявлението да се подпише от управителя Ч. макар, че то вече е подписано от последната е представено незаверено ксерокопие от нотариално заверено пълномощно, с упълномощител управителя Ч. и упълномощена Д. Х.. Съдът приел, че незавереното ксерокопие от пълномощно не притежава белезите на документ и отхвърлил заявлението по чл. 417 от ГПК.

С подадената частна жалба против разпореждането на СлРС е подадено заверено копие от пълномощно на Д.М.Х.от гр. С.- л. 21 на ч.гр.д. № 4428/09 г. на СлРС.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

          Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването на съдебния акт и е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Настоящата инстанция следва да прецени основателно ли е оплакването за неправилно приета фактическа обстановка за липса на представителна власт на заявителя, довело до отхвърляне на заявлението- отказ за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Дали упълномощената Д. М. Х. има редовно пълномощно и е подписала заявлението няма значение за основателността на последното. Съдът не споделя отразените правни изводи в обжалваното  разпореждане, за липса на представителна власт на заявителя, след като се установи, че заявител е управителят на дружеството взискател А.Ч. и тя е подписала заявлението.

Поради това, че обжалваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен, съдът на основание чл. 278, ал.4 от ГПК, във връзка с чл. 271, ал.1 от ГПК  

         

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОТМЕНЯ Разпореждане от 04.11.2009 г., постановено по ч. гр.д. № 4428/2009 г. на СлРС, като неправилно и незаконосъобразно.

Връща делото на С.ски районен съд за произнасяне по същество.

           Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.         

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

 

ЧЛЕНОВЕ: