ОПРЕДЕЛЕНИЕ№

гр. Сливен, 11.03.2010 г.

В   ИМЕТО    НА    НАРОДА

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на единадесети март, две хиляди и десета година в състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                        МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч.гр.д. № 701 по описа за 2009 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

Образувано е по частна жалба от М.Г.А. ЕГН ********** *** чрез адв. Р.Т. *** срещу разпореждане № 14192/11.12.2009г. по гр.д. № 5183/2009г. по описа на РС – гр.Сливен, с което е прекратено производството по делото, поради неотстраняване в срок нередовности на исковата молба.

В жалбата се сочи, че  неправилно Районния съд е счел, че липсва формулирана обстоятелствена част, тъй като жалбоподателката описала с допълнителна искова молба най-подробно обстоятелствата по издаването на запис на заповед и обстоятелствата по издаване заповедта за изпълнение и изпълнителния лист. Относно частта за формулирания петитум на исковата молба счита, че е допуснала пропуск, тъй като  е ползвала друга искова молба и при изписването на искането вместо да запише „че моли да се признае за установено”, че И.Г.Г. с ЕГН ********** *** следва да заплати на М.Г.А. с ЕГН ********** *** паричната сума от 7 000 евро – левова равностойност 13 690.81 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 01.11.2006г., лихва в размер на 5 101.94 лв., считано от 01.03.2007г. до 06.10.2009 г., лихва от датата на подаване на молбата – 06.10.2009г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноски по делото в размер на 1 000 лв., адвокатско възнаграждение и държавна такса в размер на 376.35 лв., законна лихва считано от датата на завеждане на исковата молба, както и направените по делото разноски, тя оставила в петитума „моля да осъдите”. По изложените съображения моли, да бъде отменено изцяло обжалваното разпореждане, като незаконосъобразно, като алтернативно моли при неприемане на доводите й, да бъде върната държавната такса в размер на 375.84 лв.

По делото няма постъпило възражение против частната жалба.

Жалбата е допустима. Подадена е в законоустановения  едноседмичен срок от страна, която има интерес от обжалване на разпореждането.

По делото е приложено гр.д.№ 5183/2009 г. на СлРС.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

С искова молба с вх. № 25426/02.12.2009г. М.Г.А. на М.Г.А. с ЕГН ********** *** чрез адв. Р.Т. *** е предявила иск против И.Г.Г. с ЕГН ********** *** с цена на иска  20 169.10 лв.  В исковата молба се сочи, че искът е предявен в срока по чл. 415 ал.1 от ГПК  по надлежно подадено възражение. Въз основа на заповед № 2788/08.10.2009 г. по ч.гр.д.№ 4351/2009 г. е издаден изпълнителен лист от РС – Сливен за сумата от 7 000 евро – левова равностойност 13 690.81 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 01.11.2006 г., лихва в размер на 5 101.94 лв., считано от 01.03.2007 г. до 06.10.2009г., лихва от датата на подаване на молбата – 06.10.2009 г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноски по делото в размер на 1 000 лв., адвокатско възнаграждение и държавна такса в размер на 376.35 лв. В исковата молба се сочи, че задължението на ответника е формирано единствено от сума за неплатено задължение по запис на заповед от 01.11.2006 г., считано от 01.03.2007г.  датата на падежа. Сочи се, че заявеното във възражението, че ответника не дължи сумата по издадената заповед за изпълнение счита за неоснователно, тъй като е налице неин подпис и падежа е бил известен. В петитума на исковата молба се иска, да се осъди  И.Г.Г. за посочените суми, ведно с лихви и разноски. Моли се да бъде изискано и приложено ч.гр.д. № 4351/2009 г. на РС – Сливен.

С разпореждане № 13926/02.12.2009 г. по гр. д. № 5183/2009г.  на Сливенския районен съд, ХІІІ граждански състав исковата молба е оставена без движение и е указано  на М.Г.А. в едноседмичен срок от връчване на разпореждането да представи  внесена д.т. в размер на 375.84 лв. по сметка на СлРС, да опише обстоятелствената част на исковата молба  и надлежно формулиран петитум, като представи 2 бр. искови молби с отстранените  нередовности. Указва на ищцата, че исковата й молба ще бъде върната при неизпълнение на указанията в едноседмичен срок, а производството по делото ще бъде прекратено по отношение на този иск.

С молба от 07.12.2009г. М.Г.А. е представила 2 бр.  допълнителна искова молба  по гр.д. № 5183/2009г. по описа на РС – Сливен и квитанция за платена д.т. в размер на 375.84 лв. В допълнителната искова молба М.Г.А.  изложила по подробна обстоятелствена част и отново посочила в петитума своето искане с израза „ моля да осъдите”, като е посочила цена на иска 18 792.75.10 лв.

С разпореждане № 14192/11.12.2009г. по гр.д. № 5183 по описа за 2009 г. на РС – Сливен, ХІІІ граждански състав е счел, че не са отстранени в срок нередовностите на исковата молба, а именно: формулирана обстоятелствена част и поискано отново, да бъде осъдена ответницата, да заплати конкретно посочените суми.

От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл. 129  ал.1 от ГПК съдът проверява редовността на исковата молба, а съгласно ал.2, когато исковата молба не отговаря на изискванията по чл. 127 ал.1 и по чл. 128 на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това. Съдържанието на исковата молба по чл. 127 ал.1 от ГПК изисква да бъде посочен съда, името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, както ЕГН на ищеца, цената на иска, когато той е оценяем, изложение на обстоятелствата, на които се оценява иска, в какво се състои искането, подпис на лицето, което подава молбата. Разпоредбата на чл. 128 изиска към исковата молба да се представят пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник, документ за внесените държавни такси и разноски и препис от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците. Всички тези реквизити са налице, като изложението на обстоятелствата, на които се основава искът са подробно  описани в допълнителната искова молба. Посоченото в разпореждането на РС – Сливен от 02.12.2009 г. и от 11.12.2009г., като нередовност на исковата молба:  липса на обстоятелствена част и надлежно формулиран петитум е неоснователно. Право на страната е да прецени какво точно да иска в исковата молба и по какъв начин да защити претенцията си. Съдът е този, който следва да даде правната квалификация на иска и в тази връзка, да даде указания за довнасяне на дължима държавна такса, при предявяване на  осъдителен иск. Квалификацията на иска следва, да се определя не само във връзка със заявеното от ищеца  в петитума на исковата молба, но и в неговото единство с обстоятелствената част. В конкретния случай в исковата молба изрично е посочено, че се предявява в срока по чл. 415 ал.1 от ГПК, във връзка с подадено възражение против издадена заповед за изпълнение № 2788/08.10.2009 г. по ч.гр.д. № 4351/2009 г. Очевидно  исковата молба е подадена на основание чл. 422 ал.1 от ГПК, съгласно който искът за съществуване на вземането се смята предявен от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът по чл. 415 ал.1 от ГПК. Този иск е във връзка със заповедта за изпълнение и се наслагва към нея,  за това трябва да се квалифицира като установителен, но ако съда счете, че е предявен като осъдителен, което е право на  ищеца, той следва да  довнесе д.т. до установения размер от 4 %. Районният съд  е следвало да даде такива указания,  като  определи правната квалификация на иска, което не е сторено в цитираните разпореждания.

Поради изложените по-горе обстоятелства настоящият въззивен състав, намира разпореждането за връщане и прекратяване на производството за неправилно  и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

 Мотивиран така и  на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ОТМЕНЯ  Разпореждане № 14192/11.12.2009 г. по гр.д.№ 5183 по описа за 2009 г. на ХІІІ граждански състав на Районен съд –гр.Сливен, с което е върната исковата молба на М.Г.А., поради неотстраняване нередовностите на исковата молба в срок и е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд  гр. Сливен за продължаване на процесуалните действия.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването на страните пред ВКС на РБ по реда на чл. 280 от ГПК.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   

                                                    ЧЛЕНОВЕ: