О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 05.02.2010  г.

 

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на пети февруари през две хиляди и десета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 709 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

 

          Образувано е по частна жалба на адв. Г.А.Х. , ЕГН **********,***№ 4 против определение от 01.12.2009 г. по гр. д. № 2709/2009 г. по описа на Сливенския районен съд, с което е било оставена без уважение молбата й за отмяна на наложена й глоба в размер на 50 лв. в открито с.з. , проведено на 3.11.2009 г.

В жалбата се сочи, че определението на Сливенски районен съд , с което е била потвърдена наложената глоба на жалбоподателката в размер на 50 лв. е незаконосъобразно. Твърди се, че жалбоподателката не е била предупреждавана от съда да спазва реда в залата няколкократно, а че е била направена една единствена забележка, освен това се твърди, че не е произнасяла репликата „пука ми че ми дреме, че ще бъда глобена”, както  и че жалбоподателката не е използвала нецензурни изрази в с.з. и че не е имала неуважително отношение към съда. В частната жалба е посочено, че  жалбоподателката е била принудена да търпи непрофесионално поведение на съдията  и че въпреки, че е поискала копие от протокола от с.з. още след края му, а именно на 3.11.2009 г., такъв е получила едва на 7.12.2009 г. Моли се обжалваното определение да бъде отменено, да бъде отменена наложената глоба в размер на 50 лв.

           Ответната страна представлявана от адв. Б. изразява становище за неоснователност на частната жалба. Посочила е, че  към адв. Х. съдът е проявил изключителна толерантност, но тя е демонстрирала явно неуважение към съда и е влизала в непрекъснати конфликти с него и на забележките на съда, че ще използва правомощията си за налагане на глоба, е отговорила „Пука ми и ми дреме, че ще бъда глобена”, а след налагане на санкцията от страна на съда, е напуснала съдебната зала без разрешение на съда. Моли се частната жалба да бъде оставена без уважение.

          От представените по делото доказателства съдът установи следното:   на 03.11.2009 г.  било проведено открито съдебно заседание по гр. д. № 2709  по описа 2009 година на Сливенския районен съд. Процесуален представител на ответницата по делото е била адв. Х.. От представения по делото протокол от съдебно заседание стр. 8 е видно, че съдът е отправил предупреждение до пълномощниците на двете страни да не влизат в словесни конфликти помежду си, да не се апострофират, да се държат уважително към свидетелите и към съда.  На стр. 13 в протокола е отбелязано, че съдът повторно е предупредил официално адв. Х. да спазва реда в залата. На предупреждението на съда адв. Х. отговорила с репликата: „Пука ми, че ми дреме, че ще бъда глобена”, след което съдът наложил глоба в размер на 50 лв. на адв. Х. за неспазване реда в залата. След налагане на глобата адв. Х. напуснала своеволно залата, без да поиска разрешение, а малко по-късно се върнала в съдебно заседание тръшкайки вратата. В края на съдебното заседание съдът разрешил на адв. Х. да се направят копия от протоколите по делото. Протоколът е подписан от съдия Ж.К. и от секретаря А.В..

          На 07.12.2009 г. адв. Х. *****, с която поискала да й бъдат издадени незаверени преписи от протоколите по делото. Собственоръчно същата написала, че е получила протоколите на 07.12.2009 г.

          На 11.11.2009 г. била депозирана молба от адв. Х., с която същата помолила да бъде отменена наложената в с.з. глоба в размер на 50 лв.

На 01.12.2009 г. съдията Ж.К. постановила определение, с което оставила без уважение молбата на адв. Х. за отмяна на наложената  й глоба в размер на 50 лв. като неоснователна.

На 09.12.2009 г. била депозирана процесната частна жалба.

Съдът намира частната жалба за допустима, тъй като по делото е направено отбелязване, че на жалбоподателката е било изпратено съобщение с постановеното определение от 01.12.2009 г. на 04.12.2009 г. като по този начин съдът приема, че е спазен едноседмичният срок, в който е можела да бъде депозирана частната жалба. Разгледана по същество обаче, съдът намира, че тя е неоснователна.

На първо място следва да се отбележи, че съгласно разпоредбите на  чл.92 ал.1 от ГПК страната е може да иска отмяна на наложената й глоба в едноседмичен срок, който тече от деня на съдебното заседание в случаите, когато лицето е присъствало на съдебното заседание. В настоящия случай съдебното заседание се е провело на 03.11.2009г. , а от отразеното в протокола е видно, че адв. Х. /стр.14/ е присъствала в момента на налагане на глобата в размер на 50 лв. и едва след това е напуснала съдебното заседание. С оглед на изложеното настоящият съдебен състав намира, че молбата от 11.11.2009 г. се явява просрочена. Съгласно правилата на ГПК едноседмичният срок започва да тече от деня следващ с.з., а именно 04.11.2009 г. и приключва в края на работния ден на 10.11.2009 г.  Молбата на адв. Х. е входирана на 11.11.2009 г., което е в разрез с преклузивния срок, посочен в чл. 92 ал. 1 от ГПК. Първоинстанционният съд въобще не е следвало да разгледа по същество молбата на адв. Х., а е следвало да я върне като просрочена.

От друга страна следва да се отбележи, че не е необходимо страните в производството да бъдат многократно предупреждавани да спазват правилата на колегиално отношение в съдебна зала, както и да се съобразяват с указанията, дадени им от съда. Налице са данни, че адв. Х. не се е съобразила нито с нормите на обществено прието добро поведение, нито с изричните двукратни забележки, отправени й от съда. Налагането на санкция в такъв случай, макар и в минимален размер, е оправдано с оглед дисциплинирането, както на конкретната страна, така и на останалите участници в процеса. Недопустимо в с.з. е да се допусне  поведение на процесуален представител на страна, каквото поведение е демонстрирала адв. Х. като използва реплики като цитираната в протокола от с.з. „Пука ми, че ми дреме, че ще бъда глобена”. Такова поведение уронва престижа и доброто име на съдебната система.

С оглед изложеното следва да бъде потвърдено определението на Сливенския районен съд за оставяне без уважение Молбата за отмяна на наложената  глоба в размер на 50 лв. на адв. Г. А. Х., макар и на основания различни от изложените в обжалваното определение.

 

          Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА Определение от 01.12.2009 г. по гр.д. № 2709 от 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.