ОПРЕДЕЛЕНИЕ№

гр. Сливен, 12.03.2010 г.

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на дванадесети март,  две хиляди и десета година в състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                        МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч.гр.д. № 713 по описа за 2009 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 418 ал.4 от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

Образувано е по частна жалба от „ЕМ ДЖИ ЛИЗИНГ”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „Б.” № *, представлявано от управителя А.А.Ч. с ЕГН ********** *** против Разпореждане от 04.11.2009 г. по ч.гр.д. № 4426/2009 г. по описа на РС – Сливен ХVІ граждански състав, в което е отхвърлено заявлението за издаване заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист по подаденото заявление по чл. 417 от ГПК.

В жалбата се навеждат основания, сочещи неправилност и незаконосъобразност на постановеното разпореждане и се моли да бъде отменено изцяло. Сочат се за неправилни изводите на съда, с  които е отхвърлено заявлението,  че приложеното пълномощно от представителя на дружеството Д.М.Х. е копие, а не оригинал или надлежно заверен препис, както и че заявлението по чл. 417 трябва да бъде подписано или лично от управителя или от упълномощения представител на фирмата. В жалбата се твърди, че в случая става въпрос за недоразумение, тъй като заявлението по чл. 417 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист е съставено и подписано лично от управителя на дружеството – заявител – А.А.Ч.. Задължението на упълномощения представител Д.М.Х. било само да входира в Районен съд Сливен окомплектованите документи и да получи входящ номер с дата. Именно, поради този факт първоначално със заявлението по чл. 417 не е приложено и нейното пълномощно, тъй като всички документи са изготвени и подписани от управителя. Едва след като дружеството е получило указания да приложи и пълномощно на упълномощеното лице, е представено по делото ксерокопие от пълномощното. В жалбата се сочи, че в съобщението на РС не е указано, че пълномощното трябва да бъде заверен препис или оригинал. Сочи, че оригиналът е само един и за това не е оставен по делото, а от съдържанието му било видно, че пълномощното е безсрочно и с многократно действие, поради което е представено в препис. Счита, че съдът е следвало да остави заявлението без движение, за да изпълни волята му. Сочи, че неправилно съдът е приел, че заявлението е подадено от пълномощник, тъй като той не е лицето, от което изхожда и не е подписало процесното заявление. Счита, че с попълване на заявлението са спазени указанията на Министъра на правосъдието на РБългария и Наредба № 6/20.02.2008 г., както и приложение № 4 към чл. 5 т.4 на същата наредба, съгласно която, ако заявлението се подава чрез пълномощник данните за неговия адрес, телефон, факс и електронна поща се попълват само, ако заявителят /кредиторът желае чрез пълномощника да получава съобщенията от съда. Жалбоподателката сочи, че именно това била нейната цел, посочвайки данните на пълномощника да се счита, че именно то е лицето натоварено да получава предназначените за дружеството съобщения, а не както погрешно е приел съда, че заявлението е подписано от този пълномощник. Счита, че посочените от съда в разпореждането основания не са сред изброените в закона, при наличието на които следва да се откаже издаване на исканите документи. Моли, да се постанови определение, с което да се отмени цитираното разпореждане и да се издаде заповед за незабавно изпълнение  и изпълнителен лист, поискани със заявлението по ч.гр.д. № 4426/2009 г. по описа на РС-Сливен. Като доказателство към жалбата прилага пълномощно на Д.М.Х. с нотариална заверка на преписа.

По делото не е постъпило възражение против частната жалба.

Жалбата е допустима. Подадена е в законоустановения  едноседмичен срок от страна, която има интерес от обжалване на разпореждането.

По делото е приложено гр.д.№ 4426/2009 г. на СлРС.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 12.10.2009 г. „ЕМ ДЖИ ЛИЗИНГ”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. ”Б.” № *, представлявано от управителя А.А.Ч. подава, заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК до Районен съд Сливен, с което моли, да бъдат осъдени солидарно длъжниците М.Т.Ч. и Д.К.Ч.,***, за сумата от 2 385 EUR, представляваща неизплатено задължение по запис на заповед, издаден на 30.12.2008 г. от М.Т.Ч., с падеж 28.02.2009 г., както и солидарно, съгласно издаденият запис на заповед, да бъдат осъдени поръчителите П.Й.Г. от гр. Сливен и Р.М.С. от гр. Ямбол. Заявлението е подписано от управителя на дружеството А.А.Ч. и подадено в деловодството на Районен съд Сливен от посочената като пълномощник Д.М.Х.. Към заявлението е приложен записа на заповед в оригинал и удостоверение за актуално състояние на дружеството заявител.

С разпореждане от 13.10.2009 г. на XVІ-ти гр.с-в на Районен съд Сливен по гр.д. № 4426/2009 г. е оставено без движение заявлението на „ЕМ ДЖИ ЛИЗИНГ”ЕООД и е даден едноседмичен срок за представяне на надлежно пълномощно за Д.М.Х. или заявлението да се подпише от управителя Ч..

С молба от 22.10.2009 г. в изпълнение на указанията е представено копие от пълномощно на Д.М.Х., заверено с „вярно с оригинала” подпис и печат на дружеството, с което е упълномощена надлежно да представлява дружеството в т.ч. пред съда.

С разпореждане от 04.11.2009 г. на XVІ-ти гр.с-в на Районен съд Сливен по гр.д. № 4426/2009 г. е отхвърлено заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК, тъй като пълномощното е ксерокопие, не е в оригинал или надлежно заверен препис.

От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл. 33 от ГПК пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника. Упълномощаването може да се направи и устно пред съда, като се отразява в протокола от съдебното заседание.

Разпоредбата на чл. 183 от ГПК дава възможност, когато по делото се прилага документ, той да бъде представен и в заверен от страната препис, но в такъв случай при поискване тя е длъжна да представи оригинала на документа или официално заверен препис от него. Ако не стори това, представеният препис се изключва от доказателствата по делото.

В настоящия случай заявлението за издаване на заповед за нвезабавно изпълнение действително е подписано от управителя на дружеството А.А.Ч., което е видно от представеното по делото пълномощно и подписа й на упълномощител. Представеното в изпълнение на указанията пълномощно с молба от 22.10.2009 г. заверено „вярно с оригинала” подпис и печат на дружеството, с което Д.М.Х. е упълномощена надлежно да представлява дружеството в т.ч. пред съда, също е редовно по смисъла на чл. 183 от ГПК, тъй като е заверен от страната препис.

Поради изложените по-горе обстоятелства настоящият въззивен състав, намира разпореждането от 04.11.2009 г. на XVІ-ти гр.с-в на Районен съд Сливен по гр.д. № 4426/2009 г., с което е отхвърлено заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК за неправилно  и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

 Мотивиран така и  на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

ОТМЕНЯ  разпореждане от 04.11.2009 г. на XVІ-ти гр.с-в на Районен съд Сливен по гр.д. № 4426/2009 г., с което е отхвърлено заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК, на „ЕМ ДЖИ ЛИЗИНГ”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „Б.” № *, представлявано от управителя А.А.Ч. с ЕГН ********** ***.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Сливен за продължаване на процесуалните действия.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването на страните пред ВКС на РБ по реда на чл. 280 от ГПК.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   

                                                   ЧЛЕНОВЕ: