О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

Гр. Сливен,  04.02.2010 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание, проведено на четвърти февруари, през две хиляди и десета година в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                                                МАРИЯ ХРИСТОВА

 

при секретаря   .и с участието на прокурора……,  разгледа докладваното от  Гина Драганова в.  гражданско дело № 722 по описа за 2009 година   и констатира:

 Производството е по реда на чл.122 от ГПК.

             С определение № 696 от 10.12.2009 г. постановено по  ч.гр.д. № 778/2009 г., Районен съд, гр. Нова Загора е прекратил производството по делото и е повдигнал препирня за подсъдност между Районен съд, гр. Нова Загора и Районен съд, гр. Стара Загора, по предявено заявление за издаване заповед за изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК пред Районен съд, гр. Стара Загора, със заявител – кредитор „Райфайзенбанк България” ЕАД с посочени  ЕИК 831558413 и законни представители Изпълнителен Директор А.А.и М.П. – прокурист, против длъжник А.П.П., ЕГН ********** ***, ул. „З.” № *-*-*- ет.* ап.* и длъжник С.Б.М., ЕГН ********** ***, ул. „З.” №  *-А ЕТ.* АП.*. Като основание за компетентност на съда, заявителят е посочил „постоянен адрес” /седалище/ на длъжника. Посочено е, че се търси солидарна отговорност. След това са посочени имената на трима длъжници, двама от които живеят в С.К.и един в гр. Н.З.

            ОС Сливен е по-горен съд по отношение на РС Н. Загора, който е повдигнал спора за подсъдност, съгласно разпоредбата на чл.122, предл. 2 –ро  от ГПК и това обуславя компетентността му да се произнесе по настоящата спор за подсъдност.

            ОС Сливен, след като служебно провери приложеното ч.гр.д. № 4954/2009г. на РС Стара Загора, за да определи компетентния съд по спора, съобрази следните обстоятелства:

            Производството е започнало пред РС Стара Загора, пред който заявителя-кредитор  „Райфайзенбанк България” ЕАД е депозирал заявление за издаване заповед за изпълнение по реда на чл. 417 с посочени длъжници, живеещи в гр. Стара Загора. При разглеждане на предявеното заявление за издаване заповед за изпълнение, РС Ст. Загора е прекратил производството по ч.гр.д. № 4954/2009г. по описа на Старозагорския РС и го е изпратил по подсъдност на Районен съд, гр. Нова Загора. Районен съд, гр. Стара Загора е приел, че „в хода на служебната проверка по отношение компетентността на сезирания съд” е установил, че длъжник на банката – заявител не е посоченото лице А.П.П., а В. Д.В. от с. К.н, общ. Н. З..

Фактически, длъжник по сключения договор за банков кредит, кредитополучател е била М. Д. И., която е починала. С анекс към договора за кредит наследниците й В.Д.В. от с. К., Д.Д.П. и Д.В.И. са приели, че дълга по кредита поема В.Д.В. от с. К., общ. Нова Загора. РС Стара Загора е констатирал, че „заявителя неправилно е посочил като длъжник лицето А.П.П., който е бил поръчител. Приел е, че съгласно разпоредбата на чл. 411 ал.1 от ГПК, заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до РС по постоянен адрес и седалище на длъжника. Приел е, че „разгледано от външна страна основанието, поради което е сезиран РС Стара Загора не съществува”. Прекратил е ч.гр.д. № 4954 по описа за 2009г. и го е изпратил по подсъдност на РС Нова Загора.

            От мотивите на посоченото определение № 696/10.12.2009 г. по ч.гр.д. № 788/2009г. РС Нова Загора е видно, че същия приема за неправилно и незаконосъобразно определението на РС Стара Загора за прекратяване на делото.  Счита, че кредиторът може да иска изпълнение на цялото задължение, от който и да е солидарен длъжник и това не засяга неговите права спрямо останалите длъжници, по аргумент разпоредбата на чл.122 ал.1 и 2 от ЗЗД. Сочи, че в ЗЗД  са разгледани фигурите на поръчителя, който съгласно разпоредбата на чл. 141 ал.1 от същия закон е солидарно задължен с главния длъжник. Приел е, че кредитора може да поиска, както от конкретния длъжник, така и от поръчителите по договора за кредит, да изпълнят задължението към банката. Изложил е съображение, че в съответствие с разпоредбата на чл. 411 ал.2 от ГПК, в заповедното производство сезирания съд със заявление за издаване заповед за изпълнение следва да се произнесе  по редовността на заявлението от външна страна, а с определение на РС Стара Загора е разгледал „характера на договорните отношения между банката, кредитополучателя, поръчителите и наследниците”, което е извън рамките на разпоредбата на чл. 411 ал.2 от ГПК. По същество в мотивите на Районния съд Н. Загора аргументира тезата, че е меродавно за определяне на подсъдността е постоянния адрес на длъжника, спрямо който кредиторът е поискал изпълнение.

            Категорично е установено, че в заявлението по чл. 417 от ГПК заявителят-кредитор е посочил за длъжник А.П.П. и втори – С.Б.М., и двамата с адрес: гр. С. З., като изрично се е позовал, че основание за компетентността на съда е постоянния адрес на длъжника /т.7а от заявлението/.

            Съгласно разпоредбата на чл. 411 ал.1 от ГПК, заявлението се подава в Районния съд по постоянен адрес или седалището на длъжника или по местоизпълнението, което в случая кредиторът също е посочил – гр. Ст. Загора. Изрично в депозираното заявление за издаване заповед за изпълнение, кредиторът претендира пред съда по постоянния адрес на посочените двама длъжници.

Обстоятелството, че тези две лица са поръчители по договора за банков кредит не може да мотивира извод, че РС Стара Загора не е компетентен да се произнесе по това заявление. Заявителят изрично е посочил лицата, спрямо които иска да се издаде заповед за изпълнение с точните им адреси, в град Стара Загора.

Тези констатации мотивират извода, че в настоящия случай, компетентен да се произнесе по заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК е Районен съд, гр. Стара Загора.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯ Районен съд, гр. Стара Загора, като компетентен да разгледа Заявление за издаване заповед за изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл.417 от ГПК, на „Райфайзенбанк  България” ЕАД, с посочени  ЕИК 831558413 и законни представители: - Изпълнителен Директор А.А.и - М.П. – прокурист, против длъжниците А.П.П. от С.З., ЖК „Ж.”, ул. „З.” № *, вх. № ет.*, ап.* и С.Б.М., живущ в гр. С. З., ЖК „Ж.”, ул. „З.” № *, вх.А ЕТ.* АП.*.

 

Делото ДА СЕ ИЗПРАТИ на Районен съд, гр. Стара Загора, за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: