О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 17.02.2010г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети февруари, през две хиляди и десета година в състав:

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

     ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                          ХРИСТИНА МАРЕВА

 

като разгледа докладваното от В. Николова  въззивно ч. гр. дело № 1 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

  Производството се движи по чл.274 и следващите от ГПК.

          Образувано е по частна жалба против определение от 08.12.2009г. по гр.д. № 4138/2009г. на Сливенския районен съд за прекратяване на производството.

          Чрез пълномощника си адв. Е. П. ***, жалбоподателят С. Ив. С. *** атакува  посоченото определение, с което е прекратено производството по гр.д. № 4138/2009г. на СлОС, образувано по иск срещу “Топлофикация – Сливен” ЕАД - Сливен по чл.124 ал.1 от ГПК поради настъпване на предпоставките на  чл.238 ал.2 от ГПК. Твърди, че не се е дезинтересирал от делото и пълномощникът адв. П. не е закъсняла за заседанието по него. Заявява, че поради продължилото повече от предвиденото по график време предходно дело, адв. П. се явила като процесуален представител по друго насрочено за същия ден и час дело в друга зала на Съдебната палата, след което след около 5-6 минути са върнала пред първата зала. Тъй като не чула да викат страните по гр. д. № 4138/2009г. на СлРС влязла в залата и констатирала, че делото е приключило с определение за прекратяване по реда на чл.238 ал.2 от ГПК.

 Твърди, че не е закъсняла за делото, че заседанието е започнало преди обявения час, че съобщаване за започване на делото не е било извършено по микрофона, а пълномощникът на насрещната страна е можел, но не е поискал изчакване на представителя на ищеца.

Претендира за отмяна на атакувания съдебен акт по изложените съображения като моли за събиране на гласни доказателства в открито съдебно заседание.

          Въззиваемият чрез пълномощника си е депозирал отговор, с който оспорва жалбата и отрича твърдените в нея факти и обстоятелства. Моли за отхвърлянето й като неоснователна.

          След преценка на доказателствата по делото и съображенията на частния жалбоподател, Сливенският окръжен съд направи следните фактически констатации:

          С искова молба от 18.09.2009г. жалбоподателят С. Ив. С. *** предявил отрицателен установителен иск за недължими суми на „Топлофикация Сливен” ЕАД-Сливен като цена за ползвана топлоенергия за периода 01.05.1998г.- 31.08.2001г. с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК.

          Поради ангажимент за явяване като пълномощник по друго дело за същия ден и час, както и поради закъсняване разглеждането на предходното дело от графика на СлРС, адв. П. като пълномощник на ищеца се явила по другото дело и закъсняла за разглеждането на гр.д. № 4138/2009г. на СлРС.

Тъй като от страна на ищеца нямало изразено становище по отговора на исковата молба, както и молба с искане за разглеждане на делото в негово или пълномощника му отсъствие, при неявяване на ищеца и неговия пълномощник в първото о.с.з., адв. П. Георгиева като процесуален представител на ответника поискала прекратяване на делото по реда на чл.238 ал.2 от ГПК.

Констатирайки, че са налице предпоставките на чл.238 ал.2 от ГПК за прекратяване на производството, Сливенският районен съд уважил искането на ответника и му присъдил разноските по делото.

          Фактическите констатации мотивират следните правни изводи:

          Частната жалба е своевременно предявена от надлежна страна, поради което е допустима. Преценена по същество, същата е неоснователна и недоказана, и поради това следва да бъде отхвърлена.

Съгласно нормата на чл.238 ал.2 изр.1 от ГПК, ответникът може да предяви искане до съда и последният може да го уважи, за прекратяване на производството по делото в случай, че ищецът не се яви /не изпрати представител/ в първото заседание по делото, не е изразил становище по отговора на ответника и не е поискал разглеждане в негово отсъствие.

В настоящия случай тези предпоставки за уважаване на искането на ответника в изложената насока са налице. С явяването си по друго дело в друга зала в сградата на съдебната палата, процесуалният представител на ищеца адв. П. е закъсняла за настоящото дело и по тази причина то е било прекратено.

Твърди се в жалбата, че закъснение на пълномощника на ищеца не е било допуснато и се иска установяване с гласни доказателства, че в посочения в протокола като начало на заседанието по делото час 14.10ч. адв. Е. П. се е намирала пред съдебната зала. С оглед правилата в процеса, поради непроведено надлежно оспорване на протокола от съдебното  заседание, съдът се позовава на удостоверителната му сила по отношение на извършените по делото процесуални действия. По тази причина намира сочените гласни доказателства за недопустими и негодни да установят твърдените в жалбата фактически обстоятелства.

Предвид изложените съображения, съдът счита, че първоинстанционния съд правилно е констатирал наличието на кумулативно  изискуемите от закона /чл.238 ал.2 изр.1 от ГПК/ предпоставки и е прекратил производството по делото по искане на ответната страна. С постановяване на този акт съдът не е нарушил законови разпоредби, предвид което актът му се явява правилен и законосъобразен.

Предвид изложените съображения, Сливенският окръжен съд следва да потвърди обжалваното определение и да отхвърли жалбата против него като неоснователна.

          Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278 от ГПК, съдът

 

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

                ОТХВЪРЛЯ частната жалба на С.И.С. с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Е. П. ***,  против Определение от 08.12.2009г. по гр.д. № 4138/2009г. на Сливенския районен съд за прекратяване на производството по делото на основание чл.238 ал.2 изр.1 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на страните пред ВКС.

                                                                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                 2.