Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  

 

гр. Сливен, 08.01.2010 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                     МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 4 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на длъжник против действията на ДСИ, с правно основание чл. 435 от ГПК и се движи по реда на чл.437 от ГПК.

Жалбоподателят атакува постановление за възлагане на ДСИ, като иска отмяната му и насрочване на нов търг. Счита, че постановлението е неправилно. Заявява и, че според него цялата процедура по провеждането на търга била опорочена. В деня на издаване на постановлението за възлагане купувачът се отказал от правото си и поискал възстановяване на сумата.

Съдебният изпълнител е подал писмени обяснения, с които заявява, че е извършил всички изпълнителни действия съгласно разпоредбите на ГПК.

Съдът, след като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на материалите по него, намира, че жалбата е допустима, но неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

ГПК предвижда възможност на взискателя, участвал като наддавач, да обжалва публичната продан при две хипотези, свързани или с ненадлежно извършено наддаване, или с невъзлагане по най-високата предложена цена. Всички други основания, на които той би се позовал, не следва да се обсъждат.

На първо място, следва да се отбележи, че в жалбата не са посочени абсолютно никакви относими към някой от тези два случая, конкретни оплаквания. Жалбоподателят изразява принципното си недоволство от провеждането на търга въобще, което не може да се коментира в това производство. Другите изтъкнати от него съображения са също неотносими.

Въпреки това, настоящият състав, като извърши и служебна проверка за законосъобразност във връзка с двете правни основания, заложени в закона, констатира, че липсват нарушения, които да наложат отмяна на обжалваното постановление.

Публичната  продан е била своевременно и надлежно разгласена на кръга от лица спрямо които това е задължително. Участниците са били субекти, имащи право да вземат участие в наддаването, наддавателните предложения са били своевременно направени,  подадени са били в срок и на обявеното място. Наддавачът – трето лице, е внесъл и задатък в законоустановения размер, предложената цена са надвишавала обявената. Наддавачът-взискател, е направил предложение, което не е отговаряло на поставените от ГПК условия, по вид и съдържание, поради което е било обявено за недействително от ДСИ. Последният, при определяне на купувач, се е съобразил с правилата, заложени в разпоредбите на чл. 489 и сл. от ГПК, и като е взел предвид валидността на предложението на другия учястник, и липсата на нарушения при наддаването, е възложил с постановление имота по предложената най-висока цена. Съобщил е надлежно акта си на всички участници.

Поради това липсва противоречие с императивни законови норми и нарушения от вида, посочен в нормата на чл. 435 ал. 3 от ГПК, поради което обжалваното постановление е законосъобразно и няма причини за отмяната му.

Въпросите във връзка с молбата на обявения купувач, че се отказва от възлагането и иска връщане на сумата, и отказът на ДСИ да я уважи, в това производство са ирелевантни.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на С.М.И. ЕГН ********** ***, против действия на ДСИ при СлРС по изп.д.№ 14/09 по описа на СИС при СлРС, във връзка с постановление от 26.11.2009г. за възлагане на недвижим имот, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: