О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

                                      гр. Сливен, 09.03.2010 г.

 

      В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на девети Март, две хиляди и десета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ:      СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                       МАРИЯ ХРИСТОВА

         като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч.гр.д. № 10 по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на  чл. 274 и следващите  от ГПК  в сила от 01.03.2008 г.

         Образувано е по частна жалба на „Домостроене”ООД  гр. Сливен, бул .” Ст. к.” *, представлявано от управителя В.А., чрез адв. Ю. К. от АК – Сливен против Определение от 27.11.2009г. по гр.д. № 3653/2009 г. на СлРС, с което е отказано искането за замяна на допуснато обезпечение по иск на жалбоподателя срещу „КТИРИОН” ООД  гр.С., бул. „П.Х.” № *за заплащане неплатена цена за доставени стоки и услуги. В жалбата се сочат основания за незаконосъобразност на постановеното определение. Сочи се, че по делото е  постановено решение № 891/27.11.2009г. по цитираното гражданско дело, с което е уважен искът на дружеството – ищец, което не е влязло в сила.  Излагат се доводи, че допуснатото от РС обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника се оказало неподходящо, тъй като на ищцовото дружество станало известно, че ответника не държи суми в банковите си сметки. Счита, че незаконосъобразни са изводите на съда за отказ да допусне замяната, поради липса на представени документи, доказващи че ответника е собственик на апартамента, както и че върху незавършено строителство не би могла да се наложи възбрана. Посочват, че замяната е допустима като в хода на делото са представени извлечения от Службата по вписванията, Кадастрална схема и Удостоверение за данъчна оценка, от които е видно, че апартаментът, чиято възбрана се иска е записан на ответника като собственик. Молят да се отмени определението на РС и да се постанови друго, с което да се допусне замяна на обезпечението, съобразно искането.

         Препис от определението е връчено на ответното дружество „ КТИРИОН” ООД на основание чл. 50 ал.2 от ГПК на 01.12.2009г., който до момента не е подал възражение против жалбата и искането за замяна.

         От представените по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна, следното:

         На 12.08.2009 г. в РС – Сливен е депозирана искова молба от жалбоподателя „ДОМОСТРОЕНЕ” ООД, с която е направено особено искане, да се допусне обезпечение на иска, чрез налагане на запор върху банковите сметки на ответното дружество „КТИРИОН” ООД в банка „Пиреос България” АД, до размера на предявеният иск от 16 335.41 лв. и разноските до момента, който да бъде наложен до влизане в сила на решението по делото.

         С определение от 12.08.2008 г. на СлРС по образуваното по исковата молба гр.д. № 3653 по описа на СлРС за 2009 г. е допуснато обезпечение  на предявения иск с правно основание чл. 327 ал.1 от ТЗ, във вр. чл. 32 от ТЗ чрез налагане на запор върху банковите сметки на „КТИРИОН” ООД, в „Пиреос банк” АД до размера на сумата 16 986.82 лв. при внесена парична гаранция в размер на 3 000 лв. по сметка  на СлРС. В определението е указано обезпечителната заповед да се издаде след представяне на платежен документ, удостоверяващ внесената парична гаранция и сумата от 5.00 лв. за издаване на обезпечителна заповед по сметка на СлРС. Определението е съобщено на  Управителя на дружеството - ищец А. на 13.08.2009 г.

         С молба от 01.09.2009г. Управителя на дружеството  „ДОМОСТРОЕНЕ” ООД В.А. е поискала  да й се издаде съдебно удостоверение, което да послужи пред Службата по кадастъра – гр.С. за издаване на кадастрални скици и схеми на имот с К.№ 67338.530.184 и построената в него сграда, с оглед възможността за замяна или допълване на обезпечението с друга обезпечителна мярка, ако в сметките на ответника няма налични средства, при което поисканото обезпечение, запор върху сметките му може да няма целеният ефект. С разпореждане от 07.09.2009г., съдът е разрешил издаване на съдебно удостоверение и същото е получено на 09.09.2009 г. от Управителя А..

         С молба от 28.09.2009г. от „ДОМОСТРОЕНЕ” ООД  чрез управителя В.А. е поискана замяна на допуснатото обезпечение с възбрана върху недвижим имот, собственост на ответното дружество, а именно: самостоятелен обект в сграда, с адрес гр.С., ул. „М.” № * ет.* ап.*, намиращ се в сграда № 9, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.530.184 с предназначение на обекта: жилище, апартамент с жилищна площ 65.05 кв.м. прилежащи части: склад 2-3.91 кв..м., 5.48% ид.ч. от обща част на сградата. В молбата се сочи, че наложената обезпечителна мярка запор върху банкови сметки на ответника не била реализирана от ищцовото дружество, тъй като в сметката на ответника нямало налични парични средства. Представена е схема № 6167/14.09.2009 г.  на описания имот, издадена от  Служба по геодезия, картография и кадастър гр.С., в която като собственик е посочен „КТИРИОН” ООД.

С определение  № 2871/06.10.2009г. по гр.д. № 3653/2009 г. на СлРС е отхвърлено искането за замяна на обезпечителната мярка по предявеният иск от запор върху банковите сметки на „КТИРИОН” ООД на възбрана върху самостоятелния обект, тъй като не е представена данъчна оценка на процесния имот и липсват доказателства, че същия е собственост на ответното дружество.

С молба от 16.10.2009г. ищцовото дружество е поискало  да се издаде съдебно удостоверение, по силата на което да получи данъчна оценка за посочения недвижим имот. Същата е представена по делото с изх. № 0220002072 от дата 28.10.2009г., издадена от Общинска администрация – Сливен,  в която  се сочи, че обекта е незавършено строителство – със степен на завършеност 63 % и е с данъчна оценка 31 035.31 лв. Представено е и Удостоверение за вписвания , отбелязвания и заличавания, издадено от Агенция по вписванията на 21.08.2009 г. с изх. № 1928-2009, съгласно което на ответника „КТИРИОН” ООД като суперфициар е прехвърлен процесният имот и суперфицията е описана в Книга за прехвърляния том ХVІІІ № 84-2006 г. нот.дело Дв. вх. рег.№ 5922/08.08.2006  г. В извлечението от Книгата  на Агенция по вписванията е посочено, че „КТИРИОН”ООД като суперфициар е получил правото да построи в поземлен имот с ИДФ. № 67338.530.184 с площ 449 кв.м. на ул. „М.” № 22, УПИ І-8016, 8017, кв. 436, ведно с построените в имота сгради, като получава  апартамент № 11 със застроена площ 82.70 кв.м. етаж 3, ведно със складово помещение № 11 и гараж № 4. Като суперфициант е посочена М.Х.Б. с ЕГН **********.*** по описа за 2009 г. на 28.10.2009г. като представител на „КТИРИОН” ООД се явявила пълномощника им адв. П.П., която заявявила в становището си, че  е налице възможност за споразумение между страните, но такова по делото не е представено в срока за произнасяне. С решение № 891/27.11.2009г. на СлРС по гр.д. № 3653 по описа за 2009 г. е осъден „КТИРИОН” ООД да заплати на „ДОМОСТРОЕНЕ” ОД сумата 16 335.41 лв., представляваща неизплатена цена по Договор за периодични доставки на бетонови разтвори, обективирани във фактури от 08.02.2008г., 20.02.2008г., 30.04.2008 г., 31.10.2008 г., 07.11.2008 г., 14.11.2008 г. и 12.12.2008 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска – 12.08.2009 г. до окончателното изплащане, както и сумата 1 258.41 лв., представляваща направени по делото разноски.

Към момента  на постъпване на жалбата решението не е влязло в сила и е налице правен интерес от обжалване на определението за отказ за замяна на обезпечението.

От така приетото за  установено от фактическа страна,  съдът направи  следните правни изводи:

Настоящият съд приема, че не е налице пречка за допускане на исканата замяна на обезпечителни  мерки. Според разпоредбата на чл. 398 ал.1 от ГПК, съдът може  по искане на една от страните, след като уведоми другата страна и вземе предвид възраженията й направени в три дневен срок от съобщението, да допусне замяна на един вид обезпечение с друг. В случая изложените в молбата на частния жалбоподател доводи за  липса на суми в банковите сметки на ответника и невъзможност да гарантира  вземането си са напълно логични и законосъобразни. Осъществяването на вземането чрез евентуално изнасяне на публична продан на възбранен имот е много по-трудно и много по-бавно за реализиране, като краен резултат, отколкото запора на банкова сметка  при наличието на средства в нея. Невъзможността за събиране на задълженията чрез допуснатата  обезпечителна мярка е и предпоставка същата да се явява неподходяща за удовлетворяване на претенцията на ищеца. Целта на обезпечението е да гарантира осъществяване правата на ищеца при благоприятен за него изход на спора, като е необходимо при допускането му да се прецени не само доколко са налице законовите предпоставки за налагането му, но и дали сочената обезпечителна мярка е подходяща. При определянето на мярката следва да се търси балансът между интересите на двете страни – мярката да осигурява гаранция за правата на ищеца, но и да не води до ненужно увреждане интересите на ответника. В случая сочената нова обезпечителна мярка възбрана по никакъв начин не намалява гаранциите на ищеца, а дава по-високи такива и не уврежда в по-голяма степен интересите на ответника, при предоставяне на определената за това гаранция.

От представените по делото доказателства  Удостоверение за данъчна оценка, Удостоверение от Агенцията по вписванията и Схема на служба по геодезия, картография и кадастър се установява безспорно, че имотът е собственост на длъжника „КТИРИОН” ООД. Съгласно чл. 63 ал.1 от Закона за собствеността правото на строеж се трансформира в право на собственост върху изградената вече постройка и в правото тя да се държи върху замяната на учредилия правото на строеж собственик на терена. Видно от удостоверението за данъчна оценка издадена на 28.10.09 г. обектът е със степен на завършеност 63% и данъчна оценка 31 035.31 лв., поради което може да се направи извода, че сградата е изградена в груб вид и няма пречка да се наложи върху учредената суперфиция исканата обезпечителна мярка.

Въззивният съд намира за подходяща определената на осн. чл. 391 ал.2 от ГПК парична гаранция в размер на 3000 лв., която ищеца следва да представи. 

При тези данни съдът счита, че са налице предпоставките за уважаване на искането за замяна на обезпечителните мерки. Следва да се отмени определението на СлРС и да се постанови друго, с което да се допусне исканата замяна.

         Воден от изложеното Сливенският окръжен съд

                                              

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

        

ОТМЕНЯ Определение на Сливенския районен съд ХІІІ граждански състав, постановено на 27.11.2009 г. по гр.д.№ 3653/2009 г., с което е отхвърлено искането за замяна на една обезпечителна мярка с друга и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ЗАМЕНЯВА на основание чл. 398 ал. 1 от ГПК допуснатото с Определение на Сливенския районен съд от 12.08.08 г. по гр.д. № 3653 от 2009 г. обезпечение на иска предявен от „ДОМОСТРОЕНЕ” ООД гр. Сливен против „КТИРИОН” ООД по гр. д. № 3653/2009 г. на Сливенския районен съд чрез запор върху банковите сметки на „КТИРИОН” ООД  в банка „ПИРЕОС – БЪЛГАРИЯ” АД до размер на сумата 16 986.82 лв. /шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/ с налагане на ВЪЗБРАНА върху следния недвижим имот, собственост на „КТИРИОН” ООД, представляващ самостоятелен обект сграда на адрес гр. С., ул. „М.” № * ет. *, ап. *, намиращ се в сграда № 9 разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.530.184, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, с площ от 65.05 кв.м., прилежащи части – склад 2-3,91 кв.м., 5.48 % ид.ч. от общите части на сградата, с данъчна оценка 31 035.31 лв./тридесет и една хиляди и тридесет и пет лева и тридесет и една стотинки/, до размер на исковата сума от 16 986.82 лв. /шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/.

ДА СЕ ИЗДАДЕ Обезпечителна заповед за наложената възбрана, след представяне на платежен документ, удостоверяващ внесената парична гаранция от три хиляди лева и пет лева за издаването на обезпечителна заповед по сметка на СлОС.

         Определението  подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: