О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 09.02.2010  г.

 

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на девети февруари през две хиляди и десета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

МАРИЯ Х.

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 25 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

 

          Образувано е по частна жалба на А.А.Ч. ЕГН ********** *** в качеството и на управител на „ЕМ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕООД гр. София против разпореждане от 04.11.2009 г. по ч.гр.д. №4424/09 г. по описа на СлРС, с което е било отхвърлено заявлението на представляваното от нея дружество за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК.  В жалбата се твърди, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно. Сочи се че, заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист е било съставено и подписано лично от жалбоподателката Ч., в качеството и на управител на дружеството, а лицето Д.М.Х. е била посочена като пълномощник само и единствено с оглед възможността да получи издадените на основание на заявлението заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Посочено е че, представянето на незаверено ксерокопие от пълномощното на Х. не следва да доведе до отказ от издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, след като заявлението е подписано от управителя и са налице доказателства за неговата основателност.

          Въззиваемата страна не е депозирала отговор.

          Разпореждането с което е отхвърлено заявлението на жалбоподателя за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК  е било връчено на пълномощника на жалбоподателката на 06.11.2009 г. и в рамките на законоустановения едноседмичен срок на 16.11.2009 г. е била депозирана процесната частна жалба.

          С оглед изложеното частната жалба се явява процесуално допустима, поради което следва да се разгледа по същество.

          От представените по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност , съдът установи следното от фактическа страна:

          Жалбоподателят е бил депозирал заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист. В заявлението като пълномощник на заявителя било посочено лицето Д.М.Х.. Съдът дал указания да бъде представено по делото пълномощно на името на Д.Х. и в указания от съда срок била депозирана допълнителна молба от Х. вх. №22869/30.10.09 г. , с която било представено пълномощно за това лице. Това пълномощно обаче, не било заверено. Сливенският районен съд приел, че поради липса на надлежна заверка на пълномощното или представянето му в оригинал по същество същото не съдържа белезите на документ, поради което отхвърлил заявлението на жалбоподателя за издаване заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

          С частната жалба е представено нотариално заверено търговско пълномощно, от което е видно, че управителят на фирмата А.Ч. е упълномощила Д.М.Х. да представлява и защитава интересите на дружеството пред всички трети лица, включително пред съдебните органи, като в изпълнение на тези си правомощия я е упълномощила да получава, представя и подписва всички необходими документи и декларации.

          От изложеното съдът направи следните правни изводи.

          Частната жалба е процесуална допустима като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разглеждана по същество жалбата е и основателна.

          Налице са доказателства, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение е подписано лично от управителя на дружеството. Фактът, че не е било представено заверено пълномощно на лицето посочено като пълномощник в заявлението не е от значение за основателността на претенцията, която е визирана в заявлението. Съдът е следвало да съобрази от данните представени със заявлението дали са налице условията за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, а представянето на пълномощно заверено по надлежния ред би могло да има значение единствено относно въпроса дали посоченото в заявлението като упълномощено лице би могло да получи издадените заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.   Липсата на такова пълномощно не е основание за постановяване на отказ от издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Така издаденият съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

 

          Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

          ОТМЕНЯ  Разпореждане от 04.11.2009 г. постановено по ч.гр.д. № 4424 от 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, като неправилно и незаконосъобразно.

          ВРЪЩА делото на Сливенския районен съд за произнасяне по същество.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                       2.