О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 18.01.2010 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

        ЧЛЕНОВЕ:   НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                          МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 37  по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена срещу определение № 3730 от 8.12.2009г. по гр. дело № 5248/2009г. на СлРС, с което не е уважено искането на жалбоподателите да бъдат освободени от заплащане на д.т. на основание на чл.83 ал.2 от ГПК.

В жалбата се твърди, че са налице всички изисквания на закона, като единствено не е била подадена декларация за имотно състояние, но от представените други писмени доказателствени средства можело да се направи извод за имотното състояние на жалбоподателите. Поради това искат да бъде отменено атакуваното определение и да се постанови ново, с което да бъдат освободени от внасянето на д.т. на основание на чл.83 ал.2 от ГПК.

В атакувания съдебен акт съдът е приел, че молбата за освобождаване от внасяне на д.т. е неоснователна, тъй като жалбоподателите – ищци не са представили декларация за имущественото си състояние, която е задължителна с оглед разпоредбата на чл.83 ал.2 от ГПК. Такава декларация е представена с подадената частна жалба. Освен това съобразявайки данните за възрастта и семейното положение на молителите, здравословното им състояние, имущественото им състояние и месечните им доходи, настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 83, ал. 2 ГПК за уважаване на молбата - липса на достатъчно средства за заплащане на такса.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Отменя определение № 3730 от 8.12.2009г. по гр. дело № 5248/2009г.  г. на Сливенски районен съд, с което е постановен отказ да бъдат освободени П.М.П. и Й.К.П. от заплащане на държавна такса и вместо това постанови:

 

Освобождава П.М.П. и Й.К.П. от заплащане на държавна такса по подадената от тях искова молба вх.№ 25780/07.12.2009г.

 

Определението е окончателно

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: