О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 18.01.2010 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав, в закрито заседание на осемнадесети януари, през две хиляди и десета година в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:   НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                 МАРТИН САНДУЛОВ      

Като разгледа докладваното от М.ДРУМЕВА въззивно ч. гр. дело № 38 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството се движи по реда на гл.ХХІ от ГПК- чл. 274 и сл. от ГПК във връзка с чл. 419, ал.1 от ГПК. Образувано е по частна жалба на В.Р.И. ***, обл. Т. против Разпореждане от 01.07.2009 г., постановено по ч. гр.д. № 3031/2009 г. на СлРС, с което е разпоредено издаване на заповед за незабавно изпълнение и изп. лист по чл. 417 в полза на заявителя ЕТ “М.Е.”***, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ГР.С., ул. “Й.Б.” №*, представлявано от  М.Г.Е. ***. В жалбата си жалбоподателят твърди, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като е уважено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и за разноски за задължение по предварителен договор, който не е сред предпоставките на чл. 417, т.3 от ГПК. Твърди, че действително има сключен предварителен договор между страните в производството за продажба на МПС. Преустановил изплащането на вноски, когато разбрал, че продавачът отдал МПС-то под наем на друго лице.  Моли съдът да отмени обжалваното разпореждане и изпълнението да бъде спряно.

С изготвена и попълнена бланка жалбоподателят е изпратил по ч.гр.д. № 3031/2009 г. възражение, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. Сливенски районен съд не е указал на заявителя по реда на чл. 415 от ГПК, че може да предяви иск за установяване на вземането си- ал.1 и последиците от непредявяването на такъв- обезсилване на заповедта за изпълнение- ал.2.

Ответникът по жалбата в писмения си отговор настоява, че жалбата е неоснователна. Твърди, че сключването на наемен договор с друго лице само за влекача станало със съгласието на жалбоподателя, който го предал, а задълженията по предварителния договор за продажба на влекача с полуремарке си оставали между тях.

От събраните по делото доказателствата, съдът прие за установено от фактическа страна следното:  

Сливенският районен съд е сезиран със заявление от ЕТ “М.Е.”***, за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК против длъжник В.Р.И. за сумата 11000лв., като е посочен документ, от който произтича вземането- предварителен договор за покупко- продажба на МПС, с нотариална заверка на подписите, сключен на 21.11.2006 г. Приложен е предварителния договор, според който заявителят, в качеството си на продава- обещател продава на купувача В.Р.И. *** Ф 12, с посочен № на рама и рег. № и едно полуремарке м. “ФРЬОФ ЕД 32” с рег. № и № на рама. Определят продажна цена 16000 лв., изплатено към момента на сключване на предварителния договор 1400 лв. и всеки месец на 30 число ще се изплаща вноска от по 1500 лв.При неизпълнение на задължението на купувача и той се откаже от ПД ще заплати неустойка от 5000 лв. Собствеността собственикът се задължава да прехвърли при изплащане на цялата сума от купувача. В заявлението се посочва задължение от 6000 лв., представляващо непогасени 4 месечни вноски и 5000 лв. неустойка.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването на съдебния акт и е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Въззивната инстанция следва да извърши проверка по повод жалба по чл. 419, ал.1 от ГПК с повтаряне проверката, която върши съдът по повод на молбата да се издаде изпълнителен лист, а именно: проверката на несъдебното изпълнително основание по чл. 418, ал.2 от ГПК – предвидено ли е от закона и редовно ли е от външна страна, удостоверява ли подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, против което се иска издаване на листа. Частната жалба може да се основе само на съображения, извлечени от актовете по чл. 417 от ГПК, съгласно чл. 419, ал.2

Съдът намира, че документът на който се позовава заявителят- предварителен договор за продажба на МПС не е редовен от външна страна и не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу конкретно лице, поради което заявлението следва да бъде отхвърлено. Предварителният договор е нотариално заверен, но въпреки това не е от посочените в чл. 417, т. 3 от ГПК- нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно  съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи.

Не може по реда на заповедното производство да се сключват окончателни договори и търсят суми като се прескочи особения ред за това- глава ХХХІ- Производство за сключване на окончателен договор- чл. 362 и сл. 

Настоящата инстанция не споделя правните изводи на  СлРС, че представеният предварителен договор представлява документ посочен в чл. 417 от ГПК. Съдът счита, че заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК е неоснователно и ще откаже   издаването й, както и издаването на изпълнителен лист.

С изготвена и попълнена бланка жалбоподателят е изпратил по ч.гр.д. № 3031/2009 г. възражение, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. Сливенски районен съд не е указал на заявителя по реда на чл. 415 от ГПК, че може да предяви иск за установяване на вземането си- ал.1 и последиците от непредявяването на такъв- обезсилване на заповедта за изпълнение- ал.2.

СлРС не се произнесъл и по искането по чл. 420 от ГПК. Само съдът, постановил незабавното изпълнение е компетентен да се произнесе по такова искане- чл. 420, ал.2 от ГПК.          

          Поради това, че обжалваният съдебен акт е незаконосъобразен, съдът на основание чл. 278, ал.4 от ГПК, във връзка с чл. 271, ал.1 от ГПК  

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОТМЕНЯ Разпореждане от 01.07.2009 г., постановено по ч. гр.д. № 3031/2009 г. на Сливенски районен съд, като незаконосъобразно.

          ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО МОЛБАТА ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ  в полза на заявителя ЕТ “М.Е.”***, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ГР.С., ул. “Й.Б.” №*, представлявано от  М.Г.Е. *** против  В.Р.И. ***, обл. Т. въз основа на документ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР за продажба на МПС, като неоснователна.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

 

ЧЛЕНОВЕ: