О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. С., 08.02.2010 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, втори граждански състав в закрито

 заседание на  осми февруари,  през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА 

   ЧЛЕНОВЕ:  М. БЛЕЦОВА

                                                                                                    М. ХРИСТОВА

                                                                                             

при секретаря…………… …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…Гинка Драганова…………………ч. въззивно дело № 57  по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е с правно основание чл. 278  ал.1   , във вр. чл. 274 ал.1  от ГПК.

Образувано е по  частна жалба, депозирана от П.М.Б. с ЕГН ********** ***, общ.С., М.М.П. ЕГН ********** *** 90-А-12 и З.В.О. ЕГН ********** ***, депозирана чрез процесуалния им представител адв.С.С. *** със съдебен адрес гр.С. к-с „П.” ет.* офис * против определение от 02.12.2009г., постановено по гр.д. № 4438/2009г. на РС – С..

            С това определение е върната като нередовна исковата молба на адв.С. в качеството му на пълномощник на посочените по-горе жалбоподатели – ищци по гр.д.№ 4438/2009г. – като нередовна и производството по делото е прекратено, поради неотстраняване в срок нередовностите на исковата молба.

            Частната жалба е депозирана на 22.01.2010г.

            В жалбата се твърди, че обжалваното определение е неоснователно и моли да бъде отменено. Посочено е, че с предявената искова молба, против М.С.В. с ЕГН ********** и Здравко В.В. ЕГН ********** ***, като наследници на Й.С.М. е предявен иск, с правно основание чл.135 от ЗЗД /Павлов иск/, за обявяване на договори за продажба на недвижими имоти, собственост на Й. М., продадени от наследниците му на трети лица, с цел осуетяване уважаването на иск за обезщетение на ищците от смъртта на праводателя им, който умишлено е бил  убит. Праводателят на ответниците Й. М. е бил осъден за умишлено умъртвяване с особена жестокост и по особено мъчителен начин Я.Г.Б.. Вината му била установена с влязла в сила присъда. Било присъдено обезщетение, което наследниците не са изплатили. Сочи, че те  са извършили продажби на имоти, притежавани от наследодателя им с цел да не послужат за обезП.аване на гражданския иск от страна на наследниците на убитата. Твърди се, че неправилно РС – С. е приел, че в конкретния случай исковата молба не била редовна и е дал указания на ищците. Счита, че е изпълнил дадените указания и определението за връщане на исковата молба е необосновано и моли да се отмени като такова.

            Ответната по частната жалба страна – ответници и по делото не са изразили становище по частната жалба, въпреки че са получили разпореждане от 04.01.2010г. с изрични указания от РС – С..

           

В   частната жалбата се твърди, че са посочени с исковата молба цената на иска,-160000лв., че са посочили и имената на Д. и С.Д., като ответници – купувачи на продадените имоти, че са отстранени своевременно посочените от съда нередовности. Не им били дадени данъчни оценки и скици  на посочените имоти,  поради неизготвянето им  от съответните институции,   което изисквало и „технологично време”. Счита, че в посочените и представени нотариални актове за извършените продажби, имало данни за адреса на ответниците. Към жалбата няма приложени доказателства в подкрепа на твърденията, отразени в същата.

Тази констатации от фактическа страна, мотивират следните правни изводи:

Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1  от ГПК, от лица, които има правен интерес от обжалване на посочения съдебен акт и е процесуално допустима.

 

 Като съобрази наведените в жалбата доводи, анализира доказателствата по делото и съображенията на РС С., отразени в обжалваното определение, настоящият състав на ОС – С. констатира от фактическа страна, следното:

За да остави без уважение исковата молба РС – С. е констатирал, че тя е с неясен и непълен петитумq като не са посочени конкретни договори за продажба на недвижими имоти, които са искало да бъдат обявени за относително недействителни, като се приложат и нот.актове, с които са оформени, както и данъчни оценки на имотите, предмет на тези сделки; да се посочи цена на иска и се внесе съответната държавна такса и се представи по делото платежен документ; исковата молба да се впише в Службата по вписванията, както и да се заяви изрично, насочва ли се предявения иск и срещу купувачите по съответните прехвърлителни сделки – Д. Т.Д. и С. М.Д., на които да посочат адрес за призоваване и имена на съпрузи в случай, че към момента на придобиване на собствеността са били в граждански брак; както и да се приложи пълномощно на адвоката, който е депозирал исковата молба. Изрично е вписано в разпореждането от 14.10.2009г., че при неизпълнение на дадените с него указания исковата молба ще бъде върната.

            Съобщение за оставянето на исковата молба без уважение и нередовностите, които е следвало да бъдат отстранени, е получено от процесуалния представител на ищците на 26.10.2009г. /лист 15 от гр.д. № 4438/2009г. на РС – С./. В дадения срок е било представено пълномощно на процесуалния представител на ищците, както и скици за два имотите, предмет на исковата молба. След това е било издадено удостоверение на ищците да се снабдят за данъчната оценка на тези два имота. Удължен е срока за представяне на доказателства по делото съобразно предвидения в ГПК ред /лист 25 от гражданското дело/.  Цена на иска е посочена с молба вх. № 22994/02.11.2009г./л.16 от гр.д. № 4438/2009г. на РС С./. 

            В изпълнение на дадените указания по делото са били представени с отделна молба само нотариални актове за извършени покупко-продажби на недвижими имоти, общо шест броя.

По делото липсват доказателства, установяващи, че дадените с разпореждане от 14.10.2009г. указания на ищците да отстранят посочените в същото разпореждане нередовности е изпълнено в пълен обем.

            Жалбоподателите не са изявили ясен и пълен петитум, включително и относно купувачите на посочените имоти; - не са посочили конкретни договори за продажба на недвижими имоти; - не са посочили доказателства за данъчната оценка на посочените имоти, и след искането за последващо удължаване на срока, нито доказателства, установяващи, че им е необходим значително по - голям срок, за да получат необходимите документи от посочените институции. Цената на иска е посочена с допълнителна молба. Не е заявено изрично, насочен ли е предявения с правно основание чл.135 от ЗЗД иск и срещу купувачите по прехвърлителните сделки, нито са посочени техните адреси за призоваване. Исковата молба не е вписана в Службата по вписванията.

 

Тази констатации от фактическа страна, мотивират следните правни изводи:

Частната жалба  следва да се остави без уважение. Същата е неоснователна. Твърденията в частната жалба, че има заявен ясен и пълен петитум с исковата молба не се подкрепя от доказателствата по делото. Вписаните обстоятелства в мотивировъчната част на исковата молба са подробни, но посочения в исковата молба петитум е формулиран общо „на основание чл.135 от ЗЗД  да бъдат обявени договорите за покупко-продажба сключени на 23.01.2008г. за недействителни спрямо ищците”. Такива договори по делото не са представени. Представените нотариални актове са за извършени покупко-продажба на недвижими имоти, от които два броя- на 22.01.2007г., един – на 22.02.2008г., един на 05.11.07г. и един- от 01.10.2007г. Ищците не са посочили изрично, насочват ли претенцията срещу купувачите, за които са отразили в исковата молба, че ще посочат адресите им с отделна молба. Такава няма депозирана по делото. Не са представени писмени доказателства за договорите, с които са прехвърлени недвижими имоти – с предмет земеделски земи .

Обстоятелството, че в частната жалба се посочва, каква е роднинската връзка между купувачите и ответниците, против които е насочен иска не може да мотивира извод, че предявената искова молба, която е с предмет предявен Павлов иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, е с всички реквизити, както и че предявения петитум е конкретизиран по основание и размер спрямо всички лица, които са участвали в посочените правни сделки за прехвърляне – продажба на недвижими имоти, собственост на праводателя на ответниците.

Няма представени доказателства, установяващи, че исковата молба е вписана по надлежния ред в Служба по вписванията при РС – С..

Не се подкрепя от доказателствата по делото и твърдението, че за всички посочени   факти и обстоятелства в „Подробното обяснение”  на исковата молба, са били представени надлежни писмени доказателства, което в случая не е сторено в законния и удължен с изрично разпореждане от РС – С. срок за отстраняване на тази нередовност. Не са представени никакви доказателства, установяващи роднинска връзка между лицата, участващи в сделките покупко-продажба на посочените недвижими имоти.

В частната жалба се признава и факта, че не са посочени адреси за призоваване на ответниците Д. Т.Д. и съпругата му С. М.Д.. Обстоятелството, че в нотариалните актове има посочени адреси за тези лица не може да мотивира извод, че съда следва да открие в тях тези адреси, тъй като сделките са извършени преди повече от две години от депозиране на исковата молба и може да има промяна на тези данни. Заедно с това, само някои от представените нот. актове са с вписани купувачи, посочените лиза. По другите нот. актове има вписани и други купувачи

В частната жалба се твърди, че претенцията с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване за недействителни посочените сделки „спрямо ищците”.

Обстоятелството, че за земеделски земи е назначена фирма, която да изготви скици за тези които са предмет на сделката и това е следвало да се извърши след 21.12.2009г., от която дата тази фирма ще приема заявления за изготвяне на скици, също не е доказано пред РС – С., а и пред тази инстанция.

В частната жалба даже не се и твърди, че исковата молба е вписана в Службата по вписванията.

 Законодателят изрично е предвидил, кои актове подлежат на вписване-  чл.112 и сл. от ЗС и Правилника за Вписванията ,чл.11 и следващите. Освен това, не е  ясно, има ли или не някакво искане по отношение на самите нотариални актове, с които са изповядани  посочените   сделки, което също е потвърждава извода, че  няма  конкретизиране, няма ясен и пълен петитум на исковата молба.

Твърденията на жалбоподателите, че обжалваното определение е неоснователно и следва да бъде отменено е   не се подкрепят от доказателствата по делото и не могат да бъдат споделени. Не са представени убедителни писмени  доказателства, установяващи, че жалбоподателите са изпълнили в пълен обем указанията, дадени от РС – С. и са представили съответните доказателства в депозираната искова молба. По тези съображения се приема, че исковата молба е била нередовна и след даване на конкретни указания от страна на РС – С., посочените от него нередовности на тази искова молба не са били отстранени по предвидения в ГПК ред и срок.

Като е достигнал до същите правни изводи РС – С. е постановил правилно и законосъобразно определение, което следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, съдът

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение от 02.12.2009г. , постановено по гр.д. № 4438/2009 г. по описа на РС –С., с което  е върната като нередовна исковата молба на адв.С.С., в качеството му на пълномощник на ищците по гр.д. № 4438/09г. на РС – С. – П.М.Б. ***, З.В.О. *** и М.М.П. *** и е прекратено производството по гр.д. № 4438/2009г. на РС – С. поради не отстраняване в срок нередовностите на исковата молба. 

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: