ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 10.02.2010 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на десети февруари 2010 г. в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                          МИРА МИРЧЕВА

разгледа докладваното от младши съдия Мирчева ч. гр. дело № 61 по описа на съда за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 279 във връзка с чл. 274 – 278 от ГПК.

            Постъпила е частна жалба от „Юробанк И Еф Джи България” АД – гр. София срещу разпореждане от 27.11.2009 г. по гр. дело 1322/2009 г. на Сливенския районен съд, с което е върната частната жалба на банката с вх. № 22839/30.10.2009 г. против разпореждане от 29.09.2009 г. по същото дело, с което е върната друга частна жалба (вх. № 13920/22.06.2009 г.) против разпореждане № 6551 от 02.06.2009 г., с което е отхвър­лено искането на банката за издаване на заповед за незабавно изпълнение на осно­вание чл. 417, т. 2 от ГПК срещу Н.Н.Е.. За да върне частната жалба от 30.10.2009 г., съдът е приел, че дължимата за нея държавна такса е в размер 43,98 лв., докато банката жалбоподател е внесла само 15 лв. и не е отстранила тази нередовност чрез довнасяне на сумата от 28,98 лв. в дадения и 7-дневен срок.

            В частната жалба, предмет на настоящото производство, се завява, че съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, дължимата държавна такса за всички частни жалби, включително за тези срещу разпореждания, с които се отхвърлят заявления за издаване на заповеди за изпълнение, е в размер 15 лв.

            Частната жалба е подадена в срок от лице, което има интерес от обжалването.

От материалите по делото се установява, че със заявление от 01.04.2009 г. жалбоподателят „Юробанк И Еф Джи България” АД е поискал от Сливенския районен съд издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу Н.Н.Е. ***397,51 лв. С разпореждане от 02.06.2009 г. съдът е отхвърлил заявлението и молителят е подал срещу това разпореждане частна жалба, като е внесъл по сметката на Сливенския окръжен съд държавна такса от 15 лв. Поради неизпъл­нение на указанията за довнасяне на държавна такса от 28,98 лв. тази частна жалба е върната от първоинстанционния съд с разпореждане от 29.09.2009 г. Срещу разпореж­дането за връщането и е подадена нова частна жалба с приложено доказателство за внесена държавна такса от 15 лв., която отново е оставена без движение с указания за довнасяне на 28,98 лв. Това указание отново не е изпълнено и втората частна жалба е върната от районния съд с разпореждане от 27.11.2009 г., предмет на обжалване по настоящото дело.

Частната жалба е основателна. Чл. 18 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, се отнася единствено за обжалването на актове, с които се решава делото по същество. За разглеждането на частни жалби срещу разпо­реждания и определения по хода на производството се събира държавна такса от 15 лв. без оглед на материален интерес и независимо от размера на таксата, дължима за провеждането на първоинстанционното производство.

Оттук следва, че обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за администриране на частната жалба с вх. № 22839/30.10.2009 г.

По горните съображения и на основание чл. 278 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя разпореждане от 27.11.2009 г. по гр. дело № 1322/2009 г. на Сливенския районен съд.

Връща делото на Сливенския районен съд за извършване на действията по чл. 275 и 276 от ГПК във връзка с частната жалба от 30.10.2009 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.