О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гр. Сливен, 05.02.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на пети февруари  две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНКА ДРАГАНОВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                          МАРИЯ ХРИСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова в.гр.д. № 62 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

         Постъпила е частна жалба против разпореждане от 09.12.2009г. постановено по гр.д. № 4756/2009г. по описа на Сливенски районен съд, с което е върната исковата молба и производството по делото е прекратено.

          В жалбата се твърди, че пред Сливенски районен съд е било образувано ч.гр.д. № 3851/2009г. по реда на чл. 417 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение въз основа на запис на заповед. Заявлението е било уважено и издадената заповед за изпълнение е била връчена на длъжника. В законоустановения срок последния е подал възражение и съдът е указал на заявителя да предяви претенциите си общия исков ред в едномесечен срок. Заявителят е сторил това и предявил искова молба на 03.11.2009г. пред СлРС. С разпореждане от 09.11.2009г. същата е оставена без движение, като на ищеца са дадени подробни указания за изправяне на нередовностите по ИМ. Разпореждането е съобщено на ищеца на 20.11.2009г. На 25.11.2009г. по делото е депозирана молба с която длъжника К.К. – ответник по исковото производство, е оттеглил депозираното по ч.гр.д. 3851/2009г. възражение. На 09.12.2009г. исковото производство по гр.д. № 4756/2009г. по описа на СлРС е прекратено, като в мотивите на определението е посочено, че ищецът не е изпълнил в срок дадените указания за отстраняване нередовностите на исковата молба.

          В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като в мотивите на същото не е посочено, че производството по делото е прекратено поради оттегляне на възражението от длъжника К.Н.К..

         Моли съда да отмени атакуваното определение и постанови друго с което отново производството да бъде прекратено, но поради оттегляне на възражението.

         Настоящия съдебен състав намира, че жалбата е подадена в законоустановения срок. Препис от нея е връчен на другата страна, която не е подала отговор в посочения от съда срок. При изследване на допустимостта на жалбата обаче, съдът е длъжен да изследва и наличието на процесуалната предпоставка за допустимост, а именно правния интерес от процесуалното действие и неговите последици.

         Определението за прекратяване на производството пред СлРС е атакувано само по отношение на мотивите, като жалбоподателят изрично е посочил, че отново иска да бъде прекратено производството. Мотивите на съдебния акт не могат да бъдат предмет на самостоятелно обжалване, тъй като те не са източник на правни последици. В тях се съдържат констатации относно юридически и доказателствени факти, но същинската воля на съда се формира в диспозитива. Страната удовлетворена от съдебния акт, като краен резултат /производството е прекратено/ няма право на жалба, тъй като правните последици биха били едни и същи.

          По изложените съображения, Окръжния съд приема, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото прекратено.

         Жалбоподателят не е искал и не му се дължат разноски по това дело.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА подадената жалба от „М КАР” ООД гр. Пловдив, представлявано от управителя М.А.Ж.,*** * против разпореждане от 09.12.2009г., с което е прекратено производството по гр.д. № 4756/2009г. по описа на СлРС.

 

         ППРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

         Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на Република България, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                                      2.