О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 05.02.2010 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на пети февруари, през две хиляди и десета година,

 в състав:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

            ЧЛЕНОВЕ:            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

Мл. съдия МИРА МИРЧЕВА                           

 

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 67,  по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

                Производството е образувано по частна жалба и се движи по реда на чл. 213 и сл. от ГПК /отм./, във връзка с чл. 37, ал.1 от ГПК /отм./.

                Обжалвано е Определение № 89/17.04.2008 г., постановено по ч. гр.д. № 159/2008 г. на НЗРС, с което е отхвърлена, като неоснователна молбата /изписана като частна жалба/ на А.С.Г. ***, ищец в исковото производство за възстановяване на пропуснат срок за отстраняване на нередовност на искова молба от 02.07.2007 г., с което е разпоредено да се върне исковата молба на А.С.Г. изпратена до Председателя на ВКС и Зам. Председателя Б.П., техен Вх. № 10320/04.12.2006 г., изпратена по компетентност на Районен съд, гр. Нова Загора с Вх. № 1788/12.12.2006 г., а в момента под № 860/30.05.2007 г.

          В частната си жалба, озаглавена погрешно “Искова молба” жалбоподателката моли да бъде отменено обжалваното определение, като неправилно и молбата й да се разгледа “по същество”. Съдът искал доказателства, които следвало да бъдат поискани още през 1991 г. от вуйчо й и да не се приемат като доказателство фалшивите доказателства. Била неправилно критикувана и изнудвана за пари. Приповтаря исковите си претенции. Иска да се сложи край на този терористичен акт.

          Съдът намира частната жалба за допустима, като подадена в срок от надлежна страна, участваща в процеса и имаща правен интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна:

Настоящата инстанция не е инстанция, която ще разгледа спора по същество. Той е сезиран да се произнесе само досежно това, правилна ли е констатацията на НЗРС за неоснователност на молбата за възстановяване на срока за отстраняване на нередовност на исковата молба, поради неотстраняване на пропуски в нея.

Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал.1 от ГПК /отм./ страната която иска възстановяване на срок  следва да докаже, че пропускането му се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Едновременно с нея трябва да бъдат подадени онези книжа, за подаването на които се иска възстановяване на срок, а ако се касае до внасяне на суми за разноски, съдът определя нов срок за внасянето им, съгласно разпоредбата на чл. 39, ал.2 от ГПК /отм./.

Жалбоподателката, в качеството си на ищец подала искова молба до ВКС с вх. № 10320/04.12.2006 г. /л.5 на преписка Вх. № 1788/12.12.2006 г./, която е препратена на НЗРС. С исковата молба се иска “анулиране”  на нот. акт от 1962 г. и “да бъде обявен за нищожен”. Същата е и претенцията и за още нотариален акт от 1982 г. /който бил фалшив/ и договор на името на Г.П. Т. от скица 1952 г.- също фалшив.

С Разпореждане от 31.05.2007 г. по преписка Вх. № 1788/12.12.2006 г.- л. 50 съдът оставил без движение исковата молба, като дал седмодневен срок за отстраняване на пропуски, изброени в 13 пункта. В срока ищцата не отстранила пропуските, като сама заявява, че въпреки, че съдът и давал допълнителни срокове и възможности, тя не успяла да се снабди с исканите доказателства- спр. ЧЖ по ч.гр.д. № 465/07 г. на СлОС. Въззивният съд по посоченото дело приел, че Ч.Ж. по своята същност представлява молба за възстановяване на срок. Върнал делото на НЗРС за произнасяне по такава молба и не се произнесъл по искането в ЧЖ за отмяна на Разпореждане от 02.07.2007 г. по същата преписка.

С Разпореждане от 02.07.2007 г. по преписка с вх. № 1788/12.12.2006 г. на НЗРС, намиращо се в ч.гр.д. № 465/2007 г. на СлОС- на л. 7 е разпоредено да се върне исковата молба на А.С.Г. ***, поради неотстраняване в срок на нередовността й. Съдът изброява четирите допълнителни молби на ищцата и дадените по тях допълнителни указания и срокове за отстраняване на пропуските в исковата молба и след като констатира, че не са изпълнени стигнал до извода за връщане на исковата молба.

          С подаване на частната жалба, имаща характер на молба според приетото от СлОС в ч.гр.д. № 465/07 г. на СлОС не са подадени исканите доказателства, заради които ИМ е оставена без движение. В настоящото производство съдът не може да преценява правилно ли е оставена исковата молба без движение, което може да се обсъжда само по жалба против определение за връщане на исковата молба.

В случая ищцата като иска възстановяване на срок  следвало да докаже, че пропускането му се дължи на особени непредвидени обстоятелства- не се касае за обстоятелства, независещи от волята на страната- заболяване, стихийни бедствия и др., за които да има събрани конкретни доказателства и едновременно с молбата трябва да подаде онези книжа, за подаването на които се иска възстановяване на срок. След като нито установява наличието на особени непредвидени обстоятелства, нито е представила книжата, за които многократно е получавала указания първоинстанционният съд правилно е отказал възстановяване на срока за представянето им.

Настоящата инстанция като споделя правните изводи на СлРС,  намира обжалваното определение за правилно и ще го потвърди.  

По тези съображения, Сливенския окръжен съд

 

                                        О П Р Е Д Е Л И  :

         

          ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 89/17.04.2008 г. постановено по ч.гр.д. № 159/2008 г. на районен съд, гр. Нова Загора, като правилно и законосъобразно.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  

 

ЧЛЕНОВЕ :