О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 05.02.2010 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                           

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 71 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по молба Вх. № 368/01.02.010 г. на Новозагорски районен съд, подадена с правно основание чл. 255 и сл. от ГПК.

С молбата  се иска определяне на срок, в който Новозагорският районен съд да извърши определено процесуално действие, а именно да отмени наложено обезпечение и да обезсили издадена обезпечителна заповед по ч.гр.д. № 660/2009 г. на Новогазорския районен съд. Твърди се, че с определение № 589/03.11.2009 г. и разпореждане от 04.11.2009 г. за издаване на обезпечителна заповед районният съд е дал срок от един месец за завеждане на граждански иск на основание чл. 390 ал.2 от ГПК. Обезпечителната заповед е била получена от молителя на 05.11.2009 г. и даденият от съда едномесечен срок за завеждане на иска е изтекъл на  07.12.2009 г. Към този момент не е имало доказателства, че е заведен посочения от съда иск. Съгласно разпоредбата на чл. 389 ал.2 от ГПК при непредставяне на доказателства за предявяване на иск в определен срок, съдът служебно отменя разпореждането. Поради това районният съд е следвало на 08.12.2009 г. служебно да отмени разпореждането си, но такова процесуално действие не е било предприето. Едва през м. Януари 2010 г. молителят в обезпечителното производство е подал молба, в която твърди, че е завел граждански иск. Към тази молба обаче не са били представени доказателства за тези твърдения, но дори и да е бил заведен иск през 2010 г., то районният съд в Нова Загора е следвало да обезсили издадената обезпечителна заповед още на 08.12.2010 г. Освен това с изрична молба молителят в настоящото производство е поискал служебно съдът да обезсили издадената обезпечителна заповед, което не е било сторено.  С оглед на изложеното се иска  да бъде определен подходящ срок, в който районният  съд Нова Загора да извърши процесуалното действие, а именно отмяна на разпореждането за издаване на обезпечителна заповед и обезсилването на издадената обезпечителна заповед.   

По делото е безспорно установено, че с молба Вх. № 2414/28.10.2009 г. молителят Н.Г.К. е поискал  да бъде допуснато обезпечение на бъдещ иск за сумата от 24 000 лв., който ще заведе против К.К.Б. и В.Й.Г. – Б. ***, чрез спиране на изпълнението по изп.д. № 4405/2009 г. на ЧСИ М.Б., Рег. № 838 на Камарата на частните съдебни изпълнители, с район на действие СГС, и да му бъде даден едномесечен срок за завеждане на иск. С определение № 589/03.11.2009 г. по ч. гр.д. № 660/2009 г. на Новозагорския районен съд е допуснато исканото  обезпечение чрез спиране на изпълнението  по изпълнителното дело, по което страни са били съответно взискател „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД – София и длъжници К.К.Б. и В.Й.Г. и съдът е разпоредил да бъде издадена обезпечителна заповед при представяне на гаранция от молителя в размер на 5 000 лв. Със същото определение съдът е дал едномесечен срок за завеждане на дело. На 04.11.2009 г. е била издадена обезпечителната заповед, която молителят е получил на 05.11.2009 г., което е отбелязано на гърба на обезпечителната заповед /виж л. 69 от делото на районния съд/. От този момент за него е започнал да тече едномесечния срок за предявяване на иск. Действително в този случай срокът е изтекъл на 07.12.2009 г. и по делото липсват доказателства, че  искът е бил предявен. В този случай съдът е следвало да се съобрази с  разпоредбата на чл. 390 ал.2 от ГПК и след като не са били представени доказателства за предявяването на иска в определения срок, е следвало служебно  да отмени обезпечението. В този смисъл подадената молба се явява основателна.

Що се отнася до процесуалната легитимация на молителя, предвид разпоредбата на чл. 255 от ГПК, съдът счита, че с оглед естеството на правоотношението, той има пряк интерес, обусловен от факта, че е страна в спряното чрез допуснатото обезпечение изпълнително производство.

Следва да се отбележи още, че в случая съдът е следвало да се съобрази с разпоредбата на чл. 390 ал. 3 от ГПК, тъй като е бил сезиран с молба за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението и в случая тази молба е следвало да бъде подадена до родово компетентния съд, по мястото на изпълнението, който в случая е е не Новозагорския районен съд, а Софийския районен съд.

 Ръководен от изложените съображения  и на основание на чл. 257 ал. 2 от ГПК, съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ОПРЕДЕЛЯ 3-дневен срок на НОВОЗАГОРСКИЯ РАЙОНЕН СЪД  да извърши необходимите процесуални действия във връзка с отмяна на наложено обезпечение и обезсилване на издадена обезпечителна заповед по ч.гр.д. № 660/2009 г.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: