ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

гр. Сливен, 29 март 2010 година

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и девети март през 2010 г. в  състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГИНА ДРАГАНОВА

          ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                           МАРИЯ ХРИСТОВА 

                      

           като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч.гр.д. №76 по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 244 във вр. чл. 274, чл. 420 и следващите от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

          Образувано е по частна жалба от „Грамеллини Фрателли” АД със седалище и адрес на управление И., гр. Ф., ул. „Р.” №*, представлявано от прокуриста Т.Г. чрез пълномощник адв. И.Л. *** срещу определение № 146/11.11.2009 г. по ч.гр.д. №178/2009 г. на Районен съд - Котел, с което е спряно производството по принудително изпълнение. В жалбата се навеждат доводи, сочещи незаконосъобразност и неправилност на постановеното определение, тъй като не са налице предпоставките на чл. 420 ал. 2 от ГПК.  Сочи се, че все още няма съдебна практика по прилагането на чл. 420 ал. 2 от ГПК, но относно термина „убедителни” писмени доказателства е налице постоянна практика, съгласно която доказателствата са убедителни, когато създават съмнение за съществуването на изпълняемото право, което да е достатъчно сериозно, за да се приеме за оборено формалната удостоверителна сила на акта, въз основа на който е издаден изпълнителен лист. Сочи се, че неправилно съдът е приел, че представените доказателства и направените възражения са убедителни, тъй като представените доказателства и възражения на „Визита” ООД били само процесуални, а не материалноправни. Сочат за основателни възраженията на „Визита” ООД, че вземането не е изискуемо, тъй като дадения паричен заем в размер на 253 000 евро е станал изискуем на основание т. 3 от нот. акт №86 от 10.06.08 г. и чл. 3 от Договора от 10.06.2008 г. поради неиздължаване на сумата в срок до 28.02.2009 г., както и поради неизпълнение на поетото по чл. 10.2. от договора от 10.06.2008 г. задължение за обезпечаване на заема чрез вписване на особен залог върху движими вещи собственост на „Визита Трейд Къмпани” ООД. Счита, че е недопустимо твърдението на жалбоподателя, че бил предложил изпълнение, което виновно не било прието.  Алтернативно сочи, че  счита същото за неоснователно. Сочи се, че на 28.07.2009 г. отказали да получат предложената от жалбоподателя стока – гъба, тъй като по отправеното предложение оформено с проформа фактура №0000000023 от 26.06.09 г. за продажба на замразена манатарка на средна цена около 6 евро килограма на обща стойност 63 750 евро направили авансово плащане от 50 000 евро, след което получили факс от ответника, че ще предоставят стоката, но на цена 9 евро за килограм. Считат, че  не следва да изкупуват стоката на по-висока цена, отколкото са договорили и платили в аванс. Считат, че е недопустимо в настоящото производство твърдението на жалбоподателя, че са направени необходимите стъпки за вписване на особения залог върху вещите. Сочи, че намира същото за неоснователно, тъй като по делото са представени доказателства, че особеният залог не е вписан в Централния регистър за особените залози. Моли да се отмени атакуваното определение на РС – Котел в частта, в която е спряно производството по принудителното изпълнение. Прилага описаните в жалбата доказателства.

          По делото е постъпило възражение от „Визита” ООД село М., обл. Сливенска, ул. „Г. Г.” №33, представлявано заедно и поотделно от управителите Ж.П.Г. и З.Б.Б., в което се възразява срещу разпореждане за незабавно изпълнение от 30.09.2009 г. по ч.гр.д. №178 от 2009 г. на РС – Котел.  Възражението е срещу акт на съда, който  не е предмет на разглеждане по настоящата частна жалба за отмяна на спиране на изпълнението, а е против разпореждане за незабавно изпълнение, поради което е неотносимо и съдът не следва да го коментира.

          Жалбата е допустима, подадена е в законоустановения едноседмичен срок на 30.11.2009 г.  по пощата от страна, която е процесуално легитимирана и има правен интерес от обжалване на определението.

           По делото е приложено копие от ч.гр.д №178 от 2009 г. на РС – Котел.

           От събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна следното:

          На 28.09.2009 г. в РС – Котел е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК от „Грамеллини Фрателли” АД с адрес на управление И. гр. Форли, ул. „Р.” , 47100 вписано в Икономическия и административен регистър под № 183999 и с данъчен  номер и номер на вписване в регистъра на предприятията: 00124640400, с прокурист Т.Г. чрез адв. И.Л. против длъжника „Визита” ООД вписано с решение №342 от 01.03.2005 г. по ф.д. №149 от 2005 г. партида №53, том І, стр. 106 по описа на Окръжен съд Сливен, с Булстат №119631475 с адрес село М., ул. „Г. Г.” №33 общ. Котел , обл. Сливенска и управители заедно и поотделно Ж.П.К. с ЕГН ********** *** и З.Б.Б. с ЕГН ********** *** за парично вземане в размер на 286 528.40 евро, от които: главница 253 000 евро, лихва 28 814.99 евро договорена за периода от 10.06.2008 г. до 30.06.2009 г., лихва 4 713.41 евро договорена за периода от 01.07.2009 г. до 23.09.2009 г. и законна лихва върху главницата 253 000 евро, считано от 23.09.09 г. до окончателното изплащане на присъдените суми. В заявлението се сочи, че паричното вземане е за невърнат заем в размер на 253 000 евро обективиран в т.1 от нот. акт. №86 том ІІ, рег. №4844, дело №286 от 10.06.2008 г. на Нотариус Н.С. – РС – Пловдив и раздел І чл. 1 на Договор от 10.06.2008 г. – неразделна част от нотариалния акт, със заемодател „Грамеллини Фрателли” АД и заемополучател „Визита” ООД  с краен срок за издължаване 08.02.2009 г., съгласно т. 3 от нот. акт.  Сочи се, че описаните суми са изискуеми поради неиздължаването им в срок до 28.02.09 г., както и поради неизпълнение на поетото по чл. 10.2. от Договора задължение за обезпечаване на заема чрез вписване на особен залог върху движими вещи собственост на „Визита Трейд Къмпани „ ООД.  Като доказателство по делото са представени нот. акт №86 том ІІ рег. №4844 нот. дело №286 от 10.06.2008 г. за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот между страните по делото, както и договор за заем от 10.06.2008 г. сключен в село Белащица, обл. Пловдивска между страните по делото и „Визита Трейд Къмпани„ ООД за 250 000 евро. Представено е споразумение от 25.06.2009 г. за признаване на дълг към договор от 10.06.2008 г. за общо задължение 253 000 евро главница и 28 814.99 евро лихва, като страните се споразумяват дължимата сума да бъде изплащана чрез парични средства или доставка на стока – гъба. Представена е и писмена кореспонденция между страните в превод с покана за доставка на замразена манатарка от 20.08.09 г., официално писмо от 26.08.2009 г. за вписване на особен залог, удостоверение от Централния регистър на особените залози, че към дата 31.08.09 г. относно „Визита Трейд Къмпани” ООД  се съдържат вписвания, които са конкретно посочени. Представено е удостоверение за актуално състояние на „Грамеллини Фрателли” АД и данни за предприятието с капитал 5 160 000 евро.

          Представено е удостоверение за актуално състояние на „Визита” ООД с основен предмет на дейност „преработка на диворастящи гъби и горски плодове и търговия с тях” с капитал 5 000 лв.

          С разпореждане от 30.09.09 г. по ч.гр. д. №178 по описа за 2009 г. на РС – Котел е уважил заявлението на молителя и е разпоредил да се издаде заповед за изпълнение срещу длъжника на основание чл. 417 от ГПК.

          Срещу заповедта за изпълнение е подадено възражение от 06.11.2009 г., като се оспорва изцяло паричното вземане.

          Постъпила е и молба от 06.11.2009 г. за спиране на изпълнението по чл. 420 ал. 2 от ГПК по изп.д. № 20098270400569 на ЧСИ В.А. с рег. №827 с район на действие Окръжен съд Пловдив образувано по изп. лист издаден по ч.гр.д. №178 от 2009 г. на РС – Котел.

          С определение №146 от 11.11.2009 г. по ч.гр.д. №178 по описа за 2009 г. на РС – гр. Котел е спряно на основание чл. 420 ал. 2 от ГПК производството по принудителното изпълнение по гр.д. №178 по описа за 2009 г. на РС – Котел по което е постановено незабавно изпълнение на предявеното от ищцовото дружество задължение. Указано е на заявителя на основание чл. 415 ал. 1 от ГПК, че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса. Предупреден е, че при непредставяне на доказателства за предявяване на иска в посочения срок заповедта за изпълнение ще бъде обезсилено частично или изцяло, както и изпълнителния лист издаден по чл. 418 от ГПК. Съобщение за цитираното определение е получено от „Визита” ООД на 16.11.2009 г.  и от „Грамеллини Фрателли” АД на 23.11.2009 г. Уведомен е и ЧСИ  В.А..  

          След служебна справка в деловодството на ОС – Сливен се установи, че искът по чл. 415 ал. 1 от ГПК е предявен в срок и производството по делото към настоящия момент е висящо.

          От така установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          С оглед на така установените факти настоящата инстанция намира, че жалбата е неоснователна.

          Районният съд е постановил с определение от 11.11.2009 г. спиране на принудителното изпълнение на заповед №112 от 30.09.2009 г. на Районен съд – Котел, въз основа на което е образувано изп. дело № 20098270400569 на ЧСИ В.А. с рег. №827 с район на действие Окръжен съд Пловдив по изп. лист издаден по ч.гр.д. №178 от 2009 г. на РС – Котел, като се е позовал на представените по делото писмени доказателства, че кредитополучателят в изпълнение на условията по договора от 10.06.2008 г. е отправил многократно покани към кредитора да прибере стоката платена от него.  При извършения от представител на ищеца оглед на стоката на 27 и 28.07.2009 г. не се установяват никакви забележки, а качеството на стоката е удостоверено съответно със сертификат за стоков контрол на „Булгарконтрола” АД, след което ищецът не е предприел никакви действия за прибиране на авансираната от него стока, както и не е възразил относно нейното качество. Представени са заверени преписи от кореспонденцията с ищцовото дружество, с която са ги уведомявали, че са готови със стоката, съгласно сключен между тях договор, както и отправена към тях покана за заличаване на договорната ипотека по която е ипотекирано имуществото на ответното дружество, а именно УПИ 30016 кв. 2 по плана на село Беласица, обл. Пловдив, представляващо стопански двор с площ от 3600 кв.м., ведно с построената в него сграда, представляваща хладилен склад с площ от 916.41 кв.м., така както са описани в нот. акт №86 том ІІ дело №286 от 10.06.08 г. на Нотариус на РС – Пловдив и представляващи активи на ответника.

          Въз основа на тези изводи правилно е приложена разпоредбата на чл. 420 ал. 2 от ГПК, като Районният съд е приел, че искането за спиране на изпълнението на заповедта за незабавно изпълнение е подкрепено с убедителни писмени доказателства. Определението е законосъобразно и ще следва да бъде потвърдено.

          Следва да се има предвид, че с подадените възражения по реда на чл. 414 от ГПК длъжниците са блокирали действието на заповедта за изпълнение, тя не е влязла в сила и съдът е изправен пред хипотезата на не влязла в законна сила съдебен акт. Законодателят е дал възможност на заявителя да предяви иск за съществуване на вземането му, когато спази срока по чл. 415 от ГПК. Издадената заповед за изпълнение не поражда действие, тъй като не представлява годен за изпълнение съдебен акт.

          Относно твърденията в жалбата, че даденият заем е изискуем поради неизпълнение на поетото по чл. 10.2. от договора от 10.06.2008 г. задължение за обезпечаване на заема чрез вписване на особен залог върху движими вещи, собственост на „Визита Трейд Къмпани” ООД, както и за промяна на цената на стоката, съдът приема, че същите са необосновани. По делото липсват каквито и да са доказателства, че заемът отпуснат на кредитополучателя „Визита” ООД по цитирания договор е изискуем, което е предмет на спора по предявения иск по чл. 422 ал. 1 от ГПК и няма влязло в сила решение.

          Водим от горните съображения Сливенският окръжен съд

 

                                      О П Р Е ДЕ Л И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение №146 от 11.11.2009 г. постановено от Котелски районен съд по ч.гр.д. №178 по описа за 2008 г. в частта, в която се спира принудителното изпълнение на заповед № 112 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК издадена на 30.09.09 г. по Разпореждане на РС – Котел по ч.гр.д. №178 от 2009 г. въз основа на която е образувано изпълнително дело № 20098270400569 на ЧСИ В.А. с рег. №827 с район на действие Окръжен съд Пловдив, като ПРАВИЛНО.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: