О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 16.02.2010 г.

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                               НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                     МАРТИН САНДУЛОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 88 по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е отказано продължаване на срок за отстраняване на нередовности на искова молба, върната е исковата молба поради неотстраняване на нередовностите и е прекратено производството по нея, и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че определението е незаконосъобразно, тъй като на първо място исковата му молба била редовна – неправилно съдът му бил указал да насочи иска си и срещу ответник, който не е задължителен другар. Освен това, въпреки, че той е направил опит да изпълни указанията, е имал обективни пречки да го стори в срок и е поискал надлежно продължаването му, а съдът необосновано е отказал. Поради това иска въззивната инстанция да отмени обжалваното определение и върне делото с указания за вървоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действиа.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради което следва да я отхвърли.

Жалбоподателят е предявил на 02.10.09г. пред СлРС иск за обявяване нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, който е насочил само против купувачите.

РС е оставил без движение исковата молба като е дал указания за адресиране на иска към всички страни по договора, да впише поправената искова молба и да представи преписи за участниците от насрещната страна, като представи и скица.

Тези указания не са били изпълнени в дадения срок. Ищецът е искал неколкократно продължаване на срока, като съдът е уважил двукратно молбите и е предоставял нови срокове.

Последната молба на ищеца е от 21.01.2010г. и отново са изтъкнати аргументи за обективна невъзможност да се изпълнят указанията, поради поведение на други, неучастващи в процеса, лица, като отново е поискано продължаване на срока.

Така, с атакуваното с настоящата частна жалба определение, РС е приел, че няма услвия за ново продължаване на срока, а в дадените до този момент срокове нередовностите не са отстранени, и е върнал исковата молба.

Този състав споделя мотивите на РС, като също намира, че не са били налице уважителни по смисъла на чл. 63 ал. 1 от ГПК, причини за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба, указани още на 06.10.2009г. Несъстоятелни са развитите от частния жалбоподател съображения, че в действителност, указанията съми по себе си били незаконосъобразни, поради което самото им изпълнение било безсмислено.

Трактовката на ищеца по отношение на задължителното другарство в случая, също е неприемлива – несъмнено е, че щом искът касае валидност на договор, по който ищецът не е страна, то ответници следва да бъдат всички лица /или правоприемниците им/, участвали като страни при сключването му, независимо от изявлението му, че “няма интерес от защита срещу продавача, понеже последният не претендирал нищо от него”.

Що се отнася до действията на ищеца във връзка с насочването на иска срещу надлежния пасивнолегитимиран субект, СлОС счита, че те са били неефективни поради собствената му недостатъчна активност и грижа, въпреки даваните му възможности чрез разумни допълнителни срокове.

Ето защо, след като липсват уважителни причини за продължаване на срока, а в последния такъв, нередовностите не са отстранени, исковата молба, като нередовна, следва да бъде върната, а производството по нея – прекратено.

В този смисъл, щом въззивният съд стига до идентичен правен извод  с РС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 288/22.01.2010г. по гр.д. № 4326/09г. на СлРС.

 

 

Определението  подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: