П Р О Т О К О Л

 

гр. С., 21.06.2011 година

 

         С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и единадесета година, в  състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

      ЧЛЕНОВЕ:           АТАНАС СЛАВОВ

мл. с. СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

 

при секретаря И.К. и с участието прокурора …, сложи за разглеждане в.гр.дело № 97 по описа за 2010 година, докладвано от Атанас СЛАВОВ.

 

         На  именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Въззивниците, под № 1 от списъка И.С.К. редовно призована се явява лично, под № 2 Ж.С.К., редовно призован, не се явява. Не се представляват от процесуален представител.

Въззиваемите страни, Г.К.Р. и Е.К.С.–Ж. редовно призовани, не се явяват, за тях се явява адвокат Мангинова процесуален представител на страните по реда на чл.32 ал.1 т.1 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството е въззивно намира своето процесуално основание чл. 350, чл.352 и следващите от ГПК.

Развива се след влязло в сила решение за обявяване на окончателен разделителен протокол по отношение на имотът предмет на делба.

По делото е приложен одобрен от главния архитект на Община С. проект за делба приет с протокол-решение № 4/26.01.2007 г. и одобрен от главния архитект на Община С. на основание чл. 203 от ЗУТ от 05.02.2007 г.

СТРАНИТЕ: Да се приеме като доказателство.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателство представения по делото одобрен проект, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА  към доказателствата по делото Одобрен от Главния архитект на Община С. проект за делба на основание чл.203 от ЗУТ от 05.02.2007 год.

 

Производството по ликвидиране на собствеността следва да премине по реда на чл.352 от ГПК, чрез теглене на жребие.

Съдът пристъпи към тегленето на жребие, като състави билети върху два еднообразни бели листа съответно с изписване на цифрата 1 /едно/ и на другия бял лист цифрата 2 /две/ с арабски цифри, което съответно означава дял първи и дял втори.

Съдът сгъна двата бели листа по еднакъв начин, след което разбърка двата билета без да могат страните да ги виждат, постави същите на масата и покани страните към теглене на жребието.

Първа пристъпва към жребие И.К. и изтегли един от билетите. След което въззивника И.С.К. отвори билета, на който след разлистване се установи изписана цифрата 1 /едно/.

Съдът покани адвокат Мангинова, в качеството на процесуален представител на въззиваемите страни, която изтегли втория билет. След отварянето му се установи, че е записана цифрата 2 /две/.

С оглед изтегления жребие, съдът намира, че следва на възложи в дялове на страните в процесия недвижим имот съгласно окончателния разделителен протокол приет с решение на съда.

Съдът намира, че следва да приложи използваните листи, с които е теглен жребия като веществени доказателства към делото.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДЯЛ ПЪРВИ

Възлага в дял на И.С.К., ЕГН ********** и Ж.С.К., ЕГН ********** ***, следния недвижим имот, а именно имот - „Аптека 1” – западния дял, отразен със син цвят на скица-приложение №3 от заключение с входящ № СД 0501-2409 от 17.03.2010 г. със застроена площ от 51,20 кв.м; разгърната застроена площ 51,20 кв.м, строителен обем 186,38 куб.м с идентификатор 67338.531.140.2.10 ведно с ½ идеална част от отстъпено право на строеж върху имот с идентификатор № 67338.531.140.2.8.

Стойността на този дял е в размер на 160 255 лв.

 

ДЯЛ ВТОРИ

Възлага в дял на Е.К.С.–Ж., ЕГН ********** *** и Г.К.Р. ЕГН ********** ***, следния недвижим имот а именно, имот - „Аптека 2” - източен дял, отразен със зелен цвят на скица-приложение №3 към заключение с входящ № СД 0501-2409 от 17.03.2010 г. със застроена площ от 51,20 кв.м; разгърната застроена площ 51,20 кв.м, строителен обем 186,38 куб.м с идентификатор 67338.531.140.2.11, ведно с ½ идеална част от отстъпено право на строеж върху имот с идентификатор № 67338.531.140.2.8.

Стойността на този дял е в размер на 160 255 лв.

 

ПРИЛАГА като доказателства по делото използваните от съда билети за теглене на жребие.

 

С оглед приключване на делбата съдът намира, че следва да отсъди страните да заплатят държавна такса равна на 4% върху дяловете им, възлизащи на 6410,20 лв. и тъй като липсват други процес действия по извършване на делба, с оглед ликвидиране на съсобствеността и изчерпване на процесуалните действия настоящото производство следва да бъде прекратено.

 

Воден от гореизложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСЪЖДА И.С.К. и Ж.С.К. да заплатят в полза на Държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт, държавна такса в размер на 6 410,20 лв.

ОСЪЖДА Е.К.С.-Ж. и Г.К.Р. да заплатят в полза на Държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт, държавна такса в размер на 6 410,20 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по В.Гр.Д № 97/2010 г по описана С.ски окръжен съд.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес пред ВКС.

         Протоколът се състави  в с.з., което се закри в 11,15 ч.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                  2.

 

 

                                               СЕКРЕТАР: