ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 27.10.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 99 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по подадената от Д.О.Р. против ЕВН България Електроразпределение” АД – гр. Пловдив искова молба, с която предявява иск за заплащането на сума в размер на 30946 лв., представляваща стойността на вреди, настъпили в следствие на пожар, за който следва да се ангажира гаранционната отговорност на ответника, като се претендира и законната лихва, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане.

С протоколно определение от 14.07.2010г. производството по делото е спряно по взаимно съгласие на страните. Преди изтичането на шестмесечния срок по чл. 231, ал. 1 от ГПК ищецът чрез пълномощника си – адв. Г. М. е подал молба, с която се иска прекратяване на делото поради отказ от предявените искове.

Съдът като се увери, че пълномощника на ищеца – адв. Г. М., е надлежно упълномощена за разпореждане с предмета на делото съгласно текста на издаденото бланково пълномощно, намира, че са налице предпоставките на чл. 233 от ГПК и молбата следва да се уважи.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

П РЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 99\10 по описа на ОС – Сливен поради ОТКАЗ от предявените от Д.О.Р., ЕГН ********** *** *-* против „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД със седалище и адрес на управление гр. П., ул. „Х. Г. Д.” № * искове за заплащането на сума в размер на 30946 лв., представляваща стойността на вреди, настъпили в следствие на пожар и за законната лихва, считано от датата на увреждането – 26.07.2007г. до окончателното изплащане.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: