О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гр. Сливен, 08.03.2010 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на осми март през  две хиляди и десета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНКА ДРАГАНОВА

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                          МАРИЯ ХРИСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.в.гр.д. № 104 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК, в сила от 01.03.2008г.

         Постъпила е частна жалба против определение постановено в о.с.з. проведено на 21.01.2010г. пред първоинстанционния съд по гр.д. № 3588/2009г. по описа на СлРС. С атакуваното определение производството по делото е прекратено на осн. чл. 238, ал.2 от ГПК, като на ищеца са възложени разноските направени в производството от ответника за адвокатски хонорар в размер на 200 лева. С частната жалба се иска отмяна на определението в частта относно прекратяване на производството или алтернативно - намаляне на размера на възложените разноски, съобразно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

          Жалбопадателят излага доводи, че на 07.01.2010г. му е било предоставено пълномощно за процесуално представителство на ищеца, в качеството му на управител на „Напоителни системи EАД – клон Сливен, но същия не е бил уведомен за насроченото о.с.з. от предишния управител Д.Х.И. и поради тази причина не се е явил по делото. Представя договор № РД 14-17/07.01.2010г. за възлагане управлението на „Напоителни системи” ЕАД – клон Сливен, пълномощно № П-07-15-17/07.01.2010г. и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество.

         Въззиваемата страна не е подала отговор и не е изразила становище по частната жалба.

         Частната жалба е подадена в законоустановения преклузивен седмичен срок от лице имащо правен интерес от обжалването и като процесуално допустима следва да бъде разгледана по същество.

         След анализ и преценка на изложените в жалбата доводи, съдът констатира следното :

         Производството пред първоинстанционния съд е било образувано по искова молба на „Напоителни системи” ЕАД – София чрез пълномощника Д.Х.И., в качеството му на управител на „Напоителни системи” ЕАД клон – Сливен против С.Д.С. ***, като е претендирано заплащане на частично неизплатено парично задължение за предоставяне на услуга за ползване на водни маси за напояване в размер на 406.30 лева за периода 12.07.2008г. до 22.07.2008г., както и мораторна лихва в размер на 57.44 лева за периода от 12.08.2008г. до 05.08.2009г. Първото по делото о.с.з. е било насрочено за 16.12.2009г. Поради постъпила молба от пълномощника на ищеца, разглеждането на делото е било отложено за 21.01.2010г. На тази дата при провеждане на с.з., което се явява първо по делото, не се е явил представител на ищеца и тъй като същия не е взел становище по отговора на исковата молба и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие, след направено изрично искане от ответника на осн. 238, ал.2 от ГПК производството по делото пред първоинстанционния съд е било прекратено и направените разноски от ответника в размер на 200 лева, възложени на ищеца.

         От гореизложеното е видно, че в първоинстанционното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обуславят отмяната на определението в частта относно прекратяване на производството. Освободеният управител на „Напоителни системи” ЕАД клон Сливен – Д.Х.И. е бил редовно призован за насроченото о.с.з. на 16.12.2009г. Тъй като същия не се е явил, по негова молба делото е било отложено за 21.01.2010г. за която дата се е считал редовно призован при условията на чл. 56, ал.2 от ГПК. Неуведомяването на новоназначения управител от бившия такъв за висящия съдебен процес е въпрос на вътрешни организационни въпроси на дружеството, а не на процесуален пропуск на съда. За жалбопадателя остава правната възможност да предяви отново същия иск, при приложението на чл. 232 изр. второ от ГПК. Предвид това депозираната частна жалба, атакуваща определението в частта на прекратяване на гражданското производство се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

         Съгласно правилата на процеса при прекратяване на производството и по искане на ответника, направените от него разноски се възлагат в тежест на ищеца. В конкретния случай са възложени разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева, които са уговорени съгласно договор от 16.12.2009г. за правна защита и съдействие между ответника С.Д.С. и адв. С.Б. – АК Сливен. Съгласно правилото на чл. 78, ал. 5 ГПК , ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата. На основание чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 64 от 2004 г.) за защита по дела с интерес до 1000 лв. адвокатското възнаграждение е в размер на 100 лв. Съгласно допълнителната разпоредба на § 2 от Наредбата в случаите на чл. 78, ал. 5 от действащия Граждански процесуален кодекс на прекомерност на заплатеното от страната възнаграждение за адвокат по отношение на действителната правна и фактическа сложност на делото се присъжда възнаграждение, което не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в наредбата. В разглеждания случай минималният размер на адвокатското възнаграждение възлиза на 100 лева, а присъденото такова от 200 лева е далеч под трикратния размер, поради което не може да се приеме за прекомерно или необосновано

С оглед на изложеното атакуваното определение и в тази му част е правилно и съобразено с процесуалните и материални норми, поради което следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Сливенски окръжен съд, в настоящия съдебен състав

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от проведено о.с.з. на 21.01.2010г. постановено по гр.д. № 3588/2009г. по описа на СлРС, с което производството по делото е прекратено и е осъден ищеца „Напоителни системи” ЕАД ЕИК ***** със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Ц. Б. ІІІ” № ** да заплати на С.Д.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 200 лева, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                            2.