О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

Гр.Сливен, 06.04.2010 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на шести април, две  хиляди и десета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                       МАРИЯ Х.

 

         като разгледа докладваното от мл. съдия Мария ХРИСТОВА 105 по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274  и сл. от ГПК в сила от 01.03.2008 г.

          Образувано е по частна жалба от „Мобилтел” ЕАД гр. С., ул. „К. № * ЕИК 131468980, представлявано от пълномощник юрк.С.И.А. срещу определение от 19.01.2010 г. по гр.д. № 2054/2009 г. на РС - Сливен VІ граждански състав, с което е прекратено производството по делото пред Районен съд на основание чл. 238 ал.2 от ГПК и са осъдени да заплатят на ответницата по делото П.Д.Х. сумата 300 лв. адвокатско възнаграждение. В жалбата се излагат съображения сочещи неправилност и незаконосъобразност на постановеното определение. Твърди се, че не са налице формалните предпоставки за прилагане на разпоредбата по чл. 238 ал.2 от ГПК, тъй като от страна на „Мобилтел” ЕАД е подадена молба за първото насрочено съдебно заседание по гр.д. № 2054/2009 г. провело се на 14.09.2009 г., с която молба е изразено становище по хода на делото, по отговора на исковата молба и по същество. С допълнителна молба от  30.09.2009 г., в изпълнение указанията на съда, жалбоподателя отново е изразил становище по иска. Счита, че разпоредбата на чл. 238 ал.2 от ГПК  предвижда прекратяване на делото или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца, ако кумулативно са налице всички предпоставки, а именно: ищеца не се яви в първото заседание по делото, не е взел становище по отговора на исковата молба и не е  поискал разглеждане на делото в негово отсъствие. Сочи се, че съдът неправилно е приложил разпоредбата  на чл. 238 ал.2 от ГПК. Определението за прекратяване на делото е постановено в третото насрочено открито съдебно заседание, като на първото с.з. не е даден ход, поради констатирана процесуална допустимост на исковата молба и са дадени указания в съответствие с разпоредбата на чл. 415 ал.1 от ГПК. С определение от 10.12.2009 г. по ч.гр.д. № 676 по описа за 2009 г. на СлОС е прието, че съдът не е следвало да указва корегиране на петитума на исковата молба, като е върнал делото на РС-Сливен за продължаване на процесуалните действия. Сочи се, че в случая по гр.д. № 2054 по описа за 2009 г. на СлРС се съдържат писмени доказателства, съдържащи изразено от ищеца становище  по отговора на исковата молба, в молба от с.з. на 14.09.2009 г., поради което липсва правно основание за прекратяване на делото. Моли се, да бъде отменено определението от 19.01.2010 г. за прекратяване на производството по гр.д. № 2054/2009 г. като неправилно и същото да бъде върнато на РС – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия. Към жалбата е приложено пълномощно и удостоверение за актуално състояние на „Мобилтел” ЕАД издадено от Агенция по вписванията гр.София на 16.09.2009 г.

          По делото не е постъпило възражение или отговор против частната жалба от ответната страна П.Д.Х..

          Уведомлението за постановеното определение е получено на 29.01.2010 г. от ищцовото дружество.

          Жалбата е подадена в законоустановения едноседмичен срок на 08.02.2010 г. от процесуално легитимирана страна, която има интерес от обжалване на определението и е допустима.

          От представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

          По подадено заявление от 03.04.2009 г. от „Мобилтел” ЕАД за издаване на заповед за изпълнение против П.Д.Х. с ЕГН ********** *** и друг известен адрес: 1320 гр.Б., обл. С., ул. „К.Б.” № *за сумата 800.18 лв., представляваща предоставени и незаплатени далекосъобщителни услуги е издадена заповед № 939 за изпълнение на парично задължение от 06.04.2009 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 1451/2009 г. на СлРС, с  разпореждане от 06.04.2009 г.

          Във връзка с подадено в срок възражение от 15.04.2009 г. на длъжника П.Д.Х., направено по чл. 414 от ГПК, съдът е дал  указания на заявителя по чл. 415 от ГПК, в изпълнение на които „Мобилтел” ЕАД е предявил иск за вземането си  в указания срок на 16.05.2009 г. пред Районния съд – Сливен и е образувано гр.д. № 2054/2009 г.  С определение № 2036 от 10.07.2009г. Районният съд е приел, като доказателство по делото, представените с исковата молба и отговора преписи от документи и насрочил съдебното заседание за 14.09.2009 г. В призовките по делото за това заседание и на двете страни е указана възможността за постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание. С молба от 30.07.2009 г. на „Мобилтел”ЕАД чрез пълномощника  Р.Н. е поискано да се даде ход на делото и изразено становище по иска, по доказателствата и по съществото на спора. В протокола от с.з. на 14.09.2009 г. е отразено, че съдът не дава ход на делото и указва на ищцовото дружество да предприеме действия за отстраняване нередовности по исковата молба в съответствие с разпоредбата на чл. 415 ал.1 от ГПК, като предупреждава, че в противен случай делото ще бъде прекратено и отлага и насрочва същото за 13.10.2009г. В изпълнение на указанията „Мобилтел” ЕАД представят допълнителна молба от 30.09.2009г., с която отново взимат становище по даване ход на делото, по иска, по доказателствата и по съществото на спора, като молят с решението да се установи за безспорно, че процесното вземане е дължимо от ответника въз основа на валидно възникналото договорно отношение. В протокол от с.з. на 13.10.2009 г. РС отново не дава ход на делото и с определение прекратява производството по делото, поради неизпълнение на указанията. Това определение е обжалвано с частна жалба по ч.гр.д. № 676/2009 г. пред СлОС и с определение № 502/10.12.2009 г. е отменено и върнато делото на РС – Сливен за продължаване на процесуалните действия по гр.д. № 2054/09 г.

          С разпореждането за насрочване на открито съдебно заседание на 19.01.2010 г.  и изпратените призовки на страните, съдът не е дал указания за неблагоприятните последици и възможността за постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание. С обжалваното определение от 19.01.2010 г. Районният съд дава ход на делото и прекратява производството по делото на основание чл. 238 ал.2  предл.1 от ГПК, по искане на ответната страна, тъй като до момента ход на делото не е даван и съдебното заседание е първото, в което е даден ход на делото и представител на ищцовата страна не се е явил и не е поискал разглеждането на делото в отсъствието му. Съдът е счел, че липсва надлежно изразяване на становището по отговора на исковата молба и присъдил претендираните от ответната страна разноски.

          От така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Съдът намира молбата за основателна, поради което определението следва да бъде отменено, като неправилно по следните съоберажения:

          Съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.2 от ГПК ответникът може да поиска прекратяване на делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца, ако той не се яви в първото заседание по делото, не е взел становище по отговора на исковата молба и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие.

          В настоящият случай не са налице предпоставките на цитираната разпоредба, тъй като по делото са налице писмени доказателства за изразено  становище по отговора на исковата молба и искане за разглеждането на делото в отсъствие на ищеца. Тези становища са депозирани с молба от 30.07.2009 г. преди даване на указанията от съда за коригиране на исковата молба, а след това и с молба от 30.09.2009 г., с която отново е изразено становище по иска, по доказателствата и по същество, като в изпълнение на указанията на съда е променен петитума на искането „да се признае за установено”, че процесното взимане е дължимо. Двете молби са депозирани, след като в призовките за заседанията, по които не е даден ход на делото, изрично е посочено, че може да се постанови неприсъствено решение или да се прекрати делото при неподаването в срок на отговор и неявяване в съдебно заседание.

          Съдът намира, че са налице надлежно изразени становища по отговора на исковата молба и искане делото да се разгледа  в отсъствието на ищцовата страна, в първото заседание по делото, тъй като такива вече са депозирани писмени по делото, макар и да не е даван ход на делото до заседанието на 19.01.10 г., при което не са налице предпоставките на ал.2 на чл. 238 от ГПК.

           След като с определение на въззивния съд по ч.гр.д. № 676 по описа за 2009 г. на СлОС е отменено протоколно определение от 13.10.2009г. и е върнато делото на РС за продължаване на съдопроизводствените действия, следва да се зачетат и депозираните до момента писмени становища и искания на страната, които са доказателства за нейното законосъобразно процесуално поведение и изключват възможността ответника да иска прекратяване на делото по чл. 238 ал.2 от ГПК.

           От друга страна, съдът констатира, че с разпореждането за насрочване на съдебното заседание от 19.01.2010г. на СлРС, макар и ищецът да е бил призован в законния срок за това първо съдебно заседание на 07.01.2010г. връчената му призовка не съдържа указания за законните последици от неявяването, по конкретно – за възможността да бъде постановено неприсъствено решение за отхвърляне на иска или да се прекрати делото с присъждане на разноските в полза на ответника. Тези последици задължително следва да бъдат вписани в съдържанието на призовката на основание чл. 57 т.5 от ГПК, а законодателят е предвидил това и като формално условие за постановяване на неприсъствено решение по чл. 239 ал.1  т.1 от ГПК, което следователно важи по аргумент от същото основание и по отношение на прекратяване на делото. В разпоредбата по чл. 240 ал.1 т.1 от ГПК е предвидено изрично и основанието за отмяна, при ненадлежно връчване, което следва да се тълкува като защита правата на страните при какъвто и да е порок, засягащ тяхното призоваване - както по отношение начина на връчване на призовката, така и относно нейното съдържание.  Макар и формално да е била връчена призовка, след като съда е счел, че това е първо по делото заседание, би следвало да се приеме, че призовката е връчена ненадлежно, тъй като в съдържанието й липсват указания за последиците от неявяването на страната в съдебно заседание. При положение, че съдът е счел, че следва да заличи всички процесуални действия извършени до момента от ищеца, тъй като не е даден ход на делото, което е установено от въззивния съд, че е неправилно, то следваше наново да укаже на страните за последиците, ако не се явят в съдебно заседание и не вземат наново становище, че може да бъде постановено неприсъствено решение или да се прекрати производството по делото, каквито между впрочем указания има в призовките от предходните две заседания, по които не е даван ход на делото.

           По изложените съображения съдът намира, че не са налице условията за прекратяване на делото и присъждане на претендираните от ответната страна разноски по чл. 238 ал.2 от ГПК, поради което определението на РС от 19.01.2010г. по гр.з. № 2054/2009г. следва да бъде отменено, като неправилно.

          Мотивиран  така и на основание чл. 278 ал.2 и сл. от ГПК, съдът

 

                                            О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.01.2010 г., постановено по гр.д. № 2054 по описа за 2009 година на Районен съд гр. Сливен, за прекратяване производството по делото и осъждане на „Мобилтел”ЕАД да заплати на П.Д.Х. сумата 300 лв., направени по делото разноски, като неправилно.

          ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Сливен за продължаване на процесуалните действия.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: