О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 04.03.2010 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                         МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 107  по описа за 2010  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу разпореждане от 19.01.2010г. по ч.гр.дело №157/2010г. на СлРС, в частта му, с която е отхвърлено искането на „Уникредит булбанк” АД за присъждане на адвокатски хонорар в размер на 553,58лв.

 

В жалбата се твърди, че законовата регламентация води до несъмнен извод, че адвокатско възнаграждение се дължи, ако по делото е участвал адвокат и е платено адвокатско възнаграждение. За направените разноски за адвокатска услуга по частното гражданско дело адвокатското дружество е издало данъчна фактура и е представило опис към нея, приложен към заявлението, която сама по себе си съдържала всички реквизити на договора за правна помощ. Приложената към делото фактура е достатъчно доказателство за действително направените разходи за адвокат. Освен това е налице и рамков договор, който обаче не бил приложен към делото пред първата инстанция. Поради изложеното се иска отмяна на разпореждането в атакуваната част и да бъде постановено ново, с което да се уважи претенцията за заплащане на адвокатско възнаграждение и да бъде задължен първоинстанционния съд да издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника.

 

Безспорно е, че със заявление вх.№1049/18.01.2010г. „Уникредит булбанк” АД чрез пълномощника си – адв.Д. ***, е поискано да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжници по договор за банков потребителски кредит за остатъка от главницата, лихвите и разноските – 211,32 лв. за внесени държавни такси и 553,58лв. за адвокатско възнаграждение с включен ДДС. С посоченото по-горе разпореждане съдът е уважил искането с изключение на частта, касаеща адвокатското възнаграждение. Районният съд приел, че съгласно чл.78 ал.8 от ГПК в полза на ЮЛ се присъжда адвокатско възнаграждение, ако те са били представлявани от адвокат. По делото били приложени само пълномощни за представителство от адв.Д. без договор за правна помощ с упоменато възнаграждение, поради което не следвало да бъде уважена тази претенция. Съдът изобщо е игнорирал представеното по делото заверено копие от Фактура №45/ 14.01.2010г., от която е видно, че адвокатското дружество е получило от „Уникредит булбанк” АД определена сума, представляваща възнаграждение за събиране на вземания съгладно опис приложение. Приложен е и опис към фактурата, в който са посочени длъжниците и съответно адвокатското възнаграждение с включен ДДС.

Съдържанието на законовата норма на чл.78 ал.1 от ГПК е ясно - заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска. Следователно единственото изискване, което се поставя, е да е било заплатено адвокатското възнаграждение, което в конкретния случай е  установено по несъмнен начин. Ето защо частната жалба е основателна и разпореждането следва да бъде отменено в атакуваната част, като бъде постановено ново съобразно с направеното искане в жалбата.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 19.01.2010г. по ч.гр.дело №157/2010г. на Сливенския районен съд, в частта му, с която е отхвърлено искането на „Уникредит булбанк” АД за присъждане на адвокатски хонорар в размер на 553,58лв .

 

Връща делото на СлРС да издаде заповед за незабавно изпълнение за осъждането на Г.И.И. ЕГН ********** *** и М.Г.Г. ЕГН ********** *** солидарно да заплатят на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД БУЛСТАТ **** със седалище и адрес на управление гр.С., район Възраждане, пл.”С. Н.” №* представлявано от Л. К. Х. ЕГН ********** и А.К.сумата от 553,58 лв. /петстотин петдесет и три лева и 58 ст./ представляваща заплатено адвокатско възнаграждение с включен ДДС, както и на изпълнителен лист.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: