О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 01.03.2011г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и трети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                                ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                                                    ПЕТЯ СВЕТИЕВА

като разгледа докладваното от  съдия Светиева въззивно граждански дело № 109 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

   

Производството е въззивно и се движи по реда на 196 и сл. от ГПК /отм./.

Съдът е сезиран от К.Х.И., П.В.В., В.В.К., Х.В.И. с молба по чл. 37 от ГПК /отм. / Искането се разглежда по реда на чл. 39 и сл. от ГПК.

За да поиска възстановяване на пропуснатия срок за представяне на две копия от исковата молба с приложенията за връчване на новоконституирани страни в процеса, съгласно определение от 08.07.2010 година, молителите твърдят, че действително на 03.08.2010 година ищцата по делото К.Х.И., като съдебен адресат на всички останали ищци е получила лично съобщението с дадените от съда указания в седмодневен срок да отстрани нередовността на исковата молба, но изтъкват, че по делото е имало искова молба, от която СлОС без затруднение би могъл да изготви две копия и да ги връчи на новоконституираните страни. Намират, че съдът е можел да даде допълнителен срок при отчитане на обстоятелството, че с. Нейково е малко планинско село, където няма копирни машини и това налагало пътуване до гр. Котел. Акцентира се върху обстоятелството, че ищцата К.Х.И. била възрастна и страдаща от заболявания жена, която през горещото лято била в лошо здравословно състояние. Последното се изтъква и като водеща причина за правеното искане за възстановяване на пропуснатия срок. С оглед на тези твърдения и като считат, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, молят срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба, определен с определение на СлОС от 08.07.2010 година да бъде възстановен.

Процедурата предвидена в закона е спазена.

В съдебно заседание молителката К.Х.И. се явява лично и заявява, че поддържа молбата и моли съдът да я уважи. Останалите  молители не се явяват в съдебно заседание и не се  представляват. Становище не са изразили. От молителите не са представени доказателства, подкрепящи направените с молбата твърдения и не са направили доказателствени искания.

Ответниците по молбата Я., Т. и О. Р., чрез пълномощника си са депозирали писмено възражение, с което оспорват направеното с молбата искане и претендират за отхвърлянето и като неоснователна. Подробни съображения излагат в представено по делото писмено становище.

Ответната по молбата страна РДГ - Сливен и ДГС - Котел, редовно призовани в съдебно заседание не се представляват от представител или пълномощник. Становище по молбата не са изразили.

 Въз основа на данните по развилото се производство, настоящият съдебен състав достигна, до следните фактически и правни изводи:

Молбата на молителите е допустима, но е неоснователна.

Съгласно предвижданията на чл. 37, ал. 1 от ГПК на страна в гражданското производство, която е пропуснала установения от закона или определения от съда срок се предоставя възможност да поиска неговото възстановяване, ако докаже, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. Под "особени непредвидени обстоятелства" по смисъла на чл. 37, ал. 1 от ГПК, трябва да се разбират такива обстоятелства, които са лишили обективно страната от възможността в срок да изпълни вмененото му от съда и указано задължение, каквито примерно могат да представляват природните стихии, внезапното тежко заболяване на страната, погрешното съобщаване от съда на определен срок и други подобни събития, които нито могат да се предвидят, нито да се преодолеят независимо от волята на страната. За такова обстоятелство не може да се приеме нито липсата на копирни машини в конкретно посоченото населено място, даже да беше доказано така твърдения факт, тъй като няма нито законово изискване, нито вменено от съда такова за представяне на копие изготвено на копирна машина. Страната е можела примерно ръкописно да изготви исканите преписи на исковата молба или да предприеме други подобни действия и да изпълни задължението си в срок. Липсват доказателства, които да установяват и доказват, че молителката К.Х.И., получила лично и като съдебен адресат съобщението с указаната от съда нередовност и срок за изпълнение на задължението е била в недобро здравословно състояние. Следва да се отбележи, че даже и да бяха ангажирани такива доказателства по отношение на нея, това отново не би било достатъчно за уважаване на направеното с молбата искане, по причина че за останалите ищци /в настоящото производство-молители/ нито се твърди, нито се доказва наличие на особено непредвидено обстоятелство по смисъла на закона. - Молителката К.Х.И., като съдебен адресат на всички  ищци е имала задължение  да ги уведоми за указанията на съда и срока за изпълнението им. Имайки предвид последното, ако за нея хипотетично се приеме, че са били налице особени и непредвидени обстоятелства /предвид възрастта и заболяванията, от които твърди, че страда/, то неминуемо се налага извода, че всеки един от останалите ищци е разполагал с възможност да изпълни вмененото от съда задължение касаещо всеки един от тях. За пълнота следва да се подчертае, че от страна на молителите не е правено искане за продължаване на срок, поради което и съдът няма задължение да се произнася в смисъл, без да е сезиран с искане да продължаване на срок да го прави по своя преценка. Вероятно, ако молителите бяха, депозирали по делото молба с искане за копиране на исковата молба и приложенията от съда, с обосновката, че няма копирна машина в населеното място, тази молба би била зачетена. - С оглед функциите на съда в процеса и принципа на равнопоставеност на страните, при липса на молба или конкретно искане от страна в процеса не може да се очаква съдът да замества и/или изпълнява задължение, което е вменил на молителите. Противното би означавало да се наруши принципа на равнопоставеността на страните в процеса.                                                        По тези съображения, настоящият съдебен състав намира не са налице "особени непредвидени обстоятелства" по смисъла на чл. 37, ал. 1 от ГПК, които единствено дават основание за възстановяването на срока за обжалване.

 Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                                     О   П   Р   Е   Д  Е  Л  И:

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на К.Х.И. с ЕГН-**********, П.В.В. с ЕГН **********, В.В.К. с ЕГН **********, Х.В.И. с ЕГН ********** ***, с която на основание чл. 37, ал. 1 от ГПК /отм./ е поискано възстановяване на пропуснат срок за изпълнение  на указанията дадени  от СлОС с определение от 08.07.2010 година, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението на  СлОС може  да  бъде  обжалвано с частна  жалба  пред ВКС на  РБ в едноседмичен  срок от съобщаването му на страните.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                  

                                                                                                         2.