О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № …

       Гр. Сливен, 24.03.2010 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание, проведено на двадесет и четвърти  март, през две хиляди и десета година в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                                                МАРИЯ ХРИСТОВА  

 

при секретаря…… и с участието на прокурора ….  разгледа докладваното от  Гина Драганова………  ч. гражданско дело № 123 по описа за 2010 година и констатира:

Производството е по  чл.  274 и следващите, във връзка с чл.279 от ГПК.

Образувано  е  по жалба на Д.П.Д.,***С. ***, против разпореждане  на РС – Сливен № 1643/10.02.2010г., постановено по гр.д. № 424/2010 г. на РС – Сливен, с което е върната исковата молба на жалбоподателя, поради неотстраняване на нередовностите й в срок и е прекратено производството по гр.д. № 424/2010г. по описа на РС – Сливен.

 

В жалбата са наведени доводи, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и следва да се отмени. Жалбоподателят твърди, че във връзка с дадените указания   от РС – Сливен  с разпореждане от 26.01.2010 г. , което е получил на 02.02.2010г., е извършил действия за отстраняване нередовността на исковата молба. Внесъл е дължимата д.т.  с квитанция № М 01325/09.02.2009г., която е приложил по делото. Внесъл с квитанция № М01330   от 09.02.2009 г. такса за вписване на исковата молба. Приложил е допълнителна искова молба за иск по чл. 29 от СК, като доказателство към първоначалната му искова молба.  Въпреки това, с обжалваното разпореждане РС – Сливен е върнал исковата молба като нередовна. Моли да се отмени обжалваното разпореждане като му се предостави седем дневен срок за вписване на исковата молба с правно основание чл. 29 от СК. Към жалбата са приложени посочените банкови бордера – за внесена сума 718.35 лв. д.т. по сметка на РС – Сливен и сумата 35.00 лв. по сметка на АВ. Приложена е допълнителна искова молба с посочен петитум и писмени доказателства в нея.

 

 

 

Като  съобрази наведените в жалбата  съображения и прецени данните по делото и представените с частната писмени доказателства настоящият състав на ОС  намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е депозирал искова молба с правно основание чл. 341 и сл. от ГПК пред РС – Сливен на 26.01.2010 г. Към същата имало приложени писмени доказателства. С разпореждане от 26.01.2010 г. по образуваното гр.д. № 424/10 г. РС – Сливен е оставил без движение исковата молба и е посочил на ищеца да отстрани констатираните от съда нередовности. Съобщението за това е получено от процесуалния представител на ищеца на 02.02.1010 г.

На 09.02.2010 г. са били внесени, дължимата такса по исковата молба, по сметка на РС – Сливен и такса за вписване на исковата молба  при Службата по вписванията  при РС – Сливен / арг. б.б. от 09.02.2010 г./.

На 10.02.2010 г. съдът е постановил обжалваното разпореждане, което е съобщено на 15.02.2010 г. на процесуалния представител на ищеца. На 10.02.2010 г. ищеца е поискал съда да удължи със седем дни срока за извършване на посочените действия по  вписване на исковата молба и отделянето на самостоятелно производство за делба на съсобственото имущество. Тъй като тази  молба е била получена по делото  след постановяване на разпореждането за връщане на исковата молба, РС – Сливен не се е произнесъл по нея.

 

 

Тези констатации от фактическа страна мотивират следните правни изводи:

Частната жалба в конкретния случай е основателна. Районния  съд – Сливен е следвало да изчака изтичането на няколко дни след датата, на която   изтича срока за отстраняване на посочените  нередовности, тъй като доказателства за отстраняването им могат да бъдат получени и по пощата, в която да са представени в законния срок, както е в конкретния случай.

Видно от представените банкови бордера, в последния ден, на който изтича срока, жалбоподателят е внесъл дължимите държавни такси  по сметките на РС – Сливен и Службата по вписванията . Поискал е и удължаване на срока с нарочна молба също от 09.02.2010 г., за да се осъществи вписване на исковата молба. Видно от пощенското клеймо на плика, с който са изпратени до РС – Сливен молбата за удължаване на срока и банковите бордера за внесените дължими такси, тези действия са извършени в законния срок – 09.02.2010 г. / арг.  пощенското клеймо на плика, приложен към молбата и б.б. по гр.д. № 424/07 г./.

Категорично е установено по делото, че в законния срок жалбоподателят – ищец е отстранил нередовностите на исковата си молба, отразени в Разпореждане от 26.01.2010 г. на РС – Сливен. 

При това положение жалбата се явява основателна.

Разпореждането от 10.02.2010 г., с което е върната исковата молба на жалбоподателя – ищец поради неотстраняване на нередовностите й е неправилна и следва да бъде отменена.

По молбата за удължаване срока със седем дни за вписване на исковата молба в Службата по вписванията  следва да се произнесе РС – Сливен.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.  278 ал.3, във вр. чл. 279 от ГПК, Окръжният съд 

 

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ  Разпореждане № 1643/10.02.2010 г., постановено по гр.д. № 424 по описа за 2010 г. на Районен съд – Сливен, с което е върната исковата молба на Д.П.Д., поради неотстраняване на нередовностите й в срок и е прекратено производството по  гр.д. № 424/10 г. на РС – Сливен като НЕПРАВИЛНО.

ВРЪЩА делото на РС – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

 

ЧЛЕНОВЕ: