О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № …

       Гр. Сливен, 26.03.2010 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание, проведено на двадесет и шести  март, през две хиляди и десета година в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                                                МАРИЯ ХРИСТОВА  

 

при секретаря…… и с участието на прокурора ….  разгледа докладваното от  Гина Драганова………  ч. гражданско дело № 126 по описа за 2010 година и констатира:

Производството е по  чл.  274 и следващите, във връзка с чл.279 от ГПК.

Обжалвано е разпореждане № 63/ 04.02.2010.. г., постановено по гр.д. № 121/2009г. на РС К., с което е върната искова молба с вх. № 1107/13.08.2009г. На М.Х.М. с ЕГН **********, Х. Х. С. с ЕГН  **********, А.Х.М. и тримата със съдебен адрес *** , чрез адв. М.М., поради неотстраняване на нередовностите й в срок и е прекратено производството по гр.д. № 121/2009г. по описа на РС К..

В жалбата са наведени доводи, че обжалваното определение е  незаконосъобразно и следва да се отмени.

Процесуалният представител на ищците представил с исковата молба удостоверение за данъчна оценка № 021100/765/23.10.2009 г., което е  представил в съда. Сочи, че съдът не му е оказал с изрично разпореждане, че това удостоверение не е за имота предмет на исковата молба. За това тя представила е отново същото удостоверение, което било за имот различен от този, който е предмет на гражданския спор по дело № 121/2009 г. на РС – К..  Затова счита обжалваното разпореждане за неправилно.Моли да се отмени и се върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Жалбоподателите – ищци били спазили разпоредбата на чл. 127 ал. 1 от ГПК. Съдът с разпореждане от 28.12.2009 г. указал на ищците да представят данъчна оценка на имота, за което и им е било издадено съдебно удостоверение. Те представили  удостоверение за данъчната оценка на имота. Твърди се, че с това разпореждане не е указано от съда, че представеното удостоверение касае различен имот. Указанията на съда не били максимално точни и разбираеми за страните.  Моли да се отмени обжалваното разпореждане като незаконосъобразно и да се върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответниците Е.Х.К. с ЕГН **********, А.И.К. с ЕГН ********** и И.А.К. с ЕГН  **********,*** не са депозирали отговор по жалбата.

 

 Като разглежда жалбата и съобрази становището на жалбоподателите и прецени данните по делото настоящият състав на ОС  намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателите са депозирали до РС – К. искова молба, която е с входящ № 1107/13.08.2009 г. В същата е посочен недвижим имот, находящ се в с. Я., общ. К., представляващ дворно място от 4238 кв.м., образуващо ПИ с идентификатор 87031.502.661, в което са били построени полумасивна жилищна сграда с площ 37 кв.м., паянтова стопанска сграда с обем 38 куб. м и  паянтов навес със застроен обем 92 куб.м. с посочени граници. Сочи се, че този имот е идентичен с имот план № 118 в кв. 45 по устройствения план на селото, одобрен със Заповед №  64/09.01.1964 г. и ПИ № 661 по устройствения план одобрен със Заповед № 373/15.12.1992 г.  Претенцията е била посочена с правно основание чл. 108 от ЗС. Към исковата молба е бил приложен нотариален акт № 22/09.03.1983 г., в който очевадно са изписани други два имота с друга квадратура. Първият имот е  с №  V-118 в кв. 45 по плана на с. Я., състоящо се от 1027 кв.м. при посочени граници, от които 420 кв. м. са общинско място. Вторият имот е дворно място извън регулацията на с. Я., състоящо се от 1393 кв. м. с посочени граници една от които е първия имот по нотариалния акт.

Предмет на иска е друг имот, с друг размер 4260 кв.м. по н.а. № 99, т.ІІІ рег.№ 1796, дело  № 483/30.12.2005 г. за собственост върху недвижим имот придобит по давностно владение с посочен  планоснимачен №661, представляващ дворно място с площ 4 260 кв.м,. ведно с построените в имота полумасивна жилищна сграда с площ 80 кв.м. състояща се от три стаи, салон и избени помещения с обща квадратура 37 кв.м., паянтова сграда с обем 38 куб.м. и паянтов навес с обем 92 куб.м. при граници: ПИ пл. №660, ПИ пл. №846, ПИ пл. №670, ПИ пл. №662 и улица /нот. акт за собственост придобит по давностно владение №99 том ІІІ рег. №1796 дело /483/2005 г. на Нотариус А.В.РС – К./.

РС – К. с определение №189/28.12.2009 г., по държано закрито заседание по гр.д. №121 по описа за 2009 г. е констатирал, че ищците са представили по делото удостоверение за данъчна оценка , която „касае друг имот, а не спорния”. Отново им е дал изрични писмени указания да представят удостоверение за данъчна оценка на спорния имот, да посочат цената на иска, съобразно тази оценка и да внесат държавна такса. Приел, че е докладвал на ответниците нередовна искова молба по процедура по чл. 140 от ГПК и е отменил като постановено по грешка свое разпореждане №635 от 23.11.2009 г. Дал е изричните указания на ищците да представят всички допълнителни писмени доказателства, като изрично ги е предупредил че при не представянето им и неизпълнения по дадените указания исковата молба ще бъде върната.  Това съобщение ищците са получили на 05.01.2010 г. /л. 56 от гр.д. № 121/09 г. на РС – К./.

С отделна молба с вх. № СД – 0201-108 /13.01.2010 г. ищците са посочили цената на иска и са представили удостоверение за данъчна оценка отново на друг имот №551 от кадастралния план, одобрен през 1992 г. на село Я. с 4238 кв.м. Посочено е, че  този  имот е съсобствен между три лица Е.В. К., З.А. К. и И. А.К.. Има само  представената скица №7048/26.10.2009 г., в която се  посочва като собственик И.А.К.. 

 

Тези констатации мотивират извода, ищците е следвало да представят по делото данъчни оценки за посочените имоти по приложените към исковата молба нотариални актове, както и скици на същите, което в конкретния случай не е било сторено.  Определено няма представени конкретни данни за  имота, предмет на иска.

С отделна молба ищците са поискали да им се предостави съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдят с друго такова, включително за установяване и идентичност на посочените имоти, предмет на исковата молба. Такова удостоверение е било издадено на 01.10 .2009 г.

 Съдът, с определение № 145/13.11.2009 г., по молба на процесуалния представител на ищците, е определил нов едноседмичен срок  за изпълнение на дадените с разпореждане от 29.10.2009 г. указания.

С молба Вх. № 1627/18.11.2009 г. по делото процесуалният представител на ищците е представил скица на ПИ № 8731.502.661, както и данъчна оценка на същия и съдът е насрочил делото за открито съдебно заседание. Представил е доклад на същите и е приел и приложил по делото представените с исковата молба писмени доказателства. /арг. разпореждане № 635/23.11.2009 г. по гр. д.  № 121/2009 г. на РС – К../.  

С определение № 189/28.12.2009 г. по гр. д. № 121/2009 г. РС – К. е констатирал, че представеното по делото удостоверение за данъчна оценка не се отнася за имота, предмет на исковата молба, отменил е на основание чл. 253  разпореждане № 519/29.09.2009 г. , постановено по реда на чл. 131 от ГПК и разпореждане № 635/23.11.2009 г. постановено по реда на чл. 140 от ГПК и е дал изрични указания на ищците да представят удостоверение за данъчна оценка за спорния имот, да посочат цената на иска, да внесат дължимата такса, като представят и препис от исковата молба и всички допълнително представени доказателства за ответниците, в 7-дневен срок от съобщаването. Изрично съдът е предупредил ищците, че в противен случай ако не се представи нова данъчна оценка за процесния имот исковата молба с приложенията ще бъде върната.

С нова молба вх. №  СД – 02-01-108/13.01.2010 г.ищците са посочили цена на иска, но отново са представили копие от удостоверението за данъчна оценка № 0211001765/23.10.2009 г. , което вече е било представено по делото, ведно със същата скица.

 

След като е констатирал това съдът е върнал исковата молба като нередовна  с разпоредждането, предмет на жалбата.

  Съобщението на съда за оставянето на исковата молба без движение с разпореждане от 29.10.2009 г. е получено на 05.01.2010 г.

 

Частната жалба е  процесуално допустима – подадена е в преклузивния  срок по чл.275, ал.1 от ГПК, от надлежна страна в процеса и е срещу акт, подлежащ на   въззивно обжалване, с оглед разпоредбата на чл.279 от ГПК.

По същество, жалбата е неоснователна. 

 Твърденията на жалбоподателите, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно е голословно и не се подкрепя от доказателствата по делото.

             Не отговаря на действителното положение и твърдението, че съдът не им е указал подробно, че представеното  удостоверение за данъчна оценка и скицата касаят  друг имот, различен от този който е предмет на гражданско-правния спор./арг. опр. № 189/28.12.2009г. по гр.д. № 121/09г. на РС К., л.54/.

Видно от самото определение №189/28.12.09 г. съдът изрично е посочил, че представеното по делото удостоверение за данъчна оценка, „касае друг имот, а не спорния”. /л. 54/ от гр.д. №121/09 г. на РС – К../

Съдът изрично, след като е указал, че следва да се представят данъчна оценка на спорния имот и скица за него, е предоставил на жалбоподателите два пъти допълнителен срок за отстраняване констатираните нередовности на исковата молба и приложенията й. Ищците не са представили надлежни доказателства, съобразно които да се определи и внесе и дължимата държавна такса.     

По тези съображения се приема ,че обжалваното разпореждане следва да се потвърди, като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.278, във р. с чл. 279 от ГПК,  Окръжният съд 

 

 

                                                О П Р Е Д Е Л И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане № 63/04.02.2010г., постановено по гр.д. № 121/2009г. на Районе съд град  К., с което  е върната исковата молба на ищците:   М.Х.М. с ЕГН **********, Х. Х. С. с ЕГН  **********, А.Х.М. и тримата със съдебен адрес *** , чрез адв. М.М..

Определението   може да бъде обжалвано с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му, пред ВКС на Република България..

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: