ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 23.03.2010 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март 2010 г. в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                          МИРА МИРЧЕВА

разгледа докладваното от младши съдия Мирчева ч. гр. дело № 129 по описа на съда за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 274 – 278 от ГПК.

            Постъпила е частна жалба от Община Сливен срещу определение на Сливенския районен съд от 15.02.2010 г. по гр. дело 5289/2009 г., с което е отхвърлено искането на Община Сливен за конституиране на „В и К” ООД – Сливен като трето лице помагач по предявения срещу нея иск за обезщетение за непозволено увреждане. Съдът е приел, че третото лице няма правен интерес от решение в полза на Община Сливен, тъй като и при отхвърляне на иска срещу нея няма пречка ищецът да предяви нов иск срещу третото лице, а освен това участието на „В и К” ООД като помагач дори злепоставя интересите на дружеството, тъй като това ще го обвърже от установителната сила на мотивите.

            В частната жалба се завява, че неправилно съдът счита, че трето лице може да бъде привлечено в делото само ако има интерес от решение в полза на страната, на която помага. Според жалбоподателя този извод не кореспондира на смисъла на двата института – встъпване и привличане, тъй като встъпването се извършва по волята на третото лице, а привличането – по волята на една от страните по делото, и съответно при встъпване е необходим интерес на третото лице, а при привличане подпомаганата страна трябва да има интерес от привличането. Според жалбоподателя не е оправдан опитът да се обоснове привличането с наличието на интерес у третото лице.

            Частната жалба е подадена в срок от лице, което има интерес от обжалването.

Делото, по което се иска привличането, е с предмет регресен иск на застрахо­вателно дружество, изплатило обезщетение по застраховка „Каско” на собственик на автомобил, повреден в резултат на преминаване през „повдигната шахта на пътното платно”. Ответникът Община Сливен е поискал привличане на „В и К” ООД – гр. Сливен като трето подпомагащо лице, като се е мотивирал с това, че по закон на това дружество е вменетно задължението за поддържане и експлоатация на водоснабди­телните и канализационните системи – чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите и чл. 1, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Това според ответника му дава възможност, ако евентуално бъде осъден, да поиска от третото лице помагач платената сума.  

Съдът намира, че частната жалба е основателна, макар да не споделя всички изложени в нея съображения.

Предпоставките за привличане и встъпване на помагач са едни и същи – според чл. 219, ал. 1 от ГПК могат да бъдат привлечени същите онези лица, които могат и да встъпят. Предпоставката се състои в това, третото лице да има някакъв правен интерес от решение, благоприятно за подпомаганата страна. Този интерес не зависи от жела­нието на третото лице да участва в делото, нито от фактическата му възможност да допри­несе за постановяване на такова решение.

Обвързващата сила на мотивите съгласно чл. 223, ал. 2 от ГПК е последица от решението, която се отнася за всички трети лица помагачи. Сама по себе си тя никога не е в интерес на третото лице – в интерес е на подпомаганата страна и мотивира тази страна да иска привличане, ако третото лице не желае да встъпи; тази последица не може да бъде основание за отказ да се конституира подпомагаща страна. Във всички случаи на интереса на третото лице от благоприятен за подпомаганата страна изход на делото съответства интерес на подпомаганата страна на свой ред да обвърже третото лице с установеното в мотивите на решението, ако делото приключи неблагоприятно за нея.

Макар да не го е формулирала по този начин, Община Сливен свързва искането си с твърдение, че според нея „В и К” ООД е пряко отговорно за вредата или че я е съпричинило. Без значение е в конкретния случай, че ищецът ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп” и при отхвърляне на иска му срещу Община Сливен би могъл да предяви иск срещу „В и К” ООД (това е така във всички случаи на повече от един причинители на една и съща вреда). Интересът на третото лице от благоприятно за общината решение би произтичал не от невъзможност увреденият впоследствие да предяви иск срещу него, а от възможността при осъдително решение Община Сливен да предяви регресен иск.

Единственото, което следва да се прецени, е дали общината наистина би имала основание за предявяване на такъв регресен иск, т.е. дали „В и К” ООД би могло да се окаже пряк причинител или съпричинител на вредата, предмет на иска.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ предприятията за водоснабдителни и канализа­ционни услуги извършват дейности по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи. Доколкото искът е свързан с вреди, причинени от шахта, а шахтата е част от канализационната система, съдът намира, че не е изключено по делото да се установят факти, сочещи, че причина за вредата е не само неправилно полагане на настилката около шахтата, но и лошо изпълнение от страна на „В и К” ООД на някоя от изброените дейности. Това би обусловило интерес за общината, ако бъде осъдена, да предяви регресен иск срещу третото лице, и съответно за него – интерес общината да не бъде осъдена, което е и предпоставка за привличането или встъпването му като помагач по делото. На този интерес на третото лице от благоприятно за общината решение съответства интересът на общината да го привлече и обвърже от силата на мотивите, на който неин интерес се позовава и жалбата.

Поради изложеното и на осн. чл. 278, ал. 2 във връзка с чл. 220 от ГПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя определението, постановено в съдебно заседание от 15.02.2010 г. по гр. дело № 5289/2009 г. на Сливенския районен съд, с което е отхвърлено искането на ответника Община Сливен за привличане на „В и К” ООД – Сливен като трето лице помагач.

Конституира „В и К” ООД – гр. Сливен, ул. „Ш. с.” *, като трето лице помагач на ответника Община Сливен по гр. дело 5289/2009 г. на РС – Сливен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.