О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

                                      гр. Сливен, 15.04.2010 г.

 

      В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание проведено на петнадесети Април, две хиляди и десета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                  ЧЛЕНОВЕ:СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                 МАРИЯ ХРИСТОВА

         като разгледа докладваното от мл. съдия Мария Христова ч.гр.д. № 133 по описа за 2010 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на  чл. 274 ал. 1, чл. 278  ал. 1 и чл. 538 от ГПК  в сила от 01.03.2008 г.

         Образувано е по частна жалба от А.Х.Т. с ЕГН *********** *** срещу определение № 17 от 08.03.2010 г., с което е постановен отказ на съдия по вписванията при Районен съд - Сливен на съдебни решения № 782 от 21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. на РС - Сливен, съдебно решение № 7/28.03.2008 г. и съдебно решение № 147/26.06.2008 г. постановени по гр.д. № 598 от 2006 г. на Окръжен съд - Сливен, представени за вписване с молба вх. № 936/08.03.2010 г. по описа на Служба по вписванията гр. Сливен.  

В жалбата се сочи, че съдията по вписванията е мотивирал отказа си без да е формирал убеждението си с материалноправните и процесуални норми на производството по чл. 32а от Правилника за вписвания. Сочи се, че по исковата молба на И. К. Г. е даден ход на делото в съда без да бъде вписана съгласно чл. 114 ал. 2 от ЗС. Сочи се, че предявеният иск е с правно основание чл. 108 от ЗС и съдът се е произнесъл по оспорваното право на собственост, като отхвърлил иска на И. Г. за признаване правото на собственост върху имота, описан като „друга селищна територия” с № 000331 в землището на кв. „Р.”, гр. Сливен с площ 1.180 дка. Жалбоподателят излага твърдения, че му е отказано издаване на скица от СКГК за издаване на констативен нотариален акт за собственост поради липса на вписано съдебно решение, при което търпял и последващи негативи. Счита, че отказа е незаконосъобразен съобразно разпоредбата на чл. 112 от ЗС, която след допълнението в редакцията си в сила от 01.01.2001 г. в буква „а” е предвидено вписване на всички актове, с които се признават вещни права върху недвижими имоти. Счита, че на това основание и съобразно разпоредбата на чл. 4 б. „а” от Правилника за вписванията, изменен в същия смисъл следва да се приеме, че на вписвания подлежат и съдебните решения по исковете за собственост. Счита, че съдията по вписванията формално се е позовал на Правилника за вписванията като е счел, че предявения иск, по който е постановено решение със сила на присъдено нещо не попада в хипотезите на чл. 11 и в Правилника за вписванията и формално посочва, че не са представени оригинал и официално заверен препис или два такива преписа по искането, както и че липсва скица за имота от АГКК. Сочи, че при констатиране на необходимост за представяне на тези документи е следвало да се даде срок преди произнасянето по направеното искане.  Счита, че отказа на исканото вписване може да бъде обоснован в конкретния случай, само ако представените решения не са съобразени с изискванията на ГПК или при липса на индивидуализация на страните и на имота. Твърди, че в процесния случай не са налице предпоставките за постановяване на отказ за вписване, поради което моли същият да бъде отменен като незаконосъобразен и вместо това да бъде разпоредено исканото вписване. Прилага копие от скица № 9449 от 14.10.2008 г. на СГКК - Сливен за поземлен имот № 67338.845.52.

         Към жалбата са приложени определение № 17 от 08.03.2010 г. на съдия по вписванията при РС - Сливен, копие от заявление за вписвания с вх. № 936/08.03.2010 г., приложените към молбата за вписване преписи от съдебни решения № 782/21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. на СлРС, СР № 7/28.03.2008 г. и СР № 147/26.06.2008 г. по гр.д. № 598 от 2006 г. на СлОС; удостоверение за данъчна оценка на имот № 0220000556 от 26.01.2010 г., нот. акт № 140, том І, дело № 204 от 1936 г., нот. акт вписан в Службата по вписванията гр. Сливен с акт № 7 том V, дело № 976 от 2005 г., удостоверение за отказ от наследство № 3040 от 1977 г., 1462/1975 г., 668/1969 г., удостоверение за наследници № 013641 от 15.04.2005 г. и 2120 от 28.02.2006 г. Към жалбата не е приложена квитанция за внесена държавна такса за обжалване определението на съдия по вписванията съгласно чл. 28 от  Тарифата за държавни такси събирани от съдилищата по ГПК.

         Частната жалба е допустима, подадена е в законоустановения едноседмичен срок от процесуално легитимирано лице, което има интерес от обжалване на определението.

         От представените по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа страна, следното:

         С Решение № 782 от 21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 по описа за 2005 г. на СлРС е признато за установено по отношение на М. Г.а Т., А.Х.Т. и Т. Х.Т. ***, че И. К. Г. е собственик на 600/1180 ид.ч. от недвижим имот: „друга селищна територия” – имот № 000331 в землището на кв. Р., гр. Сливен с площ от 1.180 дка, при граници подробно описани в решението, като е отхвърлен предявения иск в останалата му част като неоснователен и недоказан. Искът е квалифициран по чл. 108 от ЗС и чл. 59 от ЗЗД.

         С решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на Окръжен съд - Сливен за 2006 г. е отменено решение № 782 /21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. по описа на Районен съд - Сливен и е отхвърлен изцяло предявения иск с правно основание чл. 108 от ЗС.

         С решение № 147/26.06.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа за 2006 г. на СлОС е допусната поправка на очевидна фактическа грешка и е изменено решение № 7/28.03.2008 г. по същото в.гр.дело № 598 от 2006 г. на СлОС, като в диспозитива вместо „отхвърля предявения от И. К. Т.” се изменя решението „отхвърля предявения от И. К. Г.” иск, както и вместо „осъжда И. К. Т.” да се чете „осъжда И. К. Г.”.

         С молба вх. № 936/08.03.2010 г. е постъпило искане по чл. 115 ал. 4 от ЗС от жалбоподателя А.Х.Т. до Служба по вписванията към РС - Сливен за вписване на цитираните съдебни  решения, по която молба съдия по вписванията се е произнесъл  определение № 17 от 08.03.2010 г., като е постановил отказ на основание чл. 32 а от Правилника за вписванията. В определението се сочи, че съдебните решения представени за вписване не са от категорията актове подлежащи на вписване, както и че единствено върху съдебно решение № 7 от 28.03.2008 г. по гр.д. №598 от 2006 г. на СлОС е отбелязано, че е влязло в сила, че липсват по един оригинал и един официално заверен препис или два такива преписа от подлежащия на вписване акт за прилагане към канцеларското дело и не е приложена скица за имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

         Тези констатации от  фактическа страна мотивират  следните правни изводи:

         Определението на съдията по вписванията е постановено в нарушение на чл. 114 ал. 1 б. „в”, във вр. чл. 112 б. „ з” , във вр. с б. „а” от Закона за собствеността и чл. 11 б. „в” във вр. чл. 4 б. „з” във вр. с б. „а” от Правилника за вписванията.

         По силата на допълнението на ЗС /обн. в ДВ бр. 34 от 25.04.2000 г. в сила от 01.01.01 г. / разпоредбата на чл. 112 от ЗС придоби нова редакция, като в б. „а” е предвидено вписване и на всички актове, с които се признават вещни права върху недвижими имоти. В същия смисъл е допълнен и чл. 4 б. „а” от Правилника за вписване /ДВ бр. 5/16.01.2001 г., също в сила от 01.01.01 г./. На това основание и с оглед разпоредбата на чл. 112 б. „з” от ЗС следва да се приеме, че на вписване подлежат и съдебните решения по исковете за собственост, тъй като с тях със сила на присъдено нещо се признава или отрича съществуването на това вещно право и в този смисъл заместват актовете по чл. 112 б. „а” от ЗС. В същото време съгласно чл. 4 б. „з” и б.”а” на Правилника за вписване подлежат на вписване влезлите в сила съдебни решения, които заместват актовете по б.”а”, както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви. А съгласно чл. 11 б. „в” на Правилника за вписване подлежат на вписване исковите молби за постановяване на решения, заместващи актовете, с които се признават вещни права върху недвижими имоти, като на вписване следва да подлежат и исковите молби за собственост.

         С атакуваното определение съдията по вписванията е неправилно е отказал да извърши вписването на влезлите в сила съдебни решения по чл. 108 от ЗС, като е приел, че същите не подлежат на вписване.

         Съдът намира, с оглед законовата разпоредба и по-специално промяната на текста на чл. 112 от ЗС и на чл. 4 от Правилника за вписване б. „з” и б. „и”, че е разширен кръга на актовете подлежащи на вписване и подлежат на вписване всички искови молби, съответно влезли в сила  съдебни решения, които имат за предмет право на собственост или други вещни права върху недвижими имоти, въпреки че няма изрична законова разпоредба. Това се отнася по искове за предаване на владение върху недвижим имот по чл. 108 от ЗС, за преустановяване на действия, с които се пречи на упражняване на собственост по чл. 109 от ЗС, искове за установяване съществуването на правото на собственост по чл. 97 от ГПК, исковете за делба и др. В този смисъл е и практиката на ВКС – Опр. № 169 от 13.04.2009 г. по ч.гр.д. № 36/09 г. на ІІ-ро ГО на ВКС; Опр. от 05.03.2007 г. по в.ч.гр.д. №210 /2007 г. на Окръжен съд - Велико Търново.

         Смисълът на вписването се състои в това, че уважаването със съдебно решение на предявените искове неминуемо ще доведе до обвързване на третите неучаствали в процеса лица и придобили вещни права върху процесните имоти с констатациите на съда и последиците от влязлото в сила решение. Действително в настоящия случай  исковете по чл. 108 от ЗС са отхвърлени изцяло с влязло в сила решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на СлОС за 2006 г., но с него се признават права и изначално исковата молба още с нейното подаване е следвало да бъде вписана. На основание чл. 115 ал. 4 от ЗС, ако исковата молба не е вписана решението, което е постановено по нея няма действие спрямо трети лица, освен от деня в който то е вписано. Което определя и правния интерес на жалбоподателя да иска вписване на влязлото в сила  решение към настоящия момент.

         Не са налице сочените в определението формални  предпоставки за отказ поради липса на скица, отбелязване върху решенията, че са влезли в сила и официално заверени преписи или два такива преписа, както и приложена скица за имота, за което съдията може да даде съответните указания.

         С оглед на гореизложеното съдът намира, че следва да се отмени определението на съдията по вписванията при Районен съд – гр. Сливен, с което се отказва вписване на съдебни решения № 782 /21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. по описа на Районен съд – Сливен, съдебно решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на Окръжен съд - Сливен за 2006 г. и съдебно решение № 147 от 26.06.2008 г. по гр.д. № 598 от 2006 г. на СлОС представени за вписване с молба вх. № 936 от 08.03.2010 г. по описа на Службата по вписванията.

         Съдът констатира, че по делото не е приложена квитанция за внесена държавна такса за обжалване определението на съдия по вписванията съгласно чл. 28 от  Тарифата за държавни такси събирани от съдилищата по ГПК, която е в размер на 25 лв. и следва жалбоподателят на осн. чл. 77 от ГПК да бъде осъден да ги внесе в полза на Окръжен съд Сливен.

Воден от изложеното Сливенският окръжен съд

                                              

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

        

ОТМЕНЯ Определение  № 17 от 08.03.2010 г. на съдия по вписванията при РС – гр. Сливен, с което е отказано  вписване на съдебни решения № 782 /21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. по описа на Районен съд – Сливен, съдебно решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на Окръжен съд - Сливен за 2006 г. и съдебно решение № 147 от 26.06.2008 г. по гр.д. № 598 от 2006 г. на СлОС представени за вписване с молба вх. № 936 от 08.03.2010 г. по описа на Службата по вписванията, вместо което  ПОСТАНОВЯВА 

ДА СЕ ИЗВЪРШИ вписване на съдебни решения № 782 /21.07.2006 г. по гр.д. № 1789 от 2005 г. по описа на Районен съд – Сливен, съдебно решение № 7 от 28.03.2008 г. по в.гр.д. № 598 по описа на Окръжен съд - Сливен за 2006 г. и съдебно решение № 147 от 26.06.2008 г. по гр.д. № 598 от 2006 г. на СлОС.

ОСЪЖДА А.Х.Т. с ЕГН *********** *** да заплати сумата 25 лв. /двадесет и пет лева/, представляваща дължима държавна такса, по сметка на Окръжен съд Сливен.

 

Определението е окончателно.

 

        

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: