ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 27.10.2010г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 441 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от П.Т.Иванова, с която се иска съдът да постанови решение, с което да бъде прогласено, че бившият й съпруг – ответникът И.П. И., не е баща на детето Й.И.П., родено преди изтичането на триста дни от прекратяването на гражданския брак.

Съобразявайки разпоредбата на чл. 63 от СК, която определя задължителния кръг от участници като страни по делото, както и обстоятелството, че в исковата молба детето не е посочено нито като ищец, нито като ответник, съдът е дал указания на ищцата да уточни дали упражнява правото на иск и от името на детето или само от свое име, както и да отстрани други нередовности на исковата молба. В указания срок ищцата е представила молба, към която прилага само документ за заплащането на определената от съда държавна такса и излага съображения, че исковата молба е редовна, че в нея ясно е определена активната легитимация, че няма противоречие в интересите на страните и техните искания по делото и „..отпада необходимостта от особен представител, на когото и да било.”

Съдът намира, че на основание чл. 129, ал. 4 и ал. 3 от ГПК следва да прекрати делото, т.к. в указания срок не са изпълнени указанията свързани с допустимото развитие на процеса по оспорване на бащинството на детето.

Въпреки конкретните указания на съда, ищцата не посочва изрично, че упражнява правото на иск и на малолетното дете Й.И.П., от което съдът следва да приеме, че ищцата упражнява само своето право на иск по чл. 62, ал. 2 от СК, но не и правото на иск на детето по чл. 62, ал. 4 от СК. Следователно и с оглед задължителното му участие по делото съгласно императивното изискване на чл. 63 от СК детето следва да бъде конституирано и да участва в производството като ответник. Участието на неговата майка П.Т.И. едновременно както като ищец, така и като представител на детето в качеството му на ответник по делото е недопустимо. С оглед предмета на делото несъмнено е налице противоречие между интересите на детето и другия негов законен представител, поради което законосъобразното развитие на процеса и възможно само при участието на особен представител на детето, който да се назначи на разноски на ищцата. Застъпеното от нея процесуално становище обаче препятства както изпълнението на предпоставките за назначаване на особен представител, така и спазване изискванията на чл. 128, т. 3 от ГПК за редовност на исковата молба, което налага прекратяване на производство съгласно чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от ГПК.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба подадена от П.Т.ИВАНОВА ЕГН ********** *** против И. П. И., ЕГН ********** *** Загора и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №441\10г. на ОС – Сливен поради неизпълнение указанията на съда за отстраняване нередовности на исковата молба, водещи до нейната НЕДОПУСТИМОСТ.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: