ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 04.05.2010 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти май 2010 г. в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                          МИРА МИРЧЕВА

разгледа докладваното от младши съдия Мирчева гр. дело № 148 по описа на съда за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 435-438 от ГПК. Образувано е по жалба на Т.Т.Г. *** срещу действия на държавен съдебен изпълнител при Новозагорския районен съд, изразяващи се в налагане по изп. дело № 86/2009 г. на възбрана върху жилище, собственост на жалбоподателката – длъжница в изпълнителното производство. Към жалбата е приложено платежно нареждане за превод на държавна такса от 10 лева по сметката на Сливенския окръжен съд.

            В жалбата се заявява, че жилището е несеквестируемо, тъй като жалбоподателката и нейният съпруг не притежават други жилища, а на нея не и е било съобщено за наложената възбрана, нито и е бил назначен особен представител.

            Съдебният изпълнител е изложил становище, че длъжницата е редовно уведомена за изпълнението, но освен това възбраната не е принудително изпълнително действие, а обезпечителна мярка, няма самостоятелно значение и не подлежи на обжалване по смисъла на чл. 435, ал. 2 от ГПК.

            Постъпило е възражение от взискателя, в което също се заявява, че възбраната не е действие на принудително изпълнение и не може да се обжалва, а освен това се сочи, че жилището не е несеквестируемо, тъй като по данни на близки на длъжницата нейните дъщери, които са студентки, притежават жилища в гр. Варна.

            От материалите по делото се установява следното:

            Покана за доброволно изпълнение с дата 11.12.2009 г., в която се посочва и наложената възбрана, е връчена на длъжницата Г. чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1-5 от ГПК на 14.12.2009 г. След изтичането на двуседмичния срок по чл. 47, ал. 2 от ГПК съдебният изпълнител не е изискал от взискателя да представи справка за постоянния адрес на длъжницата, но самата тя не оспорва, че адресът, на който е залепено съобщението, е нейният постоянен адрес (в жалбата си заявява само, че не е длъжна да стои на него и да чака съобщения).

            Чл. 47, ал. 6 от ГПК се прилага само по отношение на ответник в исковото производство, но не и на останалите лица, които могат да се призовават по реда на чл. 47, т.е. на длъжник в изпълнително производство не се назначава особен представител. Особен представител на длъжника се назначава само в случаите по чл. 430 от ГПК.

            Това означава, че поканата за доброволно изпълнение, съдържаща и уведомяване за наложената възбрана, следва да се счита за връчена на длъжницата на 29.12.2009 г., с изтичането на срока по чл. 47, ал. 2 от ГПК. Срокът за обжалване на възбраната е започнал да тече от тази дата и е изтекъл на 05.01.2010 г., докато жалбата е постъпила при съдебния изпълнител на 04.02.2010 г. Жалбата е просрочена и следва да се върне.

            Налице е и още едно самостоятелно основание за връщането – не е внесена цялата дължима държавна такса, която на основание чл. 16 от Тарифата за държавните такси е в размер 25 лв.

По изложените съображения и на основание чл. 435 от Гражданския процесуален кодекс съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Връща жалбата на Т.Т.Г. ***, ЕГН **********, срещу постановление от 10.11.2009 г. по изпълнително дело № 20092220400086 на държавен съдебен изпълнител при Новозагорския районен съд, с което е наложена възбрана върху 1/2 ид. част от апартамент, собственост на жалбоподателката, описан в нотариален акт № 54/05.09.2003 г.

Определението подлежи на обжалване пред Бургаския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.