О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 30.03.2010 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на  тридесети март, през две хиляди и десета година,

в състав:                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:       НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                             МАРТИН САНДУЛОВ

                                                        

При секретаря       и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА гр.д. № 153/2009 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят Н.Г. *** обжалва действията на ЧСИ с № 836 с район на действие ОС гр. Сливен- Н.Г. по изп.д. № 20108360400079, без да уточнява кои и  моли съдът да отмени акта, задължаващ го, че дължи суми на НАП, като присъединен кредитор, да обезсили изпълнителния лист и прекрати производството по делото. Твърди, че регистрирал фирма на ЕТ по ф.д. № 845/1994 г. на СлОС, но решението било нищожно, поради липса на законово изискване на чл. 56 от ТЗ. Нямал право да регистрира фирма. Неправилно му бил съставен акт, въз основа на който дължи данък. Не следвало да заплаща данъка. Счита, че ако въобще има някакво задължение, то е погасено по давност и не следва да бъде търсено от него. Сочи практика на ВАС на РБ.  

Жалбата е входирана при ЧСИ на 15.03.2010 г., видно от щемпъла, положен върху нея. Разписката за получена покана за доброволно изпълнение е от 02.03.2010 г.

Ответната страна не е изготвила писмено възражение.

В писмените си обяснения ЧСИ Н.Г., с рег. № 836  посочва, че изпълнителното производство е образувано по искане на взискателя “ПИБ” АД, гр. София, чрез пълномощници, с приложен изпълнителен лист от 22.01.2010 г., издаден по ч.гр.д. № 284/2010 г. на СлРС с длъжници М.М.К., И.П.К. и Н.Г. ***- на един адрес. На основание чл. 428 ГПК на длъжниците били връчени покани за доброволно изпълнение. На основание чл. 191 ДОПК, във връзка с чл. 458 ГПК са изпратени уведомления до НАП Сливен за започнато принудително изпълнение срещу длъжниците. НАП Сливен уведомил ЧСИ, че длъжникът Н.Г. публични задължения, поради което Държавата е присъединен взискател за дължимите й публични и други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител. Намира жалбата за неоснователна. Посочва, че изложените в жалбата твърдения не са сред действията на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване по този ред. Съгласно разпоредбата на чл. 120 ЗЗД давността не се прилага служебно, а съгласно чл. 173 от ДОПК вземанията се отписват, когато са погасени по давност, само при направено възражение от страната по реда на ДОП, което не е било направено към датата на получаване на посоченото от НАП удостоверение.

Съдът намира жалбата за недопустима.  Няма постановен акт от съдебния изпълнител, който да се обжалва и който да попада в изрично посочените в чл. 435, ал. 1 и 3 от ГПК случаи: наложена глоба, насочване на изпълнението към несеквестируемо имущество, няма и насрочена публична продан, която да не е извършена надлежно или имуществото не е възложено по най- високата предложена цена. 

В жалбата се иска съдът да отмени акта задължаващ длъжника да заплати  суми на НАП, като присъединен кредитор, да обезсили изпълнителния лист и прекрати производството по изпълнителното делото. Съдът ще остави без разглеждане жалбата, като недопустима и ще прекрати производството по делото.

В отделно производство може да се обжалва издаването на изпълнителното основание, като същото не се смесва с настоящото. След като изпълнителния лист е издаден в заповедно производство- ч.гр.д. № 284/2010 г. на СлРС, възможност има и да се направи възражение по чл. 414, 415 ГПК и на основание чл. 415, ал.2 съдът да укаже на взискателя да предяви иск за установяване на вземането си.

Възражението за недължимост, поради нищожност на съдебния акт за вписване в търговския регистър на жалбоподателя, като търговец, както и позоваването на давност не се разглеждат в изпълнителния процес, нито при обжалване действията на съдебния изпълнител.

Въз основа на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г. *** против действията на ЧСИ с № 836 с район на действие ОС гр. Сливен- Н.Г. по изп.д. № 20108360400079, като недопустима.

Прекратява производството по ч.гр.д. № 153/2010 г. на СлОС.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               

 

 

ЧЛЕНОВЕ: